Skip to content
Permalink
Browse files
NVDB-4152: startposisjon/sluttposisjon -> relativPosisjon for punkt
  • Loading branch information
krimjo committed Sep 2, 2019
1 parent 7713c55 commit bb4ecee0d488d8cc5f945521a7b1abc45c790709
Showing with 1 addition and 2 deletions.
  1. +1 −2 src/test/resources/jsonresponse/vegobjekter/95.json
@@ -19,8 +19,7 @@
"datatype": "GeomPunkt",
"stedfestingstype": "Punkt",
"veglenkesekvensid": 384011,
"startposisjon": 0.07178555,
"sluttposisjon": 0.07178555,
"relativPosisjon": 0.07178555,
"retning": "MED",
"kjørefelt": []
},

0 comments on commit bb4ecee

Please sign in to comment.