Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 37 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and hacst committed Sep 27, 2015
1 parent f18c587 commit 664d5bc2be9a58f01062b9514b169036783e0fc1
@@ -4511,13 +4511,13 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+139"/>
<location line="+2422"/>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+140"/>
<location line="+2468"/>
<source>Root</source>
<translation>Kořen</translation>
</message>
<message>
<location line="-2368"/>
<location line="-2414"/>
<source>Push-to-Talk</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation>Mluvení při stisku klávesy</translation>
@@ -4596,12 +4596,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+4"/>
<location line="+22"/>
<location line="+2489"/>
<location line="+2535"/>
<source>Mumble -- %1</source>
<translation>Mumble -- %1 </translation>
</message>
<message>
<location line="-2484"/>
<location line="-2530"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
@@ -4670,13 +4670,13 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+75"/>
<location line="+2500"/>
<location line="+2546"/>
<source>&lt;center&gt;Not connected&lt;/center&gt;</source>
<oldsource>Not connected</oldsource>
<translation>&lt;center&gt;Nepřipojen&lt;/center&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-2169"/>
<location line="-2215"/>
<source>Clear</source>
<translation>Vyčistit</translation>
</message>
@@ -4733,39 +4733,79 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<location line="+1418"/>
<location line="+1464"/>
<source>Transmit Mode set to Continuous</source>
<translation>Režim přenosu přepnut na Nepřetržitý</translation>
</message>
<message>
<location line="-1327"/>
<source>&lt;p&gt;No build information or OS version available.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Nejsou dostupné žádné informace o sestavení nebo verzi OS.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<location line="-1371"/>
<source>&lt;p&gt;%1 (%2)&lt;br /&gt;%3&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;%1 (%2)&lt;br /&gt;%3&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<location line="+66"/>
<source>&lt;h2&gt;Voice channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Encrypted with 128 bit OCB-AES128&lt;br /&gt;%1 ms average latency (%4 deviation)&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h2&gt;Zvukový kanál&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Zašifrován pomocí 128 bit OCB-AES128&lt;br /&gt;průměrné zpoždění %1 ms (odchylka %4)&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-123"/>
<location line="+376"/>
<location line="-169"/>
<location line="+422"/>
<source>Register yourself as %1</source>
<translation>Registrovat se jako %1</translation>
</message>
<message>
<location line="-376"/>
<location line="+376"/>
<location line="-422"/>
<location line="+422"/>
<source>&lt;p&gt;You are about to register yourself on this server. This action cannot be undone, and your username cannot be changed once this is done. You will forever be known as &apos;%1&apos; on this server.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Are you sure you want to register yourself?&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Chystáte se k registraci na tomto serveru. Tuto činnost nelze vrátit zpět, a jakmile je toto provedeno, Vaše uživatelské jméno nelze změnit. Na tomto serveru budete navždy známi jako &apos;%1&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jste si jisti, že se chcete zaregistrovat?&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-324"/>
<source>&lt;h2&gt;Version&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protocol %1&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&lt;p&gt;No build information or OS version available&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The connection is encrypted and authenticated using %1 and uses %2 as the key exchange mechanism (%3)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>The connection is encrypted using %1, with %2 for message authentication and %3 as the key exchange mechanism (%4)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>The connection is secured by the cipher suite that OpenSSL identifies as %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&lt;p&gt;The connection provides perfect forward secrecy&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&lt;p&gt;The connection does not provide perfect forward secrecy&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&lt;h2&gt;Control channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The connection uses %1&lt;/p&gt;%2%3&lt;p&gt;%4 ms average latency (%5 deviation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remote host %6 (port %7)&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Voice channel is sent over control channel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+257"/>
<source>Register user %1</source>
<translation>Registrovat uživatele %1</translation>
</message>
@@ -4847,12 +4887,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Formát obrázku nerozpoznán.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1806"/>
<source>Voice channel is sent over control channel.</source>
<translation>Zvukový kanál je posílán přes kontrolní kanál.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1018"/>
<location line="-2870"/>
<source>&amp;User</source>
<translation>&amp;Uživatel</translation>
</message>
@@ -4919,28 +4954,18 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<location line="+1405"/>
<location line="+1451"/>
<source>Transmit Mode set to Voice Activity</source>
<translation>Režim přenosu přepnut na Při aktivitě hlasu</translation>
</message>
<message>
<location line="-1400"/>
<location line="+1404"/>
<location line="-1446"/>
<location line="+1450"/>
<source>Transmit Mode set to Push-to-Talk</source>
<translation>Režim přenosu přepnut na Mluvení při stisku klávesy</translation>
</message>
<message>
<location line="-1326"/>
<source>&lt;h2&gt;Version&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protocol %1.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h2&gt;Verze&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protokol %1.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&lt;h2&gt;Control channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Encrypted with %1 bit %2&lt;br /&gt;%3 ms average latency (%4 deviation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remote host %5 (port %6)&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h2&gt;Kontrolní kanál&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Šifrován pomocí %1 bit %2&lt;br /&gt;průměrné zpoždění %3 ms (odchylka %4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vzdálený hostitel %5 (port %6)&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="-1294"/>
<source>UDP Statistics</source>
<translation>Statistiky UDP</translation>
</message>
@@ -4443,13 +4443,13 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+139"/>
<location line="+2422"/>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+140"/>
<location line="+2468"/>
<source>Root</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-2368"/>
<location line="-2414"/>
<source>Push-to-Talk</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/>
@@ -4528,12 +4528,12 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+4"/>
<location line="+22"/>
<location line="+2489"/>
<location line="+2535"/>
<source>Mumble -- %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-2484"/>
<location line="-2530"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4602,13 +4602,13 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
</message>
<message>
<location line="+75"/>
<location line="+2500"/>
<location line="+2546"/>
<source>&lt;center&gt;Not connected&lt;/center&gt;</source>
<oldsource>Not connected</oldsource>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-2169"/>
<location line="-2215"/>
<source>Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4665,39 +4665,79 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
</message>
<message>
<location line="+76"/>
<location line="+1418"/>
<location line="+1464"/>
<source>Transmit Mode set to Continuous</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1327"/>
<source>&lt;p&gt;No build information or OS version available.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<location line="-1371"/>
<source>&lt;p&gt;%1 (%2)&lt;br /&gt;%3&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+20"/>
<location line="+66"/>
<source>&lt;h2&gt;Voice channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Encrypted with 128 bit OCB-AES128&lt;br /&gt;%1 ms average latency (%4 deviation)&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-123"/>
<location line="+376"/>
<location line="-169"/>
<location line="+422"/>
<source>Register yourself as %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-376"/>
<location line="+376"/>
<location line="-422"/>
<location line="+422"/>
<source>&lt;p&gt;You are about to register yourself on this server. This action cannot be undone, and your username cannot be changed once this is done. You will forever be known as &apos;%1&apos; on this server.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Are you sure you want to register yourself?&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-324"/>
<source>&lt;h2&gt;Version&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protocol %1&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
<source>&lt;p&gt;No build information or OS version available&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>The connection is encrypted and authenticated using %1 and uses %2 as the key exchange mechanism (%3)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<source>The connection is encrypted using %1, with %2 for message authentication and %3 as the key exchange mechanism (%4)</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+11"/>
<source>The connection is secured by the cipher suite that OpenSSL identifies as %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<source>&lt;p&gt;The connection provides perfect forward secrecy&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>&lt;p&gt;The connection does not provide perfect forward secrecy&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>&lt;h2&gt;Control channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;The connection uses %1&lt;/p&gt;%2%3&lt;p&gt;%4 ms average latency (%5 deviation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remote host %6 (port %7)&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Voice channel is sent over control channel</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+257"/>
<source>Register user %1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4779,12 +4819,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1806"/>
<source>Voice channel is sent over control channel.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1018"/>
<location line="-2870"/>
<source>&amp;User</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4851,28 +4886,18 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
</message>
<message>
<location line="+41"/>
<location line="+1405"/>
<location line="+1451"/>
<source>Transmit Mode set to Voice Activity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1400"/>
<location line="+1404"/>
<location line="-1446"/>
<location line="+1450"/>
<source>Transmit Mode set to Push-to-Talk</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="-1326"/>
<source>&lt;h2&gt;Version&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protocol %1.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+14"/>
<source>&lt;h2&gt;Control channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Encrypted with %1 bit %2&lt;br /&gt;%3 ms average latency (%4 deviation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remote host %5 (port %6)&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="-1294"/>
<source>UDP Statistics</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>

0 comments on commit 664d5bc

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.