Skip to content
@trenta-io

Trenta.io

Pinned

 1. Previously Rainier UI Icons

  Shell 110 18

 2. rainier-UI-gtk Public archive

  Rainier UI GTK Theme

  CSS 45 10

 3. Trenta OS Wallpapers

  15 6

 4. Trenta OS Bootscreen

  18 6

 5. Allows you to convert Ubuntu 18.04 to Trenta OS test environment

  JavaScript

Repositories

Top languages

Loading…