Skip to content

Latest commit

 

History

History
3896 lines (3095 loc) · 94.6 KB

README-viVN.md

File metadata and controls

3896 lines (3095 loc) · 94.6 KB

Lời giới thiệu

Các mô hình về vai trò là rất quan trọng.
-- Alex J. Murphy / thành viên RoboCop

Một điều luôn làm tôi suy nghĩ với vai trò của một Ruby coder - Các Python coder có một tài liệu gần như là chuẩn mực về phong cách viết code (PEP-8) và chúng ta, những Ruby coder, vẫn chưa có một tài liệu chính thức hướng dẫn về phong cách viết Ruby cũng như những mô hình thực hành tốt nhất. Và tôi tin rằng cần một phong cách viết code tốt. Tôi cũng tin rằng một cộng đồng lập trình lớn như cộng đồng Ruby, hẳn có đủ năng lực viết ra những tài liệu cần thiết này.

Bản tài liệu này ban đầu được viết để dùng hướng dẫn cách viết code Ruby cho nội bộ công ty chúng tôi (với sự tin tưởng từ các bạn). Trong một số thời điểm, tôi quyết định rằng công việc tôi đang làm hẳn là rất thú vị với các thành viên của cộng đồng Ruby nói chung và nó cũng cần thiết cho nội bộ các công ty khác. Và thế giới sẽ được hưởng lợi từ mô hình dựa vào cộng đồng và phản biện từ cộng đồng sẽ giúp tìm ra những bài học áp dụng, những thành ngữ và những quy định viết code Ruby.

Từ khi bắt đầu viết, tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi, đặc biệt là các thành viên thuộc cộng đồng Ruby trên thế giới. Xin cảm ơn các bạn đã gợi ý và hỗ trợ cho tôi! Cùng nhau làm việc, chúng ta có viết ra cho một nguồn tư liệu mang lại nhiều lợi ích cho mỗi nhà phát triển code Ruby.

Bằng cách này, nếu bạn đang tìm hiểu Rails, bạn có thể muốn tham khảo thêm tài liệu Hướng dẫn viết code Ruby on Rails 3 & 4 / Ruby on Rails 3 & 4 Style Guide.

Hướng dẫn cách viết code Ruby (Ruby Style)

Bản hướng dẫn cách viết code Ruby giới thiệu những phương án thực hành tốt nhất mà các lập trình viên trong thế giới Ruby đã viết và được cập nhật, chỉnh sửa bởi các thành viên khác. Bản hướng dẫn vừa đưa ra phương án sử dụng thực tế tốt nhất, vừa đề cập cả những ý tưởng đã bị nhận xét là không tối ưu. Việc này sẽ giúp tránh được rủi ro cho tất cả mọi người - Việc này hẳn cũng tốt đấy chứ.

Bản hướng dẫn này được chia thành các phần bao gồm các quy tắc có liên quan đến nhau. Tôi đã cố gắng để thêm các quy tắc liên quan đằng sau (Tôi cho rằng nếu các bạn không nhất thiết phải xem, có thể bỏ qua những quy tắc đó).

Tôi không vô cớ mà đưa ra những quy tắc viết code này - chúng đều dựa trên những kinh nghiệm sâu sắc trong nghề của tôi khi làm kỹ sư phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Các quy tắc cũng được tổng hợp từ những kiến nghị và gợi ý từ các thành viên khác, cũng như những nguồn tài liệu về lập trình Ruby được đánh giá cao, như là "Lập trình Ruby 1.9 / Programming Ruby 1.9""Ngôn ngữ lập trình Ruby / The Ruby Programming Language".

Bản hướng dẫn này vẫn đang tiếp tục được cập nhật - một số quy tắc đang thiếu các ví dụ mình hoạ, một số ví dụ minh họa thì không được rõ ý. Những vấn đề này sẽ được giải quyết trong thời gian tới - hãy tin là như vậy.

Bạn có thể xuất ra file PDF hay bản HTML nhờ sử dụng các công cụ Transmuter.

RuboCop là bộ phân tích mã code, dựa trên bản hướng dẫn này.

Các bản dịch ở các ngôn ngữ khác:

Mục lục

Bố cục trình bày khi viết code / Source code layout

Gần đây, mọi người quả quyết rằng phong cách code của tất cả mọi người đều rất tởm và không thể đọc được, ngoại trừ chính họ. Nếu bỏ đi cụm từ "ngoại trừ chính họ" thì có lẽ rằng họ đã gần đúng :D...
-- Jerry Coffin

 • Sử dụng chuẩn mã hóa UTF-8 khi code. [link]

 • Dùng hai (02) Khoảng trắng(spaces) cho mỗi tầng thụt đầu dòng (hay còn gọi là tab mềm (soft tabs)). Không sử dụng tab cứng (hard tabs). [link]

  # bad - four spaces
  def some_method
    do_something
  end
  
  # good
  def some_method
   do_something
  end
 • Sử dụng dấu cuối dòng theo Unix-style. (*Người dùng BSD/Solaris/Linux/OS X được kích hoạt sẵn, người dùng Windows cần phải để ý.) [link]

  • Nếu bạn đang dùng Git, bạn nên cấu hình như sau để chặn các dấu cuối dòng của Windows:

   $ git config --global core.autocrlf true
 • Không dùng dấu chấm phẩy (;) để ngăn cách các câu lệnh và biểu thức, mà hãy viết mỗi câu 1 dòng. [link]

  # bad
  puts 'foobar'; # Thừa dấu chấm phẩy
  
  puts 'foo'; puts 'bar' # hai câu lệnh trên cùng 1 dòng
  
  # good
  puts 'foobar'
  
  puts 'foo'
  puts 'bar'
  
  puts 'foo', 'bar' # câu lệnh này sẽ tự tách làm hai lệnh `puts`
 • Nếu lớp không có nội dung, nên viết trên một dòng. [link]

  # bad
  class FooError < StandardError
  end
  
  # okish
  class FooError < StandardError; end
  
  # good
  FooError = Class.new(StandardError)
 • Tránh kiểu viết gom phương thức vào một dòng. Mặc dù ở một vài nơi nó vẫn được sử dụng, có một vài điểm đặc thù khiến người ta cảm thấy khó chịu khi gặp nó. Dù sao vẫn không nền viết nhiều hơn một biểu thức, câu lệnh trên một hàng. [link]

  # bad
  def too_much; something; something_else; end
  
  # okish - dấu ; ngay sau tên hàm bắt buộc phải có
  def no_braces_method; body end
  
  # okish - dấu ; sau body thì không bắt buộc
  def no_braces_method; body; end
  
  # okish - đúng cú pháp, nhưng không có ; sau tên hàm khiến khó đọc hơn
  def some_method() body end
  
  # good
  def some_method
   body
  end

  Ngoại lệ: phương thức không có body thì nên viết trên một hàng

  # good
  def no_op; end
 • Đặt khoảng trắng trước và sau toán tử , sau dấu phẩy, dấu hai chấm và dấu chấm phẩy. Khoảng trắng có thể (hầu hết) là không bắt buộc, nhưng nó sẽ giúp code dễ đọc, dễ viết hơn. [link]

  sum = 1 + 2
  a, b = 1, 2
  class FooError < StandardError; end

  Ngoại lệ duy nhất, liên quan đến các toán tử, là toán tử mũ:

  # bad
  e = M * c ** 2
  
  # good
  e = M * c**2
 • KHÔNG DÙNG khoảng trắng sau (, [ hay trước ], ). DÙNG khoảng trắng quanh { và trước }. [link]

  # bad
  some( arg ).other
  [ 1, 2, 3 ].each{|e| puts e}
  
  # good
  some(arg).other
  [1, 2, 3].each { |e| puts e }

  {} cần được làm rõ một chút, nó được dùng cho cả block, hash và dùng để nhúng biến vào string.

  Với hash, có hai cách viết được sử dụng:

  • Cách thứ nhất dễ đọc hơn, và thường được sử dụng nhiều hơn trong cộng đồng Ruby.
  • Cách thứ hai có điểm mạnh là nó dùng để phân biệt giữa block và hash. Cho dù bạn chọn cách nào, thì cũng nên theo một cách thôi.
  # good - khoảng trắng trước { và sau }
  { one: 1, two: 2 }
  
  # good - không có khoảng trắng trước { và sau }
  {one: 1, two: 2}

  Khi dùng để nhúng vào string, không nên dùng khoảng trắng giữa cặp ngoặc nhọn.

  # bad
  "From: #{ user.first_name }, #{ user.last_name }"
  
  # good
  "From: #{user.first_name}, #{user.last_name}"
 • Không có khoảng trắng sau !. [link]

  # bad
  ! something
  
  # good
  !something
 • Không dùng khoảng trắng khi khai báo khoảng (range). [link]

  # bad
  1 .. 3
  'a' ... 'z'
  
  # good
  1..3
  'a'...'z'
 • whencase thụt đầu dòng cùng cấp. Style này được khuyến nghị trong cả "The Ruby Programming Language" và "Programming Ruby". [link]

  # bad
  case
   when song.name == 'Misty'
    puts 'Not again!'
   when song.duration > 120
    puts 'Too long!'
   when Time.now.hour > 21
    puts "It's too late"
   else
    song.play
  end
  
  # good
  case
  when song.name == 'Misty'
   puts 'Not again!'
  when song.duration > 120
   puts 'Too long!'
  when Time.now.hour > 21
   puts "It's too late"
  else
   song.play
  end
 • Khi gán kết quả của một biểu thức cho một biến, cặp case, when hay if,else cũng phải cùng cấp. [link]

  # bad - pretty convoluted
  kind = case year
  when 1850..1889 then 'Blues'
  when 1890..1909 then 'Ragtime'
  when 1910..1929 then 'New Orleans Jazz'
  when 1930..1939 then 'Swing'
  when 1940..1950 then 'Bebop'
  else 'Jazz'
  end
  
  result = if some_cond
   calc_something
  else
   calc_something_else
  end
  
  # good - it's apparent what's going on
  kind = case year
      when 1850..1889 then 'Blues'
      when 1890..1909 then 'Ragtime'
      when 1910..1929 then 'New Orleans Jazz'
      when 1930..1939 then 'Swing'
      when 1940..1950 then 'Bebop'
      else 'Jazz'
      end
  
  result = if some_cond
        calc_something
       else
        calc_something_else
       end
  
  # good (and a bit more width efficient)
  kind =
   case year
   when 1850..1889 then 'Blues'
   when 1890..1909 then 'Ragtime'
   when 1910..1929 then 'New Orleans Jazz'
   when 1930..1939 then 'Swing'
   when 1940..1950 then 'Bebop'
   else 'Jazz'
   end
  
  result =
   if some_cond
    calc_something
   else
    calc_something_else
   end
 • Thêm một dòng trống giữa các phương thức, và các nhóm xử lý logic. [link]

  def some_method
   data = initialize(options)
  
   data.manipulate!
  
   data.result
  end
  
  def some_method
   result
  end
 • KHÔNG DÙNG dấu phẩy sau tham số cuối cùng khi khai báo phương thức, đặc biệt khi những tham số không nằm trên những dòng riêng biệt. [link]

  # bad - cách làm này giúp dễ thêm/xóa/di chuyển tham số,
  # nhưng không khuyến khích dùng
  some_method(
         size,
         count,
         color,
        )
  
  # bad
  some_method(size, count, color, )
  
  # good
  some_method(size, count, color)
 • Dùng khoảng trắng quanh toán tử = khi gán giá trị mặc định: [link]

  # bad
  def some_method(arg1=:default, arg2=nil, arg3=[])
   # do something...
  end
  
  # good
  def some_method(arg1 = :default, arg2 = nil, arg3 = [])
   # do something...
  end

  Trong khi một số sách về Ruby khuyên dùng cách một, nhưng cộng đồng lại thích dùng cách hai nhiều hơn.

 • Tránh dùng dấu ngắt dòng \ khi không bắt buộc. Thực tế, chỉ dùng nó khi cần ngắt dòng string thôi. [link]

  # bad
  result = 1 - \
       2
  
  # good (but still ugly as hell)
  result = 1 \
       - 2
  
  long_string = 'First part of the long string' \
         ' and second part of the long string'
 • Với cách gọi phương thức nhiều lần liên tiếp, có hai kiểu thông dụng, kiểu nào cũng được cả: . ở đầu dòng mới (Phương án A) . ở cuối dòng cũ (Phương án B). Mặc dù dùng kiểu nào thì cũng nên dùng nhất quán một kiểu. [link]

  • (Phương án A)

   one.two.three
     .four
  • (Phương án B)

   one.two.three.
     four

  Xem thêm về cuộc thảo luận chọn cách nào: tại đây.

 • Khi gọi phương thức có nhiều đối số, nên xuống dòng, và các đối số này cần thụt đầu dòng bằng nhau và ở cùng cấp với đối số đầu tiên. Nếu đối số này dài thì có thể dùng cách thụt đầu dòng bình thường. [link]

  # mẫu (dòng quá dài)
  def send_mail(source)
   Mailer.deliver(to: 'bob@example.com', from: 'us@example.com', subject: 'Important message', body: source.text)
  end
  
  # bad (thụt đầu dòng hai lần)
  def send_mail(source)
   Mailer.deliver(
     to: 'bob@example.com',
     from: 'us@example.com',
     subject: 'Important message',
     body: source.text)
  end
  
  # good
  def send_mail(source)
   Mailer.deliver(to: 'bob@example.com',
           from: 'us@example.com',
           subject: 'Important message',
           body: source.text)
  end
  
  # good (thụt đầu dòng bình thường)
  def send_mail(source)
   Mailer.deliver(
    to: 'bob@example.com',
    from: 'us@example.com',
    subject: 'Important message',
    body: source.text
   )
  end
 • Nếu mảng có nhiều phần tử, nên đưa xuống dòng và thụt đầu dòng cùng cấp. [link]

  # bad
  menu_item = ['Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam',
   'Baked beans', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam']
  
  # good
  menu_item = [
   'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam',
   'Baked beans', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam'
  ]
  
  # good
  menu_item =
   ['Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam',
    'Baked beans', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam', 'Spam']
 • Với số lớn, thêm dấu gạch dưới _ cho dễ đọc. [link]

  # bad - có bao nhiêu số `0`?
  num = 1000000000
  
  # good - dễ đọc hơn hẳn đúng không :P
  num = 1_000_000_000
 • Sử dụng Rdoc và convention của nó để làm API documentation. KHÔNG đặt khoảng trắng giữa khối comment và từ khóa def. [link]

 • Giới hạn dòng ở 80 ký tự. [link]

 • Tránh dùng khoảng trắng thừa (thường gặp ở cuối dòng). [link]

 • Cuối file nên có thêm một dòng trống. [link]

 • KHÔNG DÙNG block comments. [link]

  # bad
  =begin
  comment line
  another comment line
  =end
  
  # good
  # comment line
  # another comment line

Cú pháp / Syntax

 • CHỈ sử dụng :: cho hằng số (của cả classes và modules) và các hàm khởi tạo (constructors) (vd: Array() hoặc Nokogiri::HTML()). KHÔNG sử dụng :: cho các lời gọi hàm thông thường. [link]

  # bad
  SomeClass::some_method
  some_object::some_method
  
  # good
  SomeClass.some_method
  some_object.some_method
  SomeModule::SomeClass::SOME_CONST
  SomeModule::SomeClass()
 • Chỉ dùng () khi khai báo phương thức có tham số. [link]

  # bad
  def some_method()
   # body omitted
  end
  
  # good
  def some_method
   # body omitted
  end
  
  # bad
  def some_method_with_parameters param1, param2
   # body omitted
  end
  
  # good
  def some_method_with_parameters(param1, param2)
   # body omitted
  end
 • Nếu phương thức có tham số mặc định, đặt nó ở cuối cùng. Nếu đặt trước một tham số khác thì hậu quả thật là khôn lường :3 Ruby nó hành xử vui lắm :P [link]

  # bad
  def some_method(a = 1, b = 2, c, d)
   puts "#{a}, #{b}, #{c}, #{d}"
  end
  
  some_method('w', 'x') # => '1, 2, w, x'
  some_method('w', 'x', 'y') # => 'w, 2, x, y'
  some_method('w', 'x', 'y', 'z') # => 'w, x, y, z'
  
  # good
  def some_method(c, d, a = 1, b = 2)
   puts "#{a}, #{b}, #{c}, #{d}"
  end
  
  some_method('w', 'x') # => '1, 2, w, x'
  some_method('w', 'x', 'y') # => 'y, 2, w, x'
  some_method('w', 'x', 'y', 'z') # => 'y, z, w, x'
 • TRÁNH khai báo biến song song, sẽ gây khó khăn khi đọc. Khai báo biến song song chỉ dùng khi trả kết quả phương thức, dùng với toán tử splat, hay dùng để hoán đổi giá trị hai biến. NÊN khai báo mỗi biến một hàng. [link]

  # bad
  a, b, c, d = 'foo', 'bar', 'baz', 'foobar'
  
  # good
  a = 'foo'
  b = 'bar'
  c = 'baz'
  d = 'foobar'
  
  # good - hoán đổi giá trị hai biến
  a = 'foo'
  b = 'bar'
  
  a, b = b, a
  puts a # => 'bar'
  puts b # => 'foo'
  
  # good - method return
  def multi_return
   [1, 2]
  end
  
  first, second = multi_return
  
  # good - dùng với splat
  first, *list = [1, 2, 3, 4] # first => 1, list => [2, 3, 4]
  
  hello_array = *'Hello' # => ["Hello"]
  
  a = *(1..3) # => [1, 2, 3]
 • Tránh dùng dấu gạch dưới thừa thãi trong khai báo song song. Nên dùng _ với tên biến cho rõ nghĩa. _ cần thiết khi có một biến splat, và biến này thì không cần _. [link]

  # bad
  foo = 'one,two,three,four,five'
  # Phép gán không cần thiết thì không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào
  first, second, _ = foo.split(',')
  first, _, _ = foo.split(',')
  first, *_ = foo.split(',')
  
  
  # good
  foo = 'one,two,three,four,five'
  # Dấu `_` được dùng khi ta cần lấy hết ra, trừ phần tử cuối cùng.
  *beginning, _ = foo.split(',')
  *beginning, something, _ = foo.split(',')
  
  a, = foo.split(',')
  a, b, = foo.split(',')
  # Việc gán cho biến không sử dụng là không cần thiết,
  # nhưng nó cung cấp thông tin hữu ích cho ta.
  first, _second = foo.split(',')
  first, _second, = foo.split(',')
  first, *_ending = foo.split(',')
 • Đừng dùng for, trừ khi có lý do chính đáng. Thay vào đó hãy dùng vòng lặp. for là một dạng của each, nhưng for không hỗ trợ scope (each thì có) và biến trong for thì có thể truy cập từ bên ngoài block. [link]

  arr = [1, 2, 3]
  
  # bad
  for elem in arr do
   puts elem
  end
  
  # ra khỏi vòng `for` ta vẫn truy cập biến `elem` được
  elem # => 3
  
  # good
  arr.each { |elem| puts elem }
  
  elem # => NameError: undefined local variable or method `elem'
 • KHÔNG dùng then trong if/unless nhiều cấp. [link]

  # bad
  if some_condition then
   # body omitted
  end
  
  # good
  if some_condition
   # body omitted
  end
 • LUÔN đặt điều kiện cùng cấp với if/unless. [link]

  # bad
  if
   some_condition
   do_something
   do_something_else
  end
  
  # good
  if some_condition
   do_something
   do_something_else
  end
 • NÊN dùng toán tử ba ngôi (?:) hơn là cấu trúc if/then/else/end. Nó thông dụng hơn và giúp code ngắn gọn súc tích hơn. [link]

  # bad
  result = if some_condition then something else something_else end
  
  # good
  result = some_condition ? something : something_else
 • KHÔNG nên dùng toán tử ba ngôi lồng nhau. Trong trường hợp này thì nên dùng if/else. [link]

  # bad
  some_condition ? (nested_condition ? nested_something : nested_something_else) : something_else
  
  # good
  if some_condition
   nested_condition ? nested_something : nested_something_else
  else
   something_else
  end
 • KHÔNG dùng if x; .... Trong trường hợp này thì dùng toán tử ba ngôi. [link]

  # bad
  result = if some_condition; something else something_else end
  
  # good
  result = some_condition ? something : something_else
 • Để ý rằng if case case có trả về kết quả. [link]

  # bad
  if condition
   result = x
  else
   result = y
  end
  
  # good
  result =
   if condition
    x
   else
    y
   end
 • DÙNG when x then ... cho một-dòng cases. Cú pháp when x: ... bị remove từ Ruby 1.9. [link]

 • KHÔNG dùng when x; .... Xem mục ở trên. [link]

 • DÙNG ! thay cho not. [link]

  # bad - parentheses are required because of op precedence
  x = (not something)
  
  # good
  x = !something
 • Tránh dùng !!. [link]

  # bad
  x = 'test'
  # obscure nil check
  if !!x
   # body omitted
  end
  
  x = false
  # double negation is useless on booleans
  !!x # => false
  
  # good
  x = 'test'
  unless x.nil?
   # body omitted
  end
 • KHÔNG dùng từ khóa andor. Thay vào đó hãy dùng &&||. [link]

  # bad
  # boolean expression
  if some_condition and some_other_condition
   do_something
  end
  
  # control flow
  document.saved? or document.save!
  
  # good
  # boolean expression
  if some_condition && some_other_condition
   do_something
  end
  
  # control flow
  document.saved? || document.save!
 • Tránh dùng ?: nhiều dòng; thay vào đó hãy dùng if/unless. [link]

 • Dùng if/unless cho single-line body. [link]

  # bad
  if some_condition
   do_something
  end
  
  # good
  do_something if some_condition
  
  # another good option
  some_condition && do_something
 • Tránh dùng if/unless ở cuối block khi không cần thiết. [link]

  # bad
  10.times do
   # multi-line body omitted
  end if some_condition
  
  # good
  if some_condition
   10.times do
    # multi-line body omitted
   end
  end
 • Tránh dùng if/unless/while/until lồng nhau. Nên dùng chung &&/|| nếu thích hợp. [link]

  # bad
  do_something if other_condition if some_condition
  
  # good
  do_something if some_condition && other_condition
 • Nếu điều kiện là false, dùng unless thay vì if not. Hoặc dùng || cũng được. [link]

  # bad
  do_something if !some_condition
  
  # bad
  do_something if not some_condition
  
  # good
  do_something unless some_condition
  
  # another good option
  some_condition || do_something
 • KHÔNG dùng unless cùng với else. Thay vào đó hãy viết với biểu thức true. [link]

  # bad
  unless success?
   puts 'failure'
  else
   puts 'success'
  end
  
  # good
  if success?
   puts 'success'
  else
   puts 'failure'
  end
 • KHÔNG dùng cặp ngoặc tròn () với if/unless/while/until. [link]

  # bad
  if (x > 10)
   # body omitted
  end
  
  # good
  if x > 10
   # body omitted
  end

Tuy nhiên, có một ngoại lệ, có tên là safe assignment in condition.

 • KHÔNG dùng while/until condition do cho while/until nhiều dòng. [link]

  # bad
  while x > 5 do
   # body omitted
  end
  
  until x > 5 do
   # body omitted
  end
  
  # good
  while x > 5
   # body omitted
  end
  
  until x > 5
   # body omitted
  end
 • Đặt while/until ở sau trong trường hợp body một dòng. [link]

  # bad
  while some_condition
   do_something
  end
  
  # good
  do_something while some_condition
 • Ưu tiên until hơn while cho biểu thức false. [link]

  # bad
  do_something while !some_condition
  
  # good
  do_something until some_condition
 • Dùng Kernel#loop thay vì while/until khi cần lặp vô hạn. [link]

  # bad
  while true
   do_something
  end
  
  until false
   do_something
  end
  
  # good
  loop do
   do_something
  end
 • Dùng Kernel#loop cùng với break thay vì begin/end/until hay begin/end/while kiểu lặp trước, kiểm tra sau. [link]

  # bad
  begin
   puts val
   val += 1
  end while val < 0
  
  # good
  loop do
   puts val
   val += 1
   break unless val < 0
  end
 • Với các phương thức mặc định của DSL (vd: Rake, Rails, RSpec), hay các phương thức có chứa "từ khóa" trong Ruby (vd: attr_reader, puts) và các phương thức truy cập thuộc tính thì không dùng (). Còn lại là dùng hết. [link]

  class Person
   # bad
   attr_reader(:name, :age)
   # good
   attr_reader :name, :age
  
   # body omitted
  end
  
  # bad
  temperance = Person.new 'Temperance', 30
  # good
  temperance = Person.new('Temperance', 30)
  
  # bad
  puts(temperance.age)
  # good
  puts temperance.age
  
  # bad
  x = Math.sin y
  # good
  x = Math.sin(y)
  
  # bad
  array.delete e
  # good
  array.delete(e)
  
  # bad
  expect(bowling.score).to eq 0
  # good
  expect(bowling.score).to eq(0)
 • Nếu hash đã tường minh rồi thì không cần cặp {} nữa. [link]

  # bad
  user.set({ name: 'John', age: 45, permissions: { read: true } })
  
  # good
  user.set(name: 'John', age: 45, permissions: { read: true })
 • Nếu phương thức hệ thống thì có thể bỏ luôn cả (){}. [link]

  class Person < ActiveRecord::Base
   # bad
   validates(:name, { presence: true, length: { within: 1..10 } })
  
   # good
   validates :name, presence: true, length: { within: 1..10 }
  end
 • Gọi phương thức không có tham số thì bỏ luôn (). [link]

  # bad
  Kernel.exit!()
  2.even?()
  fork()
  'test'.upcase()
  
  # good
  Kernel.exit!
  2.even?
  fork
  'test'.upcase
 • Nếu block chỉ làm một việc thì ưu tiên dùng shorthand. [link]

  # bad
  names.map { |name| name.upcase }
  
  # good
  names.map(&:upcase)
 • Ưu tiên {...} hơn do...end cho block một dòng. Tránh dùng {...} cho block nhiều dòng. Luôn dùng do...end cho khối điều khiển và khai báo phương thức. [link]

  names = %w(Bozhidar Steve Sarah)
  
  # bad
  names.each do |name|
   puts name
  end
  
  # good
  names.each { |name| puts name }
  
  # bad
  names.select do |name|
   name.start_with?('S')
  end.map { |name| name.upcase }
  
  # good
  names.select { |name| name.start_with?('S') }.map(&:upcase)
 • Cân nhắc sử dụng đối số cho block tường minh để tránh việc viết block mà chỉ truyền các đối số của nó cho một block.. [link]

  require 'tempfile'
  
  # bad
  def with_tmp_dir
   Dir.mktmpdir do |tmp_dir|
    Dir.chdir(tmp_dir) { |dir| yield dir } # block just passes arguments
   end
  end
  
  # good
  def with_tmp_dir(&block)
   Dir.mktmpdir do |tmp_dir|
    Dir.chdir(tmp_dir, &block)
   end
  end
  
  with_tmp_dir do |dir|
   puts "dir is accessible as a parameter and pwd is set: #{dir}"
  end
 • Tránh dùng return, chỉ nên dùng trong luồng điều khiển if..else chẳng hạn. [link]

  # bad
  def some_method(some_arr)
   return some_arr.size
  end
  
  # good
  def some_method(some_arr)
   some_arr.size
  end
 • Tránh dùng self khi không bắt buộc. Chỉ dùng nó khi cần ghi giá trị vào biến. [link]

  # bad
  def ready?
   if self.last_reviewed_at > self.last_updated_at
    self.worker.update(self.content, self.options)
    self.status = :in_progress
   end
   self.status == :verified
  end
  
  # good
  def ready?
   if last_reviewed_at > last_updated_at
    worker.update(content, options)
    self.status = :in_progress
   end
   status == :verified
  end
 • As a corollary, avoid shadowing methods with local variables unless they are both equivalent. [link]

  class Foo
   attr_accessor :options
  
   # ok
   def initialize(options)
    self.options = options
    # both options and self.options are equivalent here
   end
  
   # bad
   def do_something(options = {})
    unless options[:when] == :later
     output(self.options[:message])
    end
   end
  
   # good
   def do_something(params = {})
    unless params[:when] == :later
     output(options[:message])
    end
   end
  end
 • Không dùng kết quả của phép gán = trong biểu thức điều kiện nếu như không có cặp ngoặc tròn. Xem thêm safe assignment in condition. [link]

  # bad (+ a warning)
  if v = array.grep(/foo/)
   do_something(v)
   # some code
  end
  
  # good (MRI would still complain, but RuboCop won't)
  if (v = array.grep(/foo/))
   do_something(v)
   # some code
  end
  
  # good
  v = array.grep(/foo/)
  if v
   do_something(v)
   # some code
  end
 • Dùng kiểu gán rút gọn khi có thể [link]

  # bad
  x = x + y
  x = x * y
  x = x**y
  x = x / y
  x = x || y
  x = x && y
  
  # good
  x += y
  x *= y
  x **= y
  x /= y
  x ||= y
  x &&= y
 • Dùng ||= để khởi tạo giá trị khi biến đó chưa được khởi tạo [link]

  # bad
  name = name ? name : 'Bozhidar'
  
  # bad
  name = 'Bozhidar' unless name
  
  # good - set name to 'Bozhidar', only if it's nil or false
  name ||= 'Bozhidar'
 • Không dùng ||= để khởi tạo biến boolean. (Xét trường hợp biến đó mang giá trị false sẵn rồi.) [link]

  # bad - would set enabled to true even if it was false
  enabled ||= true
  
  # good
  enabled = true if enabled.nil?
 • Dùng &&= để tiền xử lý biến khi nó có thể tồn tại hoặc không. Việc dùng &&= sẽ chỉ thay đổi giá trị của biến khi nó đã tồn tại. Không cần thiết phải kiểm tra xem biến tồn tại hay chưa. [link]

  # bad
  if something
   something = something.downcase
  end
  
  # bad
  something = something ? something.downcase : nil
  
  # ok
  something = something.downcase if something
  
  # good
  something = something && something.downcase
  
  # better
  something &&= something.downcase
 • Tránh việc ngầm định việc sử dụng của toán tử ===. [link]

  # bad
  Array === something
  (1..100) === 7
  /something/ === some_string
  
  # good
  something.is_a?(Array)
  (1..100).include?(7)
  some_string =~ /something/
 • Tránh dùng eql?, hãy dùng ==. [link]

  # bad - eql? is the same as == for strings
  'ruby'.eql? some_str
  
  # good
  'ruby' == some_str
  1.0.eql? x # eql? makes sense here if want to differentiate between Integer and Float 1
 • Tránh sử dụng các biến đặc biệt kiểu Perl (như $:, $;,.. ). Chúng khá là khó hiểu và cách sử dụng chúng trong bất cứ tình huống nào ngoài các đoạn code một dòng thì không được khuyến khích. Sử dụng các alias thân thiện với con người được cung cấp bởi thư viện tiếng Anh [link]

  # bad
  $:.unshift File.dirname(__FILE__)
  
  # good
  require 'English'
  $LOAD_PATH.unshift File.dirname(__FILE__)
 • Không dùng khoảng trắng giữa tên hàm và dấu ngoặc mở ( [link]

  # bad
  f (3 + 2) + 1
  
  # good
  f(3 + 2) + 1
 • Nếu đối số đầu tiên của phương thức có dùng ngoặc tròn thì lời gọi phương thức phải có ngoặc tròn. Vd: f((3 + 2) + 1). [link]

 • Luôn chạy trình biên dịch Ruby với tuy chọn -w, nó sẽ cảnh báo nếu ta quên một quy tắc nào ở trên. [link]

 • Không sử dụng các định nghĩa phương thức lồng nhau, thay vào đó hãy dùng lambda. Các định nghĩa phương thức lồng nhau thật ra đưa các phương thức trong cùng phạm vi (ví dụ lớp) như là một phương thức bên ngoài. Hơn nữa, các phương thức lồng sẽ bị định nghĩa lại mỗi lần phương thức chứa nó được gọi. [link]

  # bad
  def foo(x)
   def bar(y)
    # body omitted
   end
  
   bar(x)
  end
  
  # good - the same as the previous, but no bar redefinition on every foo call
  def bar(y)
   # body omitted
  end
  
  def foo(x)
   bar(x)
  end
  
  # also good
  def foo(x)
   bar = ->(y) { ... }
   bar.call(x)
  end
 • Dùng cú pháp lambda mới cho block có một dòng. Nếu nhiều dòng thì dùng từ khóa lambda. [link]

  # bad
  l = lambda { |a, b| a + b }
  l.call(1, 2)
  
  # correct, but looks extremely awkward
  l = ->(a, b) do
   tmp = a * 7
   tmp * b / 50
  end
  
  # good
  l = ->(a, b) { a + b }
  l.call(1, 2)
  
  l = lambda do |a, b|
   tmp = a * 7
   tmp * b / 50
  end
 • Khi dùng lambda với biến, nên đặt biến trong ngoặc tròn. [link]

  # bad
  l = ->x, y { something(x, y) }
  
  # good
  l = ->(x, y) { something(x, y) }
 • Lambda không có tham số thì bỏ cặp ngoặc tròn đi. [link]

  # bad
  l = ->() { something }
  
  # good
  l = -> { something }
 • Ưu tiên proc hơn Proc.new. [link]

  # bad
  p = Proc.new { |n| puts n }
  
  # good
  p = proc { |n| puts n }
 • Ưu tiên proc.call() hơn proc[] hay proc.() cho cả lambdas và procs. [link]

  # bad - looks similar to Enumeration access
  l = ->(v) { puts v }
  l[1]
  
  # also bad - uncommon syntax
  l = ->(v) { puts v }
  l.(1)
  
  # good
  l = ->(v) { puts v }
  l.call(1)
 • Dùng tiền tố _ cho biến không dùng trong block và biến cục bộ. Hoặc chỉ dùng _ cũng được. [link]

  # bad
  result = hash.map { |k, v| v + 1 }
  
  def something(x)
   unused_var, used_var = something_else(x)
   # some code
  end
  
  # good
  result = hash.map { |_k, v| v + 1 }
  
  def something(x)
   _unused_var, used_var = something_else(x)
   # some code
  end
  
  # good
  result = hash.map { |_, v| v + 1 }
  
  def something(x)
   _, used_var = something_else(x)
   # some code
  end
 • Dùng $stdout/$stderr/$stdin thay cho STDOUT/STDERR/STDIN. STDOUT/STDERR/STDIN là những hằng số, và ta có thẻ thay đổi mấy hằng số đó. [link]

 • Dùng warn thay cho $stderr.puts. Dùng warn sẽ rõ nghĩa hơn. Đồng thời cho phép ta bỏ qua warning nếu cần (bằng cách set warn level về 0 thông qua -W0). [link]

 • Ưu tiên dùng sprintf và bí danh format của nó hơn là phương thức String#%. [link]

  # bad
  '%d %d' % [20, 10]
  # => '20 10'
  
  # good
  sprintf('%d %d', 20, 10)
  # => '20 10'
  
  # good
  sprintf('%{first} %{second}', first: 20, second: 10)
  # => '20 10'
  
  format('%d %d', 20, 10)
  # => '20 10'
  
  # good
  format('%{first} %{second}', first: 20, second: 10)
  # => '20 10'
 • Ưu tiên dùng Array#join hơn là Array#* với tham số là string. [link]

  # bad
  %w(one two three) * ', '
  # => 'one, two, three'
  
  # good
  %w(one two three).join(', ')
  # => 'one, two, three'
 • Dùng Array() thay vì kiểm tra Array một cách tường minh hay [*var], [link]

  # bad
  paths = [paths] unless paths.is_a? Array
  paths.each { |path| do_something(path) }
  
  # bad (always creates a new Array instance)
  [*paths].each { |path| do_something(path) }
  
  # good (and a bit more readable)
  Array(paths).each { |path| do_something(path) }
 • Khi xử lý logic dải mà phức tạp, dùng dải (range) hoặc Comparable#between? khi có thể. [link]

  # bad
  do_something if x >= 1000 && x <= 2000
  
  # good
  do_something if (1000..2000).include?(x)
  
  # good
  do_something if x.between?(1000, 2000)
 • Ưu tiên dùng các phương thức có sẵn hơn là so sánh tường minh với ==. So sánh với số cũng chấp nhận được. [link]

  # bad
  if x % 2 == 0
  end
  
  if x % 2 == 1
  end
  
  if x == nil
  end
  
  # good
  if x.even?
  end
  
  if x.odd?
  end
  
  if x.nil?
  end
  
  if x.zero?
  end
  
  if x == 0
  end
 • Khi kiểm tra điều kiện thì không cần kiểm tra với nil trừ khi làm với boolean. [link]

  # bad
  do_something if !something.nil?
  do_something if something != nil
  
  # good
  do_something if something
  
  # good - dealing with a boolean
  def value_set?
   !@some_boolean.nil?
  end
 • Avoid the use of BEGIN blocks. [link]

 • Do not use END blocks. Use Kernel#at_exit instead. [link]

  # bad
  END { puts 'Goodbye!' }
  
  # good
  at_exit { puts 'Goodbye!' }
 • Tránh dùng flip-flops. [link]

 • Tránh dùng điều kiện lồng. Thay vào đó hãy kiểm tra dữ liệu trước. [link]

  # bad
  def compute_thing(thing)
   if thing[:foo]
    update_with_bar(thing)
    if thing[:foo][:bar]
     partial_compute(thing)
    else
     re_compute(thing)
    end
   end
  end
  
  # good
  def compute_thing(thing)
   return unless thing[:foo]
   update_with_bar(thing[:foo])
   return re_compute(thing) unless thing[:foo][:bar]
   partial_compute(thing)
  end

  Ưu tiên dùng next trong vòng lặp thay vì khối điều kiện.

  # bad
  [0, 1, 2, 3].each do |item|
   if item > 1
    puts item
   end
  end
  
  # good
  [0, 1, 2, 3].each do |item|
   next unless item > 1
   puts item
  end
 • Ưu tiên dùng map hơn collect, find hơn detect, select hơn find_all, reduce hơn injectsize hơn length. [link]

 • Đừng dùng count để thay cho size. Với đối tượng Enumerable hay là Array, nó sẽ duyệt qua từng phần tử để đếm số lượng phần tử, sẽ rất tốn thời gian. [link]

  # bad
  some_hash.count
  
  # good
  some_hash.size
 • Dùng flat_map thay cho map + flatten. Cái này không áp dụng cho mảng sâu hơn 2 cấp, vd: nếu users.first.songs == ['a', ['b','c']], thì nên dùng map + flatten hơn là flat_map. flat_map làm giảm đi 1 cấp, trong khi flatten làm phẳng hết về còn 1 cấp thôi. [link]

  # bad
  all_songs = users.map(&:songs).flatten.uniq
  
  # good
  all_songs = users.flat_map(&:songs).uniq
 • Ưu tiên dùng reverse_each hơn reverse.each vì một số lớp mà include Enumerable sẽ hoạt động hiệu quả hơn. [link]

  # bad
  array.reverse.each { ... }
  
  # good
  array.reverse_each { ... }

Cách đặt tên / Naming

Khó khăn duy nhất trong lập trình là việc lưu giữ thông tin không hợp lệ và việc đặt tên.
-- Phil Karlton

 • Dùng tiếng Anh để đặt tên. [link]

  # bad - Dùng các ký tự không thuộc bảng mã ascii
  заплата = 1_000
  
  # bad - tên này là tiếng Bulgarian
  zaplata = 1_000
  
  # good
  salary = 1_000
 • Dùng snake_case cho tên phương thức, biến và nhãn (symbol). [link]

  # bad
  :'some symbol'
  :SomeSymbol
  :someSymbol
  
  someVar = 5
  
  def someMethod
   # some code
  end
  
  def SomeMethod
   # some code
  end
  
  # good
  :some_symbol
  
  def some_method
   # some code
  end
 • Dùng CamelCase cho tên lớp và module. (Giữ những từ viết tắt như HTTP, RFC, XML viết hoa) [link]

  # bad
  class Someclass
   # some code
  end
  
  class Some_Class
   # some code
  end
  
  class SomeXml
   # some code
  end
  
  class XmlSomething
   # some code
  end
  
  # good
  class SomeClass
   # some code
  end
  
  class SomeXML
   # some code
  end
  
  class XMLSomething
   # some code
  end
 • Dùng snake_case cho tên file, vd: hello_world.rb. [link]

 • Dùng snake_case cho tên thư mục, vd: lib/hello_world/hello_world.rb. [link]

 • Mỗi file chỉ nên có một lớp/module. Tên của file chính là tên của class/module nhưng thay PascalCase thành snake_case. [link]

 • Dùng SCREAMING_SNAKE_CASE cho hằng số. [link]

  # bad
  SomeConst = 5
  
  # good
  SOME_CONST = 5
 • Phương thức trả về boolean thì nên có thêm ? đằng sau (vd: Array#empty?). Phương thức không trả về boolean thì không dùng. [link]

 • Tránh đặt tiền tố cho tên phương thức với các động từ bổ trợ như is, does, hay can. Những từ này không cần thiết và nghĩa quá chung chung, không đồng nhất với các phương thức boolean của ngôn ngữ: empty? hay include?. [link]

  # bad
  class Person
   def is_tall?
    true
   end
  
   def can_play_basketball?
    false
   end
  
   def does_like_candy?
    true
   end
  end
  
  # good
  class Person
   def tall?
    true
   end
  
   def basketball_player?
    false
   end
  
   def likes_candy?
    true
   end
  end
 • Tên của những phương thức có thể là nguy hiểm (vd: phương thức mà chỉnh sửa self hay các thuộc tính, hay phương thức exit! (không thực hiện việc finalize như exit), vv) cần kết thúc bằng một dấu chấm than ! nếu như đã có một phiên bản an toàn của nó rồi (safe version). [link]

  # bad - there is no matching 'safe' method
  class Person
   def update!
   end
  end
  
  # good
  class Person
   def update
   end
  end
  
  # good
  class Person
   def update!
   end
  
   def update
   end
  end
 • Nếu có phương thức nguy hiểm thì nên có thêm phương thức an toàn. [link]

  class Array
   def flatten_once!
    res = []
  
    each do |e|
     [*e].each { |f| res << f }
    end
  
    replace(res)
   end
  
   def flatten_once
    dup.flatten_once!
   end
  end
 • Khi dùng reduce với block ngắn, đặt tên các tham số là |a, e| (accumulator, element). [link]

 • Khi định nghĩa binary operators, đặt tên tham số là other (ngoại trừ hai toán tử <<[] là ngoại lệ, bởi nó mang ý nghĩa khác). [link]

  def +(other)
   # body omitted
  end

Viết chú thích / Comments

Good code is its own best documentation. As you're about to add a comment, ask yourself, "How can I improve the code so that this comment isn't needed?" Improve the code and then document it to make it even clearer.
-- Steve McConnell

 • Write self-documenting code and ignore the rest of this section. Seriously! [link]

 • Write comments in English. [link]

 • Use one space between the leading # character of the comment and the text of the comment. [link]

 • Comments longer than a word are capitalized and use punctuation. Use one space after periods. [link]

 • Avoid superfluous comments. [link]

  # bad
  counter += 1 # Increments counter by one.
 • Keep existing comments up-to-date. An outdated comment is worse than no comment at all. [link]

Good code is like a good joke - it needs no explanation.
-- Russ Olsen

 • Avoid writing comments to explain bad code. Refactor the code to make it self-explanatory. (Do or do not - there is no try. --Yoda) [link]

Comment Annotations

 • Annotations should usually be written on the line immediately above the relevant code. [link]

 • The annotation keyword is followed by a colon and a space, then a note describing the problem. [link]

 • If multiple lines are required to describe the problem, subsequent lines should be indented three spaces after the # (one general plus two for indentation purpose). [link]

  def bar
   # FIXME: This has crashed occasionally since v3.2.1. It may
   #  be related to the BarBazUtil upgrade.
   baz(:quux)
  end
 • In cases where the problem is so obvious that any documentation would be redundant, annotations may be left at the end of the offending line with no note. This usage should be the exception and not the rule. [link]

  def bar
   sleep 100 # OPTIMIZE
  end
 • Use TODO to note missing features or functionality that should be added at a later date. [link]

 • Use FIXME to note broken code that needs to be fixed. [link]

 • Use OPTIMIZE to note slow or inefficient code that may cause performance problems. [link]

 • Use HACK to note code smells where questionable coding practices were used and should be refactored away. [link]

 • Use REVIEW to note anything that should be looked at to confirm it is working as intended. For example: REVIEW: Are we sure this is how the client does X currently? [link]

 • Use other custom annotation keywords if it feels appropriate, but be sure to document them in your project's README or similar. [link]

Lớp đối tượng và Module / Classes & Modules

 • Use a consistent structure in your class definitions. [link]

  class Person
   # extend and include go first
   extend SomeModule
   include AnotherModule
  
   # inner classes
   CustomErrorKlass = Class.new(StandardError)
  
   # constants are next
   SOME_CONSTANT = 20
  
   # afterwards we have attribute macros
   attr_reader :name
  
   # followed by other macros (if any)
   validates :name
  
   # public class methods are next in line
   def self.some_method
   end
  
   # initialization goes between class methods and other instance methods
   def initialize
   end
  
   # followed by other public instance methods
   def some_method
   end
  
   # protected and private methods are grouped near the end
   protected
  
   def some_protected_method
   end
  
   private
  
   def some_private_method
   end
  end
 • Don't nest multi-line classes within classes. Try to have such nested classes each in their own file in a folder named like the containing class. [link]

  # bad
  
  # foo.rb
  class Foo
   class Bar
    # 30 methods inside
   end
  
   class Car
    # 20 methods inside
   end
  
   # 30 methods inside
  end
  
  # good
  
  # foo.rb
  class Foo
   # 30 methods inside
  end
  
  # foo/bar.rb
  class Foo
   class Bar
    # 30 methods inside
   end
  end
  
  # foo/car.rb
  class Foo
   class Car
    # 20 methods inside
   end
  end
 • Prefer modules to classes with only class methods. Classes should be used only when it makes sense to create instances out of them. [link]

  # bad
  class SomeClass
   def self.some_method
    # body omitted
   end
  
   def self.some_other_method
    # body omitted
   end
  end
  
  # good
  module SomeModule
   module_function
  
   def some_method
    # body omitted
   end
  
   def some_other_method
    # body omitted
   end
  end
 • Favor the use of module_function over extend self when you want to turn a module's instance methods into class methods. [link]

  # bad
  module Utilities
   extend self
  
   def parse_something(string)
    # do stuff here
   end
  
   def other_utility_method(number, string)
    # do some more stuff
   end
  end
  
  # good
  module Utilities
   module_function
  
   def parse_something(string)
    # do stuff here
   end
  
   def other_utility_method(number, string)
    # do some more stuff
   end
  end
 • When designing class hierarchies make sure that they conform to the Liskov Substitution Principle. [link]

 • Try to make your classes as SOLID as possible. [link]

 • Always supply a proper to_s method for classes that represent domain objects. [link]

  class Person
   attr_reader :first_name, :last_name
  
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  
   def to_s
    "#{@first_name} #{@last_name}"
   end
  end
 • Use the attr family of functions to define trivial accessors or mutators. [link]

  # bad
  class Person
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  
   def first_name
    @first_name
   end
  
   def last_name
    @last_name
   end
  end
  
  # good
  class Person
   attr_reader :first_name, :last_name
  
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  end
 • Avoid the use of attr. Use attr_reader and attr_accessor instead. [link]

  # bad - creates a single attribute accessor (deprecated in Ruby 1.9)
  attr :something, true
  attr :one, :two, :three # behaves as attr_reader
  
  # good
  attr_accessor :something
  attr_reader :one, :two, :three
 • Consider using Struct.new, which defines the trivial accessors, constructor and comparison operators for you. [link]

  # good
  class Person
   attr_accessor :first_name, :last_name
  
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  end
  
  # better
  Person = Struct.new(:first_name, :last_name) do
  end
 • Don't extend an instance initialized by Struct.new. Extending it introduces a superfluous class level and may also introduce weird errors if the file is required multiple times. [link]

  # bad
  class Person < Struct.new(:first_name, :last_name)
  end
  
  # good
  Person = Struct.new(:first_name, :last_name)
 • Consider adding factory methods to provide additional sensible ways to create instances of a particular class. [link]

  class Person
   def self.create(options_hash)
    # body omitted
   end
  end
 • Prefer duck-typing over inheritance. [link]

  # bad
  class Animal
   # abstract method
   def speak
   end
  end
  
  # extend superclass
  class Duck < Animal
   def speak
    puts 'Quack! Quack'
   end
  end
  
  # extend superclass
  class Dog < Animal
   def speak
    puts 'Bau! Bau!'
   end
  end
  
  # good
  class Duck
   def speak
    puts 'Quack! Quack'
   end
  end
  
  class Dog
   def speak
    puts 'Bau! Bau!'
   end
  end
 • Avoid the usage of class (@@) variables due to their "nasty" behavior in inheritance. [link]

  class Parent
   @@class_var = 'parent'
  
   def self.print_class_var
    puts @@class_var
   end
  end
  
  class Child < Parent
   @@class_var = 'child'
  end
  
  Parent.print_class_var # => will print 'child'

  As you can see all the classes in a class hierarchy actually share one class variable. Class instance variables should usually be preferred over class variables.

 • Assign proper visibility levels to methods (private, protected) in accordance with their intended usage. Don't go off leaving everything public (which is the default). After all we're coding in Ruby now, not in Python. [link]

 • Indent the public, protected, and private methods as much as the method definitions they apply to. Leave one blank line above the visibility modifier and one blank line below in order to emphasize that it applies to all methods below it. [link]

  class SomeClass
   def public_method
    # some code
   end
  
   private
  
   def private_method
    # some code
   end
  
   def another_private_method
    # some code
   end
  end
 • Use def self.method to define class methods. This makes the code easier to refactor since the class name is not repeated. [link]

  class TestClass
   # bad
   def TestClass.some_method
    # body omitted
   end
  
   # good
   def self.some_other_method
    # body omitted
   end
  
   # Also possible and convenient when you
   # have to define many class methods.
   class << self
    def first_method
     # body omitted
    end
  
    def second_method_etc
     # body omitted
    end
   end
  end
 • Prefer alias when aliasing methods in lexical class scope as the resolution of self in this context is also lexical, and it communicates clearly to the user that the indirection of your alias will not be altered at runtime or by any subclass unless made explicit. [link]

  class Westerner
   def first_name
    @names.first
   end
  
   alias given_name first_name
  end

  Since alias, like def, is a keyword, prefer bareword arguments over symbols or strings. In other words, do alias foo bar, not alias :foo :bar.

  Also be aware of how Ruby handles aliases and inheritance: an alias references the method that was resolved at the time the alias was defined; it is not dispatched dynamically.

  class Fugitive < Westerner
   def first_name
    'Nobody'
   end
  end

  In this example, Fugitive#given_name would still call the original Westerner#first_name method, not Fugitive#first_name. To override the behavior of Fugitive#given_name as well, you'd have to redefine it in the derived class.

  class Fugitive < Westerner
   def first_name
    'Nobody'
   end
  
   alias given_name first_name
  end
 • Always use alias_method when aliasing methods of modules, classes, or singleton classes at runtime, as the lexical scope of alias leads to unpredictability in these cases. [link]

  module Mononymous
   def self.included(other)
    other.class_eval { alias_method :full_name, :given_name }
   end
  end
  
  class Sting < Westerner
   include Mononymous
  end

Exceptions

 • Ưu tiên dùng raise hơn fail. [link]

  # bad
  fail SomeException, 'message'
  
  # good
  raise SomeException, 'message'
 • Không cần phải chỉ rõ RuntimeError khi raise mà có hai đối số. [link]

  # bad
  raise RuntimeError, 'message'
  
  # good - RuntimeError được raise mặc định
  raise 'message'
 • Khi ném exception, ưu tiên dùng phương án hai tham số: một class và một message hơn là một claas được khởi tạo với message. [link]

  # bad
  raise SomeException.new('message')
  # Lưu ý rằng lệnh sau `raise SomeException.new('message'), backtrace` là sai.
  
  # good
  raise SomeException, 'message'
  # Tương đương với `raise SomeException, 'message', backtrace`.
 • KHÔNG return từ ensure block. Nếu làm vậy, dù có exception được ném ra nhưng phương thức vẫn trả kết quả về, nên đôi khi ta sẽ bỏ qua exception. [link]

  # bad
  def foo
   raise
  ensure
   return 'very bad idea'
  end
 • Dùng từ khóa begin một cách ngầm định khi có thể. [link]

  # bad
  def foo
   begin
    # main logic goes here
   rescue
    # failure handling goes here
   end
  end
  
  # good
  def foo
   # main logic goes here
  rescue
   # failure handling goes here
  end
 • Mitigate the proliferation of begin blocks by using contingency methods (a term coined by Avdi Grimm). [link]

  # bad
  begin
   something_that_might_fail
  rescue IOError
   # handle IOError
  end
  
  begin
   something_else_that_might_fail
  rescue IOError
   # handle IOError
  end
  
  # good
  def with_io_error_handling
    yield
  rescue IOError
   # handle IOError
  end
  
  with_io_error_handling { something_that_might_fail }
  
  with_io_error_handling { something_else_that_might_fail }
 • Đừng bỏ qua exceptions. [link]

  # bad
  begin
   # an exception occurs here
  rescue SomeError
   # the rescue clause does absolutely nothing
  end
  
  # bad
  do_something rescue nil
 • Bắt đúng lỗi được ném ra. [link]

  # bad - this catches exceptions of StandardError class and its descendant classes
  read_file rescue handle_error($!)
  
  # good - this catches only the exceptions of Errno::ENOENT class and its descendant classes
  def foo
   read_file
  rescue Errno::ENOENT => ex
   handle_error(ex)
  end
 • Không dùng exceptions trong luông điều khiển. Thay vào đó hãy kiểm tra hợ lệ trước. [link]

  # bad
  begin
   n / d
  rescue ZeroDivisionError
   puts 'Cannot divide by 0!'
  end
  
  # good
  if d.zero?
   puts 'Cannot divide by 0!'
  else
   n / d
  end
 • Tránh việc bắt lớp Exception. Việc này sẽ gọi đến hàm exit, có thể bạn sẽ phải tắt cứng process bằng lệnh kill -9. [link]

  # bad
  begin
   # calls to exit and kill signals will be caught (except kill -9)
   exit
  rescue Exception
   puts "you didn't really want to exit, right?"
   # exception handling
  end
  
  # good
  begin
   # a blind rescue rescues from StandardError, not Exception as many
   # programmers assume.
  rescue => e
   # exception handling
  end
  
  # also good
  begin
   # an exception occurs here
  rescue StandardError => e
   # exception handling
  end
 • Bắt exception theo thứ tự từ thấp đến cao, bắt thằng con trước, rồi bắt cha sau. [link]

  # bad
  begin
   # some code
  rescue StandardError => e
   # some handling
  rescue IOError => e
   # some handling that will never be executed
  end
  
  # good
  begin
   # some code
  rescue IOError => e
   # some handling
  rescue StandardError => e
   # some handling
  end
 • Trong ensure, nên giải phóng tài nguyên cho hệ thống. [link]

  f = File.open('testfile')
  begin
   # .. process
  rescue
   # .. handle error
  ensure
   f.close if f
  end
 • Nếu như tài nguyên được giải phóng tự động thì không cần phải làm thủ công. [link]

  # bad - bạn muốn đóng file một cách tường minh qua lệnh `close`
  f = File.open('testfile')
  # some action on the file
  f.close
  
  # good - file descriptor được đóng tự động khi dùng xong
  File.open('testfile') do |f|
   # some action on the file
  end
 • Ưu tiên dùng những exception mặc định của hệ thống hơn là định nghĩa là lớp mới. [link]

Collections

 • Ưu tiên khai báo mảng hay hash bằng cặp ngoặc hơn là tạo thể hiện, bởi vì đôi khi ta phải truyền đối số. [link]

  # bad
  arr = Array.new
  hash = Hash.new
  
  # good
  arr = []
  hash = {}
 • Ưu tiên dùng %W để tạo mảng. Lưu ý chỉ dùng khi mảng có vài phần tử. [link]

  # bad
  STATES = ['draft', 'open', 'closed']
  
  # good
  STATES = %w(draft open closed)
 • Ưu tiên dùng %i nếu muốn tạo mảng các nhãn (symbol). [link]

  # bad
  STATES = [:draft, :open, :closed]
  
  # good
  STATES = %i(draft open closed)
 • Tránh thêm dấu phẩy sau phẩn tử cuối cùng của Array hay Hash, đặc biệt là khi các phần tử đó không nằm trên các dòng khác nhau. [link]

  # bad - easier to move/add/remove items, but still not preferred
  VALUES = [
        1001,
        2020,
        3333,
       ]
  
  # bad
  VALUES = [1001, 2020, 3333, ]
  
  # good
  VALUES = [1001, 2020, 3333]
 • Tránh việc tạo mảng nhiều phần tử quá mà không dùng hết. [link]

  arr = []
  arr[100] = 1 # now you have an array with lots of nils
 • Khi truy cập phần tử đầu tiên/cuối cùng trong mảng, ưu tiên dùng first hay last hơn [0], [-1]. [link]

 • Dùng Set thay vì Array khi làm việc với mảng các phần tử độc nhất. Set là tập hợp các phần tử không có thứ tự và không lặp lại. Đây là một biến thể của Array, nó là sự kết hợp các tính năng của Array và khả năng tìm kiếm nhanh của Hash. [link]

 • Khi làm việc với hash, ưu tiên dùng nhãn hơn string khi đặt key. [link]

  # bad
  hash = { 'one' => 1, 'two' => 2, 'three' => 3 }
  
  # good
  hash = { one: 1, two: 2, three: 3 }
 • Tránh việc sử dụng đối tượng không bất biến cho hash key. [link]

 • Dùng cú pháp của Ruby 1.9 để tạo hash. [link]

  # bad
  hash = { :one => 1, :two => 2, :three => 3 }
  
  # good
  hash = { one: 1, two: 2, three: 3 }
 • Không trộn cú pháp của Ruby 1.9 với kiểu cũ. [link]

  # bad
  { a: 1, 'b' => 2 }
  
  # good
  { :a => 1, 'b' => 2 }
 • Dùng Hash#key? thay cho Hash#has_key?, Hash#value? thay cho Hash#has_value?. Xem thêm: here [link]

  # bad
  hash.has_key?(:test)
  hash.has_value?(value)
  
  # good
  hash.key?(:test)
  hash.value?(value)
 • Dùng Hash#each_key thay cho Hash#keys.each, và Hash#each_value thay cho Hash#values.each. [link]

  # bad
  hash.keys.each { |k| p k }
  hash.values.each { |v| p v }
  hash.each { |k, _v| p k }
  hash.each { |_k, v| p v }
  
  # good
  hash.each_key { |k| p k }
  hash.each_value { |v| p v }
 • Dùng Hash#fetch khi biết chắc rằng hash có key đó hay không. [link]

  heroes = { batman: 'Bruce Wayne', superman: 'Clark Kent' }
  # bad - if we make a mistake we might not spot it right away
  heroes[:batman] # => 'Bruce Wayne'
  heroes[:supermann] # => nil
  
  # good - fetch raises a KeyError making the problem obvious
  heroes.fetch(:supermann)
 • Khi dùng Hash#fetch, có thể thêm giá trị mặc định vào thay vì dùng logic. [link]

  batman = { name: 'Bruce Wayne', is_evil: false }
  
  # bad - if we just use || operator with falsy value we won't get the expected result
  batman[:is_evil] || true # => true
  
  # good - fetch work correctly with falsy values
  batman.fetch(:is_evil, true) # => false
 • Ưu tiên dùng block thay vì giá trị mặc định trong Hash#fetch, vì có thể sẽ làm chậm chương trình đi, hoặc có những tác dụng phụ. [link]

  batman = { name: 'Bruce Wayne' }
  
  # bad - if we use the default value, we eager evaluate it
  # so it can slow the program down if done multiple times
  batman.fetch(:powers, obtain_batman_powers) # obtain_batman_powers is an expensive call
  
  # good - blocks are lazy evaluated, so only triggered in case of KeyError exception
  batman.fetch(:powers) { obtain_batman_powers }
 • Dùng Hash#values_at khi muốn lấy nhiều giá trị liên tiếp trong hash ra. [link]

  # bad
  email = data['email']
  username = data['nickname']
  
  # good
  email, username = data.values_at('email', 'nickname')
 • Lưu ý rằng hash trừ Ruby 1.9 là có thứ tự. [link]

 • KHÔNG chỉnh sửa một collection khi đang duyệt qua các phần tử của nó. [link]

 • Khi truy cập vào các phần tử của collection, tránh việc truy cập trực tiếp thông qua [n], hãy dùng các phương án thay thế nếu có thể. Việc này sẽ giúp tránh được lỗi gọi [] on nil [link]

  # bad
  Regexp.last_match[1]
  
  # good
  Regexp.last_match(1)
 • Khi cấp quyền truy cập vào một collection, nên cung cấp một phương án giúp users khỏi phải check nil sau khi nhận kết quả trả về. [link]

  # bad
  def awesome_things
   @awesome_things
  end
  
  # good
  def awesome_things(index = nil)
   if index && @awesome_things
    @awesome_things[index]
   else
    @awesome_things
   end
  end

Numbers

 • Dùng Integer để kiểm tra kiểu của một số. Fixnum thì phụ thuộc vào nền tảng (hệ điều hành chẳng hạn), với hệ thống 32-bit64-bit thì kết quả nó sẽ khác nhau. [link]

  timestamp = Time.now.to_i
  
  # bad
  timestamp.is_a? Fixnum
  timestamp.is_a? Bignum
  
  # good
  timestamp.is_a? Integer

Strings

 • Ưu tiên dùng kiểu nhúng vào String hoặc là format hơn là nối chuỗi. [link]

  # bad
  email_with_name = user.name + ' <' + user.email + '>'
  
  # good
  email_with_name = "#{user.name} <#{user.email}>"
  
  # good
  email_with_name = format('%s <%s>', user.name, user.email)
 • Với String tuyệt đối, hiện có hai kiểu dùng: dấu nháy đơn (Option A) và dấu nháy kép (Option B). [link]

  • (Option A)

   # bad
   name = "Bozhidar"
   
   # good
   name = 'Bozhidar'
  • (Option B)

   # bad
   name = 'Bozhidar'
   
   # good
   name = "Bozhidar"

  Tài liệu này sử dụng kiểu thứ nhất.

 • Không dùng cú pháp ?x nữa, Ruby 1.9 đã bỏ rồi. [link]

  # bad
  char = ?c
  
  # good
  char = 'c'
 • Khi nhúng biến toàn cục vào String, không nên bỏ cặp ngoặc nhọn đi. [link]

  class Person
   attr_reader :first_name, :last_name
  
   def initialize(first_name, last_name)
    @first_name = first_name
    @last_name = last_name
   end
  
   # bad - hợp lệ, nhưng khó đọc
   def to_s
    "#@first_name #@last_name"
   end
  
   # good
   def to_s
    "#{@first_name} #{@last_name}"
   end
  end
  
  $global = 0
  # bad
  puts "$global = #$global"
  
  # good
  puts "$global = #{$global}"
 • Không cần phải dùng Object#to_s khi in đối tượng ra, mặc định nó có rồi. [link]

  # bad
  message = "This is the #{result.to_s}."
  
  # good
  message = "This is the #{result}."
 • Tránh sử dụng String#+ khi muốn tạo string với nhiều dữ liệu. Thay vào đó, hãy dùng String#<<. String#+ sẽ tạo một đối tượng mới, do đó sẽ chậm hơn, String#<< ngược lại chỉ thêm vào. [link]

  # bad
  html = ''
  html += '<h1>Page title</h1>'
  
  paragraphs.each do |paragraph|
   html += "<p>#{paragraph}</p>"
  end
  
  # good and also fast
  html = ''
  html << '<h1>Page title</h1>'
  
  paragraphs.each do |paragraph|
   html << "<p>#{paragraph}</p>"
  end
 • Trong một số trường hợp cụ thể cần tốc độ, không dùng String#gsub. [link]

  url = 'http://example.com'
  str = 'lisp-case-rules'
  
  # bad
  url.gsub('http://', 'https://')
  str.gsub('-', '_')
  
  # good
  url.sub('http://', 'https://')
  str.tr('-', '_')
 • Khi sử dụng heredocs cho string nhiều dòng, để ý rằng nó sẽ bỏ qua mấy khoảng trắng, cho nên tốt nhất nên làm một ký tự | ở đầu dòng để làm mốc. [link]

  code = <<-END.gsub(/^\s+\|/, '')
   |def test
   | some_method
   | other_method
   |end
  END
  # => "def test\n some_method\n other_method\nend\n"
 • Sử dụng cú pháp ~ của Ruby 2.3 để hiển thị tốt hơn. [link]

  # bad - using Powerpack String#strip_margin
  code = <<-END.strip_margin('|')
   |def test
   | some_method
   | other_method
   |end
  END
  
  # also bad
  code = <<-END
  def test
   some_method
   other_method
  end
  END
  
  # good
  code = <<~END
   def test
    some_method
    other_method
   end
  END

Regular Expressions

Có một số người, khi gặ