Skip to content
❀ ~/.πŸ› πŸˆ The all important πŸ¦‡ belt
Branch: master
Clone or download
Latest commit 8b16a38 May 1, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.git-crypt
.github add templates for `.github` dir Mar 25, 2018
.wiki @ b2a474a wiki updates Apr 29, 2019
asdf
config
editors
install
jobs update launchagent script to only run at `first of the month` Mar 30, 2019
lang update global yarn pkgs May 1, 2019
re setup a `gdbinit` file to work with macOS and SIP Apr 19, 2018
shells created a `foobar.fish` for messing around with different functionali… Jun 5, 2018
terms meta keys are a hot commidty for tmux bindings, exp with prefix h & l… Mar 30, 2019
.gitattributes update `.gitattributes` Jul 28, 2018
.gitignore
.gitmodules remove fish plugin bass Sep 20, 2018
LICENSE add MIT license to dotfiles Jan 6, 2018
README.md add todo item to readme Apr 11, 2019
install.sh lots of updates for `install.sh` w00t Jul 19, 2018

README.md

dotfiles for Chris Jones

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.


Drink Responsiblyβ„’ πŸ₯ƒ while configuring dot files.

These dotfiles have been known to stop working at a moments notice, so buyer beware.

β€’ wiki β€’ Installation β€’ File Structure β€’ Useful Links β€’ TODOs β€’ Contact β€’

Installation

πŸ‘· The below install script has not been completed, so you'll have to do the good ol StackOverflow if you want to expierment with any of the settings from this repo. 🚧

curl https://raw.githubusercontent.com/ipatch/dotfiles/master/install.sh | /bin/sh

File Structure

Certain files and folders have been omitted for brevity and security, most notably the pack directory that was polluting the File Structure with plugin files.

File Structure
.
β”œβ”€β”€ .git-crypt/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitattributes
β”‚Β Β  └── keys/
β”‚Β Β    └── default/
β”‚Β Β      └── 0/
β”œβ”€β”€ .gitattributes
β”œβ”€β”€ .github/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ CONTRIBUTING.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ ISSUE_TEMPLATE.md
β”‚Β Β  └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
β”œβ”€β”€ .gitignore
β”œβ”€β”€ .gitmodules
β”œβ”€β”€ .wiki/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitignore
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Home.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ _Footer.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ _Sidebar.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bind9-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ creating-a-custom-motd-on-Debian-Jessie.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ email-client-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ email-server-setup-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ emoji-side-quest.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish-shell-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git-it-got-it-good.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ graphics-and-image-processing.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gui-text-editor-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ homebrew-and-linuxbrew-formula-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ lib/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Neovim-2018-april-late.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Neovim-2018-april.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ abe.circle.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ abe.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ abe.tmp.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ abe.tmp.xcf
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ custom-motd.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish-tab-completions.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ macos-opengl-support.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ merica.gif
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restore-app-windows.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ vim-2017.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── windows-10-boot-time.png
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ linux-macos-administration-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ linux-macos-troubleshooting-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ macbookpro-late-2013-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ radare-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ raspberry-pi-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tags
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ terminal-emulators.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tmux-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ vim-neovim-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ web-browser-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ weechat-Notes.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ windows-Notes.md
β”‚Β Β  └── working-with-video.md
β”œβ”€β”€ LICENSE
β”œβ”€β”€ README.md
β”œβ”€β”€ asdf/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .default-gems
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .default-npm-packages
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .tool-versions.nathan.capin
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .tool-versions.nathan.root
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  └── tool-versions.rogue.capin
β”œβ”€β”€ config/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ alacritty/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── alacritty.yml
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ asciinema/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ config
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ install-id
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── install-id.shu
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ atom/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── packages.list
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ base16-shell -> /opt/code/github/PUBLIC/base16-shell/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bash/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bash_completion/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── alacritty-completions.bash
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bash_profile
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bashrc
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── functions/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .fzf.bash
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ debug.bash*
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ foobar.bash
β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── print_256_colors.bash*
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bitbar/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ cpu-temperature.5s.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fan-speed.5s.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── spotify.10s.sh*
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ brew/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Debian/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── stretch/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ Brewfile
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ dir_colors -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/macOS/10.13/gnu-coreutils/dir_colors
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── nathan.stretch.package-list.txt -> /opt/Code/dotfiles/jobs/Linux/Debian/etc/apt/nathan.stretch.package-list.txt
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ grc/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── grc.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── macOS/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ 10.12 -> Sierra//
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ 10.13 -> High\ Sierra//
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ High\ Sierra/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Brewfile
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Library -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/macOS/Sierra/Library/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ config/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── karabiner -> /opt/Code/dotfiles/config/karabiner/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ etc -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/macOS/Sierra/etc/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── gnu-coreutils/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β    └── dir_colors
β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── Sierra/
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ Brewfile
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ Library/
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ LaunchAgents/
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── com.chrisrjones.ssh-agent.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  └── LaunchDaemons/
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β    └── com.chrisrjones.sshd.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── etc/
β”‚Β Β  β”‚Β Β        └── ssh/
β”‚Β Β  β”‚Β Β          β”œβ”€β”€ ssh_config
β”‚Β Β  β”‚Β Β          └── sshd_config
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ code -> vscode/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ firefox/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── chrome/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── userChrome.css
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ abbreviations.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ aliases.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ completions/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ alacritty.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ asdf.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ docker.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── rustup.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ conf.d/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ 001_load_paths.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ 002_load_ls_colors.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ 005_omf.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ 007_load_pyen.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── 008_load_gpg-agent.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ config.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ config.fish.bkup
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish_universal_variables
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ frameworks/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── omf/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ bundle
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ channel
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ theme
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── themes/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── theme-neolambda/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ LICENSE
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ fish_prompt.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ fish_right_prompt.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        └── lib/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β          β”œβ”€β”€ fish-shell-lambda-theme.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β          β”œβ”€β”€ virtualenv-double-prompt.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β          └── virtualenv.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ functions/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bases.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ brew_find_pkg.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ color.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ dbus_launch.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ editfish.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ emoji.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ erl_cmd_his.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish_prompt.fish -> /Users/capin/.local/share/omf/themes/neolambda/fish_prompt.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish_term_wrap.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish_title.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish_user_key_bindings.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ foobar.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fundle.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fzf_key_bindings.fish -> /usr/local/opt/fzf/shell/key-bindings.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git_submodule_add_commit.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gittree.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ h.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ key-bindings.fish -> /usr/local/opt/fzf/shell/key-bindings.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ ln_asdf_man_pages.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ ln_dotfiles.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mac_lsusers.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mac_toggle_hidden_files.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mac_useradd.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ manpdf.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mk_asdf_bins.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mkcd.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ path_add.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ path_pretty.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ path_remove.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ perl_print_emoji.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ print_cpu_code_name.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ print_fish.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ print_wan_ip.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ rtail.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ rvm.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ rvm_toggle.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ shell_color_palette.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_256_color.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_italic.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_true_color.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ toggle_anaconda_pythons.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ toggle_asdf_shims_and_bins.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ toggle_homebrew_python_path.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ toggle_homebrew_ruby.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── vman.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fundle/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── edc/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── bass/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ .travis.yml
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ LICENSE
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ Makefile
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ functions/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ __bass.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  └── bass.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── test/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ fixtures/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”‚Β Β  └── dollar_output.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ test_bass.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        └── test_dollar_on_output.fish
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── interactive.fish
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git-templates/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── hooks/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ legacy.pre-commit*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ post-checkout*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ pre-commit*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── pre-commit.d/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── 01-crypto.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gitattributes
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gitconfig
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── gitexcludes
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ htop/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── htoprc
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ inputrc
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ irc-clients/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── weechat/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ alias.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ aspell.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ buffers.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ buflist.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ charset.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ colorize_nicks.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ exec.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ fifo.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ fset.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ irc.conf.shu
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ iset.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ logger.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ logs/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ lua/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── autoload/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ perl/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autoload/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ iset.pl -> ../iset.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ multiline.pl -> ../multiline.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── nickregain.pl -> ../nickregain.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ iset.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ multiline.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── nickregain.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ perl.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugins.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ python/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autojoin.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autoload/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autojoin.py -> ../autojoin.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colorize_nicks.py -> ../colorize_nicks.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ histsearch.py -> ../histsearch.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── pyrnotify.py -> ../pyrnotify.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colorize_nicks.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ histsearch.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── pyrnotify.py
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ python.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ relay.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ ruby/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── autoload/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ ruby.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ script/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── plugins.xml.gz
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ script.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ sec.conf.shu
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ tcl/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── autoload/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ trigger.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ weechat.conf.shu
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ weechat.log
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ weechat.png
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ xfer/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── xfer.conf
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ karabiner/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ assets/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── complex_modifications/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── 1531852685.json
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── karabiner.json
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ minicom/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ minirc.bp-apex2g
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ minirc.dfl
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ minirc.minicom-bp-ap-express-2G
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── minirc.minicom-bp-ap2g
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mpv/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ input.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mpv.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mpv_history.log
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ scripts/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── history.lua
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── watch_later/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ 16BDAD0EF35D15879302723703612C96
β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ 183D4B3B19174B54291AECC845FC12C4
β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── 6267CB20C03F5A5634589F80ED8FD6E5
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mutt/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── muttrc
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ nvim/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autoload/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── init.vim
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ pt/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── config.toml
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ vscode/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ keybindings.json
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── settings.json
β”‚Β Β  └── zsh/
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ functions/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── .fzf.zsh
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ zlogin
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ zshenv
β”‚Β Β    └── zshrc
β”œβ”€β”€ editors/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ atom -> /opt/Code/dotfiles/config/atom/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ code -> /opt/Code/dotfiles/config/code/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ ctags
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ nvim -> /opt/Code/dotfiles/config/nvim/
β”‚Β Β  └── vim/
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ editorconfig
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ init.vim -> /opt/Code/dotfiles/config/nvim/init.vim
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ vim/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .base16
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .base16.previous
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ after/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ ftplugin/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bash/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── bash.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── fish.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ html.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ javascript/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ folding.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── javascript.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ markdown/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ folding.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── markdown.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ python.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── vim/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ folding.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── vim.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── plugin/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_ale.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_deoplete.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_fzf.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_identLine.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_indent_line.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_language_client.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ plugin_lightline.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── plugin_vim_commentary.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autoload/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── wincent/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ autocmds.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ mappings/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── visual.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── settings.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── .gitkeep
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ plugin/
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ autocmds.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ mappings.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ sessions.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── settings.vim
β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── spell/
β”‚Β Β    β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ en.utf-8.add
β”‚Β Β    β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ en.utf-8.add.spl
β”‚Β Β    β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ en.utf-8.spl
β”‚Β Β    β”‚Β Β    └── en.utf-8.sug
β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ vimrc
β”‚Β Β    └── vimrc.pre-feb-26-2018
β”œβ”€β”€ install/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ install-alpha.sh*
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ install-alpha02.sh*
β”‚Β Β  └── prompt.sh*
β”œβ”€β”€ install.sh*
β”œβ”€β”€ jobs/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Linux/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Debian/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ _load_selinux_policy
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── etc/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ apt/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Brewfile -> /opt/Code/dotfiles/config/brew/Debian/stretch/Brewfile
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ nathan.stretch.package-list.txt
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── sources.list.d/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β    └── debian-stretch-backports.list
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ bash.bashrc
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ profile
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── systemd/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ journald.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── system/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ bitlbee.service
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ postgresql.service
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        β”œβ”€β”€ xclip.socket
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        └── xclip@.service
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Raspbian/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── lib/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── systemd/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── system/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        └── transmission-daemon.service
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ pg_backup.config
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ pg_backup.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ pg_backup_borked.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── pg_backup_rotated.sh*
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bin/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ airport -> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Resources/airport*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ battery -> /opt/Code/dotfiles/terms/tmux/bin/battery*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ brew-update-Brewfile.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ brew-updatedb.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ color-spaces.pl*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors-fish*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors-lencioni*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors-lencioni.orig*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors-wincent*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors-wincent.orig*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colors-zsh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ colortest -> /opt/Code/dotfiles/config/base16-shell/colortest*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ dd_ibs_test.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ dd_obs_test.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ defunct/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── tmux_session.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ docker-uninstall-on-macos.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ dots.sh -> /opt/Code/dotfiles/terms/tmux/bin/dots.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ dpkg-gettext.pl
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ dpkg-scanpackages-cydia*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git-gc-all-ferocious.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git-grab-all-the-branches.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git-large-files.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ git_find_big.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ jtool -> /opt/code/ios-dev/tools/jtool/jtool*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ launchd-setup-env-vars.sh
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ macos-bp-ln.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ macos-ls-usb.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ macos-notif-center-test.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ objconv*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ openvpn/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── test-routes.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ print_ls_colors*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ rm_ds_store_files.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── sysbenc-cpu-temp.sh*
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ macOS/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ System/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── Library/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── LaunchDaemons/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── com.apple.nfsd.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ Users/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── mr-fancy/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── Library/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ LaunchAgents/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ com.chrisrjones.brew-update-Brewfile.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ com.chrisrjones.brew-updatedb.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ com.chrisrjones.ln_bus_pirate.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ com.chrisrjones.rm_ds_store_files.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”‚Β Β  └── com.chrisrjones.test.launchd-notif-center.plist
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── Preferences/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β        └── .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ etc -> /opt/Code/dotfiles/jobs/macOS/private/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ private/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── etc/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ autofs.conf
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ paths.default
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── profile
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── usr/
β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── local/
β”‚Β Β  β”‚Β Β      β”œβ”€β”€ xpc_set_event_stream_handler.m
β”‚Β Β  β”‚Β Β      └── xpc_set_event_stream_handler.o
β”‚Β Β  └── scripts/
β”‚Β Β    └── .gitkeep
β”œβ”€β”€ lang/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ cpp/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── README.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ elixir/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── iex.exs
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ java/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── README.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ javascript/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ eslintrc
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ npm-global-packages.txt
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ npm-install.sh*
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ npmrc
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── yarnrc.rogue.capin
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ js -> /opt/Code/dotfiles/lang/javascript/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ lua/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── README.md
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ python/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ pyenv/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── .gitkeep
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── pystartup
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ ruby/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gemrc
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── irbrc
β”‚Β Β  └── rust/
β”‚Β Β    └── README.md
β”œβ”€β”€ re/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gdb/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── .gdbinit
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ lldb/
β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── lldbinit
β”‚Β Β  └── radare/
β”‚Β Β    └── radare2rc
β”œβ”€β”€ shells/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ bash -> /opt/Code/dotfiles/config/bash/
β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fish -> /opt/Code/dotfiles/config/fish/
β”‚Β Β  └── zsh -> /opt/Code/dotfiles/config/zsh/
β”œβ”€β”€ tags
└── terms/
  β”œβ”€β”€ Terminal-app/
  β”‚Β Β  └── macOS-10.13.terminal
  β”œβ”€β”€ alacritty/
  β”‚Β Β  └── alacritty.yml
  β”œβ”€β”€ hyper/
  β”‚Β Β  └── hyper.js
  β”œβ”€β”€ iterm2/
  β”‚Β Β  └── com.googlecode.iterm2.plist
  └── tmux/
    β”œβ”€β”€ bin/
    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ battery*
    β”‚Β Β  └── dots.sh*
    β”œβ”€β”€ tmux/
    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ plugins/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitkeep
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tmux-resurrect/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitattributes
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitignore
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitmodules
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .travis.yml
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ CHANGELOG.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ CONTRIBUTING.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ LICENSE.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ README.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ docs/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ custom_key_bindings.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ migrating_from_tmuxinator.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restoring_pane_contents.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restoring_programs.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restoring_shell_history.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restoring_vim_and_neovim_sessions.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── save_dir.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ lib/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── tmux-test/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitignore
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .travis.yml
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ CHANGELOG.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ LICENSE.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ README.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ Vagrantfile
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ run_framework_tests*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ run_tests*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ setup*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ tests/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ helpers/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── helpers.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ run_tests_in_isolation*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_basic_script_execution.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_default_session_name.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── test_tmux_scripting.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ vagrant_centos_provisioning.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── vagrant_ubuntu_provisioning.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ resurrect.tmux*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ run_tests -> lib/tmux-test/run_tests*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ save_command_strategies/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ gdb.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ pgrep.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── ps.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ scripts/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ check_tmux_version.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ helpers.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ process_restore_helpers.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restore.exp*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restore.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ save.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ spinner_helpers.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tmux_spinner.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── variables.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ strategies/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ irb_default_strategy.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ nvim_session.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── vim_session.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tests/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ fixtures/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restore_file.txt
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── save_file.txt
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ helpers/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ create_and_save_tmux_test_environment.exp*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_helpers.exp
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ helpers.sh -> ../../lib/tmux-test/tests/helpers/helpers.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ restore_and_save_tmux_test_environment.exp*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── resurrect_helpers.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ run_tests_in_isolation -> ../lib/tmux-test/tests/run_tests_in_isolation*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_resurrect_restore.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── test_resurrect_save.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── video/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ issue_vid.png
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ screencast_img.png
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── script.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── tpm/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitattributes
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitignore
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .gitmodules
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ .travis.yml
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ CHANGELOG.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ HOW_TO_PLUGIN.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ LICENSE.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ README.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ bin/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ clean_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ install_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── update_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ bindings/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ clean_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ install_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── update_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ docs/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ automatic_tpm_installation.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ changing_plugins_install_dir.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ how_to_create_plugin.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ managing_plugins_via_cmd_line.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── tpm_not_working.md
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ lib/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── tmux-test/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ scripts/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ check_tmux_version.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ clean_plugins.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ helpers/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ plugin_functions.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ shell_echo_functions.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tmux_echo_functions.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ tmux_utils.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── utility.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ install_plugins.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ source_plugins.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ update_plugin.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ update_plugin_prompt_handler.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── variables.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”œβ”€β”€ tests/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_failed_plugin_download*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_successful_clean_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_successful_multiple_plugins_download*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_successful_plugin_download*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_successful_update_of_a_single_plugin*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ expect_successful_update_of_all_plugins*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ helpers/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── tpm.sh
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_plugin_clean.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_plugin_installation.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_plugin_installation_legacy.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ test_plugin_sourcing.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    β”‚Β Β  └── test_plugin_update.sh*
    β”‚Β Β  β”‚Β Β    └── tpm*
    β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ resurrect/
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  β”œβ”€β”€ .gitkeep
    β”‚Β Β  β”‚Β Β  └── last -> tmux_resurrect_2018-09-19T13:56:22.txt
    β”‚Β Β  └── tmux.macos.conf
    β”œβ”€β”€ tmux-256color.terminfo
    β”œβ”€β”€ tmux.conf
    └── xterm-256color-italic.terminfo

191 directories, 488 files

Useful Links no particular order

TODOs

 • make abe graphich more personal.
 • Write an install script for easy installation of dotfiles.

Neovim

 • Vim Sesssions, Folds, and Conceals will be the death of me πŸ’€

Contact πŸ”

β€’ GithHub β€’ Twitter β€’ GitLab β€’

You can’t perform that action at this time.