Permalink
Browse files

Added Bulgarian translation

  • Loading branch information...
mirosr committed Jul 18, 2011
1 parent 1feaada commit df359ecffca87c9e150eea72d6b4bc44e6a7ff0a
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 config/locales/bg.yml
View
@@ -0,0 +1,24 @@
+bg:
+ plugins:
+ music:
+ title: Музика
+ admin:
+ songs:
+ index:
+ title: Песни
+ create_new: Добавяне на нова песен
+ reorder: Пренареждане на песните
+ reorder_done: Запис на текущото подреждане на песните
+ settings: Музикални настройки
+ sorry_no_results: За съжаление нищо не бе намерено.
+ no_items_yet: Все още няма песни. Натиснете "Добавяне на нова песен", за да въведете нова.
+ song:
+ view_live_html: Преглед на тази песен <br/><em>(ще се отвори се в нов прозорец)</em>
+ edit: Редактиране на тази песен
+ delete: Изтриване на тази песен завинаги
+ songs:
+ show:
+ other: Други песни
+ download-advice: (можете да цъкнете с десния бутон и да изберете запис като...)
+ download: Изтегляне на тази песен!
+ nofile: За съжаление тази песен все още не е достъпна!

0 comments on commit df359ec

Please sign in to comment.