GeneralOrganization
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

GeneralOrganization

Zdodnie w ustaleniami spotania na http://www.drupalcampwroclaw.pl/session/bof-jak-promowac-drupala-w-polsce założyłem organizację DrupalCommunity.

Każdy może zostać członkiem tej organizacji. W Issues proszę o zakładanie tiketa z prośbą o dodanie do organizacji.

W issues będziemy rozmawiać na temat rozwoju organizacji.

https://github.com/DrupalCommunityPoland/GeneralOrganization/issues

W innych repozytoriach będziemy rozwijać strony organizacji. Kod będzie dostępny dla wszystkich.