Skip to content
NodeMCU ako prístupový bod so šifrovaním/bez šifrovania s webserverom ako wifi teplomer
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
libraries
LICENSE
README.md
wifi_teplomer_AP_open.ino
wifi_teplomer_AP_wpa2.ino
wifi_teplomer_klient_DHCP_eduroam.ino
wifi_teplomer_klient_DHCP_open.ino
wifi_teplomer_klient_DHCP_wpa2.ino
wifi_teplomer_klient_staticIP_open.ino
wifi_teplomer_klient_staticIP_wpa2.ino

README.md

NodeMCU Wifi Teplomer

Wifi teplomer je projekt, kde sa využíva NodeMCU v AP móde, je to vlastne hotspot so šifrovaním WPA2 PSK, alebo bez šifrovania, ku ktorému sa pripojíte a následne môžete prezerať teploty, alebo veličiny iných čidiel, ktoré k ESP8266 (NodeMCU) pripojíte. Hodnoty sa prezerajú cez webový prehliadač na stránke, ktorú NodeMCU generuje. V tomto riešení je demonštrácia dvoch čidiel DS18B20 s využitím OneWire protokolu. Riešenie predstavuje iba jednoduchú HTML tabuľku s výpisom dvoch hodnôt. Dáta sa aktualizujú vždy, keď klient refreshne stránku. To znamená, že má k dispozícii vždy aktuálnu teplotu v momente, keď si ju vyžiada, teda i ESP meria teplotu až na vyžiadanie.

Technológie projektu

  • HTML s vnoreným CSS kódom

Parametre projektu:

  • NodeMCU v úlohe prístupového bodu (AP)
  • Vlastné SSID a WPA2 PSK šifrovanie, alebo bez šifrovania
  • Vlastná IP (statická), možnosť rozšíriť o DNS príznak
  • Bezpečná webstránka prístupná v sieti ESP a jej dosahu s reponzívnym dizajnom
  • Vždy pri načítaní stránky aktuálne info

Projekt v praxi

alt text

Problémy

  • Ak systém meria -127°C, nemáte zapojené senzory
  • alt text
  • Ak systém meria 85°C, máte zlé zapojenie senzorov

Vytvoril

Zapojenie (GPIO pin 2 je pin D4 - korešponduje s programom):

alt text

You can’t perform that action at this time.