Implementación en Java del juego Hex. Repositorio del grupo 7.3 de la asignatura de PROP de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB - UPC). Curso 2012 - 2013
Java Shell
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
doc
img
res
src/prop
.gitignore
README.md
genera-jar-unix.sh
genera-jar-windows.bat

README.md

jHex - Joc de Taula Hex

Dades del projecte

 • Joc: Hex
 • Assignatura: Projectes de Programació (PROP)
 • Facultat: Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC)
 • Curs: 2012-1013
 • Data entrega: 2012-12-18
 • Grup: 7.3
 • Integrants:

Com compilar i executar

Important: Estem suposant un sistema amb JDK/JRE 1.6 i amb els programes javac, java i jar en el PATH. Recomanem l'execució en un entorn Windows.

Execució mitjançant el fitxer .jar

El programa principal es pot executar mitjançant un fitxer .jar, que es troba al subdirectori jHex dins l'arrel del projecte. Si no el tenim, o el volem actualitzar, només ens cal executar la següent comanda (des de l'arrel del projecte):

 • Sistemes Unix:

sh genera-jar-unix.sh

 • Sistemes Windows:

.\genera-jar-windows.bat

Per executar-lo, aleshores, només ens cal dirigir-nos al directori jHex i obrir el fitxer jHex.jar amb la màquina virtual de Java.

### Execució mitjançant fitxers .class ###

1- Moure'ns al directori arrel del projecte:

cd /path/absolut/del/projecte/jHex/

2- Si hem fet compilacions prèvies, esborrar el directori d'arxius binaris:

Sistemes Unix: rm -rf bin

Sistemes Windows: rmdir /S /Q .\bin

3- Creem el directori bin:

Sistemes Unix: mkdir bin

Sistemes Windows: mkdir .\bin

4- Moure'ns al directori arrel del codi font:

cd src/

5- Compilar incloent tots els fitxers java:

Sistemes Unix: javac -encoding UTF-8 -d ../bin $(find ./* | grep .java$)

Sistemes Windows: for /r %a in (*.java) do ( javac -encoding UTF-8 -d ../bin "%a" )

6- Moure'ns al directori arrel del projecte:

cd ..

7a- Si volem executar el joc al complet amb interfície gràfica:

java -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath ./bin prop.hex.presentacio.JHex

7b- Si volem fer testing via els drivers dels controladors mitjançant la consola:

java -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath ./bin prop.hex.domini.controladors.drivers.PrincipalDrvr

Explicació PrincipalDrvr

Classe principal per realitzar tots els tests dels drivers. Només s'ha d'executar aquesta classe i (mitjançant la tècnica de reflexió) ja s'encarrega d'anar a buscar tots els drivers que hi hagi a la carpeta corresponent (carpeta_drivers) i llistar els seus mètodes per poder-los provar.

Estructura de fitxers

 • bin/: Arxius binaris del projecte resultants de la compilació d'aquest.
 • dat/: Dades del joc (persistència a disc d'usuaris, partides i rànquing), si es fan servir els .class.
 • doc/: Documentació del codi, manual del joc, classes implementades per cadascú i diagrames de classes.
 • jHex/: Directori amb les dades d'ús normal del programa.
 • img/: Imatges utilitzades a l'interfície gràfica.
 • res/: Recursos diversos utilitzats durant el desenvolupament del projecte (preferències del IDE IntelliJ, disseny de les pantalles i documentació d'algorismes per implementar les IAs)
 • src/: Codi font del projecte.