Permalink
Browse files

new strings and some changes

  • Loading branch information...
1 parent 03a4146 commit cd58534594e3801fdb07b0b1f3f1c9f30fe4cd24 havran committed May 17, 2005
Showing with 45 additions and 7 deletions.
  1. +3 −1 lang/sk/admin.php
  2. +11 −2 lang/sk/assignment.php
  3. +27 −0 lang/sk/auth.php
  4. +2 −2 lang/sk/block_online_users.php
  5. +0 −1 lang/sk/block_rss_client.php
  6. +2 −1 lang/sk/editor.php
View
@@ -4,12 +4,13 @@
$string['adminseesallevents'] = 'Administrátori môžu prezerať všetky udalosti';
$string['adminseesownevents'] = 'Administrátori majú rovnaké práva ako ostatní užívatelia';
-$string['blockinstances'] = 'Ukážky';
+$string['blockinstances'] = 'Výskyty';
$string['blockmultiple'] = 'Viacnásobný';
$string['cachetext'] = 'Doba existencie textovej vyrovnávacej pamäte';
$string['calendarsettings'] = 'Kalendár';
$string['change'] = 'zmeniť';
$string['configallowcoursethemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, bude možné nastaviť pre kurz vlastnú tému. Téma kurzu má najvyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade keď bude nastavenie témy hlavnej stránky, užívateľa či aktuálneho sedenia odlišné.';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Ak chcete obmedziť všetky nové e-mail adresy na určité domény, vypíšte ich tu, oddelené medzerami. Všetky ostatné domény budú odmietnuté. Napr. <strong>vasaskola.sk inaskola.sk</strong>';
$string['configallowunenroll'] = 'Ak je toto nastavené na \'Áno\', potom sa môžu študenti sami kedykoľvek odhlásiť z kurzov. V opačnom prípade im to nie je dovolené a celý proces prihlasovania sa do kurzov bude kontrolovaný len učiteľmi a administrátormi.';
$string['configallowuserblockhiding'] = 'Chcete povoliť užívateľom skryť/zobraziť bočné bloky na všetkých web stránkach? Táto vlastnosť využíva Javasript a Cookies pre uloženie aktuálneho stavu pre každý blok a ovplyvní iba užívateľov pohľad.';
$string['configallowuserthemes'] = 'Keď zapnete túto voľbu, užívateľ si bude môcť nastaviť vlastnú tému. Téma užívateľa má vyššiu prioritu, zobrazí sa aj v prípade keď bude nastavenie témy hlavnej stránky iné (toto neplatí pre tému kurzu).';
@@ -23,6 +24,7 @@
$string['configdbsessions'] = 'Ak povolené, toto nastavenie bude používať databázu na uchovanie informácií o aktuálnych sedeniach (lekciách). Toto je výhodné použiť najmä pri obsahovo rozsiahlejších stránkach založených na zoskupení serverov. Pre väčšinu stránok by táto voľba mala zostať neaktívna, aby sa namiesto databázy používal disk servera. Prosím berte na vedomie, že ak teraz zmeníte toto nastavenie, všetci užívatelia (vrátane vás) budú zo systému odhlásení.';
$string['configdebug'] = 'Ak toto zapnete, PHP zvýši oznamovanie chýb tak, že bude uvádzaných viac varovaní. Toto je užitočné len pre tvorcov-programátorov.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Ak používate emailovú autorizáciu, toto je časové rozpätie, počas ktorého bude odpoveď akceptovaná užívateľmi. Po tomto období budú staré nepoužívané kontá vymazané. ';
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'Ak chcete zakázať e-mail adresy z určitých domén, vypíš ich tu, oddelené medzerami. Všetky ostatné domény budú akceptované. Napr. <strong>atlas.sk szm.sk hotmail.com</strong>';
$string['configdigestmailtime'] = 'Ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre zasielanie emailov v štruktúrovanej forme, bude každý deň prichádzať email stručne informujúci o najnovších udalostiach v kurze. Toto nastavenie určuje tú časť dňa, kedy bude tento email zasielaný užívateľom. ';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Toto zobrazí vybraným užívateľom informácie o predchádzajúcich neúspešných pokusoch o prihlásenie do kurzov. ';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Tento prepínač umožní RSS väzbu z iných stránok. Aby ste videli všetky aktuálne zmeny, musíte aktivovať RSS väzbu aj v jednotlivých moduloch - choďte do Nastavení Moodle na Konfiguráciu administrátora.';
@@ -16,11 +16,15 @@
<a href=\"$a->url\">vypracovanému zadaniu</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Názov zadania';
$string['assignmenttype'] = 'Typ zadania';
+$string['availabledate'] = 'Dostupné od';
+$string['comment'] = 'Komentár';
+$string['commentinline'] = 'Vlo¾ený komentár';
$string['configmaxbytes'] = 'Maximálna veµkos» zadania pre v¹etky vypracované zadania na stránke ( s ohµadom na obmedzenia kurzu a ostatné miestne nastavenia)';
$string['description'] = 'Popis';
$string['duedate'] = 'Dátum, do ktorého treba zasla» vypracované zadanie';
$string['duedateno'] = 'Bez èasového obmedzenia na zasielanie vypracovaných zadaní';
$string['early'] = '$a vèas';
+$string['editmysubmission'] = 'Upravi» moje zadanie';
$string['emailteachermail'] = '
$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre \'$a->assignment\'
@@ -30,24 +34,29 @@
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />. Je to <a href=\"$a->url\">dostupné na www stránke</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Oboznámi» uèiteµov o zaslaní vypracovaného zadania prostredníctvom emailu';
$string['existingfiledeleted'] = 'Existujúci súbor bol vymazaný:$a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Chyba pri aktualizácii odpovede pre užívateľa $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizova» odpoveï pre u¾ívateµa $a';
$string['feedback'] = 'Odpoveï';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpoveï od $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Odpoveï aktualizovaná pre $a µudí';
$string['late'] = '$a neskoro';
$string['maximumgrade'] = 'Maximálna známka';
$string['maximumsize'] = 'Maximálna veµkos»';
$string['modulename'] = 'Zadanie';
$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
$string['newsubmissions'] = 'Zadania odovzdané';
+$string['noassignments'] = 'Nie sú ¾iadne zadania';
$string['notgradedyet'] = 'E¹te neoznámkované';
$string['notsubmittedyet'] = 'E¹te neodovzdané';
$string['overwritewarning'] = 'Upozornenie: Opätovné predlo¾enie zadania NAHRADÍ predchádzajúcu verziu (pôvodné zadanie bude odstránené)';
$string['saveallfeedback'] = 'Ulo¾i» v¹etky moje odpovede';
-$string['submissionfeedback'] = 'Odpoveď na zadanie';
+$string['submission'] = 'Odovzdanie';
+$string['submissionfeedback'] = 'Odpoveï na odovzdanú úlohu';
$string['submissions'] = 'Odovzdané zadania';
+$string['submissionsaved'] = 'Va¹e zmeny boli ulo¾ené';
$string['submitassignment'] = 'Odovzdajte Va¹e zadanie prostredníctvom tohto formulára';
$string['submitted'] = 'Zadanie bolo odovzdané';
$string['typeoffline'] = 'Èinnos» offline ';
+$string['typeonline'] = 'Online text';
$string['typeuploadsingle'] = 'Prenies» jeden súbor';
$string['uploadbadname'] = 'Tento názov súboru obsahuje zvlá¹tne znaky a nemô¾e by» prenesený';
$string['uploadedfiles'] = 'prená¹ané súbory';
View
@@ -2,6 +2,21 @@
// auth.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
+$string['alternatelogin'] = 'Pokiaľ sem vložíte nejaké URL, bude použité ako prihlasovacia stránka k tomuto systému. Táto Vaša stránka by mala obsahovať formulár s vlastnosťou \'action\' nastavenou na <strong>\'$a\'</strong>, ktorý vracia pole <strong>username</strong> a <strong>password</strong>.<br />Dbajte na to, aby ste vložili platné URL! V opačnom prípade by ste mohli komukoľvek vrátane seba zamedziť prístup k týmto stránkam.<br />Ak chcete používať štandardnú prihlasovaciu stránku, nechajte toto pole prázdne.';
+$string['alternateloginurl'] = 'Alternatívne URL pre prihlásenie';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'URI serveru (alebo nič, pokiaľ nie je baseUri)<br />Ak je napr. CAS server dostupný na host.domena.sk/CAS/ potom nastavte<br />cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Pokiaľ chcete vložiť CAS autentifikovaných používateľov do Moodle databázy, musíte zapnúť túto voľbu. Pokiaľ ju nezapnete, budú sa môcť prihlásiť len používatelia ktorí už existujú v databáze Moodle.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Pokiaľ chcete používať CAS autentifikáciu, musíte zapnúť túto voľbu';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'Adresa CAS serveru<br />napr. server.domena.sk';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Prepáčte, nepodarilo sa Vám prihlásiť - nemohli ste byť autorizovaný';
+$string['auth_cas_language'] = 'Vybraný jazyk';
+$string['auth_cas_logincas'] = 'Zabezpeč spojenie';
+$string['auth_cas_port'] = 'Port CAS serveru';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'Konfigurácia CAS serveru';
+$string['auth_cas_text'] = 'Zabezpečené spojenie';
+$string['auth_cas_version'] = 'Verzia CAS';
+$string['auth_casdescription'] = 'Táto metóda používa CAS server (Central Authentication Service) pre autentifikáciu užívateľov v prostredí jednotného systému prihlasovania (Single Sign On - SSO). Tiež môžete použiť jednoduchú LDAP autentifikáciu. Pokiaľ je zadané meno a heslo platné oproti CAS, Moodle vytvorí nového užívateľa v databáze, pričom si potrebné užívateľské údaje, vezme z databázy LDAP. Pri nasledujúcich prihláseniach sú už kontrolované len prihlasovacie meno a heslo.';
+$string['auth_castitle'] = 'Použiť CAS server (SSO)';
$string['auth_common_settings'] = 'Bežné nastavenia';
$string['auth_data_mapping'] = 'Zobrazenie údajov';
$string['auth_dbdescription'] = 'Táto metóda využíva externú databázovú tabuľku na kontrolu platnosti daného užívateľského mena a hesla. Ak je to nové konto, môžu byť do prostredia Moodle prenesené informácie aj z iných políčok.';
@@ -87,6 +102,18 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 je najbežnejší)';
$string['auth_pop3title'] = 'Používať POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ servera. Ak váš server používa certifikované zabezpečenie, vyberte si pop3cert.';
+$string['auth_shib_convert_data'] = 'API pre úpravu dát';
+$string['auth_shib_convert_data_description'] = 'Toto API (aplikačné rozhranie) Vám umožňuje ďalej upravovať dáta, ktoré máte k dispozícii zo systému Shibboleth. Viac infomácií <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">nájdete tu</a>.';
+$string['auth_shib_instructions'] = 'Použite <a href=\"$a\">prihlásenie cez Shibboleth</a>, pokiaľ Vaša inštitúcia tento systém podporuje.<br />V opačnom prípade použite normálny formulár pre prihlásenie.';
+$string['auth_shib_instructions_help'] = 'Tu môžete vložiť vlastné informácie o Vašom systéme Shibboleth. Budú se zobrazovať na prihlasovacej stránke. Vložené informácie by maly obsahovať odkaz na zdroj chránený systémom Shibboleth, ktorý presmeruje používateľov na &quot;<b>$a</b>&quot;, takže sa používatelia systému Shibboleth budú môcť prihlásiť do Moodle. Ak ponecháte toto pole prázdne, budú se na prihlasovacej stránke zobrazovať všeobecné pokyny.';
+$string['auth_shib_only'] = 'Len pre Shibboleth';
+$string['auth_shib_only_description'] = 'Zaškrtnite túto voľbu, pokiaľ si chcete vynútiť prihlásenie za pomoci systému Shibboleth';
+$string['auth_shib_username_description'] = 'Názov premennej prostredia webserveru Shibboleth, ktorá má byť použitá ako užívateľské meno Moodle ';
+$string['auth_shibboleth_login'] = 'Prihlásenie cez Shibboleth';
+$string['auth_shibboleth_manual_login'] = 'Ručné prihlásenie';
+$string['auth_shibbolethdescription'] = 'Táto metóda umožňuje vytvárať a overovať používatelov pomocou systému <a href=\"http://shibboleth.internet2.edu/\" target=\"_blank\">Shibboleth</a>.<br />
+Uistite sa, že ste si prečítali súbor <a href=\"../auth/shibboleth/README.txt\" target=\"_blank\">README</a> obsahujúci informácie o tom, ako nastaviť váš Moodle pre podporu systému Shibboleth.';
+$string['auth_shibbolethtitle'] = 'Shibboleth';
$string['auth_updatelocal'] = 'Aktualizovať miestne údaje';
$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Aktualizovať miestne údaje:</b> Ak je táto voľba aktívna, políčko bude aktualizované (z externej autentifikácie) zakaždým, keď sa užívateľ prihlási, alebo je tu synchronizácia užívateľa. Políčka, ktoré by sa mali miestne aktualizovať, by mali byť uzamknuté.</p>';
$string['auth_updateremote'] = 'Aktualizovať externé údaje';
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['blockname'] = 'Práve prihlásení užívatelia';
-$string['configtimetosee'] = 'Počet minút, ktoré znamenajú, že užívateľ je práve prihlásení do systému';
+$string['configtimetosee'] = 'Počet minút, ktoré znamenajú, že užívateľ je práve prihlásený do systému';
$string['periodnminutes'] = 'posledných $a minút';
?>
@@ -1,7 +1,6 @@
<?PHP // $Id$
// client.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
-
$string['addfeed'] = 'Prida» URL pre kanál noviniek:';
$string['addheadlineblock'] = 'Prida» RSS hlavièku bloku';
$string['addnew'] = 'Prida» nové';
View
@@ -10,7 +10,7 @@
$string['alternatetext'] = 'Alternatívny text';
$string['anchorhelp'] = 'Týmto vytvoríte iba návestie. Odkaz sem v¹ak musíte nadefinova» ruène.';
$string['anchorname'] = 'Názov návestia';
-$string['anchors'] = 'Návestie';
+$string['anchors'] = 'Návestia';
$string['baseline'] = 'Základné (Baseline)';
$string['bold'] = 'Tuèné';
$string['borderthickness'] = 'Hrúbka ohranièenia';
@@ -29,6 +29,7 @@
$string['createfolder'] = 'Vytvori» prieèinok';
$string['createlink'] = 'Vlo¾i» odkaz ';
$string['cut'] = 'Vybra» výber';
+$string['cutpastemozilla'] = 'Bohu¾iaµ, pre vlo¾enie textu zo schránky momentálne nemô¾ete pou¾i» be¾nú klávesovú skratku èi tlaèítko Vlo¾i». Toto správanie je spôsobené bezpeènostným opatrením zabudovaným do niektorých verzií prehliadaèov Mozilla a Firefox.<br /><br />Existujú spôsoby, ako sa dá toto správanie obís», tak¾e vyskú¹ajte:<br />(1) Miesto CTRL+v skúste skratku SHIFT+Insert<br />(2) Pou¾ite ponuku Úpravy->Vlo¾i» v menu vá¹ho prehliadaèa<br />(3) Upravte si nastavenie vá¹ho prehliadaèa v súbore user.js<br />(4) Na Linuxu skúste vlo¾i» text pomocou nastaveného tlaèítka my¹i<br /><br />Pre viac informácií kliknite na tlaèítko OK, pre návrat do editoru stlaète Cancel, Storno èi Zru¹i».';
$string['delete'] = 'Vymaza»';
$string['filebrowser'] = 'Prehliadaè súborov';
$string['findwhat'] = 'Hlada»';

0 comments on commit cd58534

Please sign in to comment.