uSofTrod edited this page Sep 6, 2018 · 77 revisions

Електронні словники/цифрові лексикографічні системи української мови (серія "Цифрове лексикографічне надбання України")

Проект містить SQLite бази даних граматичних словників, що зберігають інформацію про слова, всі словозмінні класи, властиві їм квазіфлексії, акцентуаційні класи та інші дані, бази даних словників синонімів, базу даних етимологічного словника української мови, що була сформована в освітніх цілях на основі томів 1–6 Етимологічного словника української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України: була розроблена оригінальна структура БД та розроблена веб-система її відображення. Ми не надаємо доступ до твору Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, а в освітніх цілях демонструємо можливість роботи зі складноструктурованою БД етимологічної системи, яка є нашою оригінальною розробкою. Також проект містить бібліотеку роботи з базами (mphdict project) та веб-систему словників (mphweb project).

Ми на Фейсбук

Інтерфейс системи, граматичний словник

Інтерфейс словника

Інтерфейс системи, словник синонімів

Інтерфейс словника

Інтерфейс системи, етимологічний словник

Інтерфейс словника

Чому наша система, що є у нас і чого немає в жодному іншому українському словнику - три головні речі + 1:

  1. Ми описали внутрішню структуру бази даних словника і перші відкрили алгоритми роботи з даними.
  2. Ми створили і надали вільний доступ до словника словозмінної класифікації. Хочемо зауважити, що жоден ресурс не надає словозмінної та акцентуаційної класифікації. Відповідно це є основним бар'єром у використанні цих ресурсів в основі систем аналізу тексту. І саме це спонукало розробку відкритого словника.
  3. Реєстр нашого словника складає 261499 слів (на вересень 2016 року). І на той час це найбільший словник такого типу.
  4. Ми надаємо доступ до даних та алгоритмів а не до сервісів.

Required software

.NET Core

ASP.NET Core

How to start

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.