Skip to content
Gramadán: a computational grammar of Irish
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Gramadan
NeidOutput
NeidOutputBulk
Tester
.gitattributes
.gitignore
Gramadan.sln
LICENCE
README.md

README.md

Gramadán

Bogearra gramadaí Gaeilge é seo a thionlacann an Bunachar Náisiúnta Moirfeolaíochta. Tá feidhmeanna ar fáil sa bhogearra chun taifid an bhunachair a lódáil isteach i gcuimhne na ríomhaire agus chun oibríochtaí éagsúla a chur i bhfeidhm orthu, mar shampla frása ainmfhoclach a chumadh as ainmfhocal agus aidiacht.

This is a computational grammar library for Irish which accompanies the Irish National Morphology Database. It contains functions for loading entries from the database into memory and for performing operations on them, such as composing a noun phrase from a noun and an adjective.

Breis eolais | More info

I nGaeilge

In English

Foilseachán | Publication

Más ag tagairt do Ghramadán i bhfoilseachán acadúil atá tú, moltar an páipéar seo a lua.

If you are referring to Gramadán from an academic publication, it is recommended that you cite this paper.

Měchura, Michal Boleslav (2014) ‘Irish National Morphology Database: a high-accuracy open-source dataset of Irish words’ in Proceedings of the First Celtic Language Technology Workshop, pp. 50-54

@inproceedings{mechura_gramadan_2014,
	title = {Irish {National} {Morphology} {Database}: a high-accuracy open-source dataset of {Irish} words},
	url = {http://www.lexiconista.com/gramadan-cltw-2014.pdf},
	booktitle = {Proceedings of the {First} {Celtic} {Language} {Technology} {Workshop}},
	author = {Měchura, Michal Boleslav},
	editor = {Judge, J. and Lynn, T. and Ward, M. and  Ó Raghallaigh, B.},
	year = {2014}
}
You can’t perform that action at this time.