Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 

readme.md

Melipayamak Ruby

معرفی وب سرویس ملی پیامک

ملی پیامک یک وب سرویس کامل برای ارسال و دریافت پیامک و پیامک صوتی و مدیریت کامل خدمات دیگر است که براحتی میتوانید از آن استفاده کنید.


نصب

قبل از نصب نیاز به ثبت نام در سایت ملی پیامک دارید.

ثبت نام به همراه دریافت 200 پیامک هدیه جهت تست وبسرویس

پس ازثبت نام برای نصب از راههای زیر میتوانید اقدام کنید.

پیشنیاز ها

برای استفاده از نمونه کدهای روبی نیاز به جم های زیر است

در .gemfile

gem "http"
gem "savon"

و سپس اجرای

$ bundle install

یا از طریق نصب بصورت زیر

$ gem install http
$ gem install savon

سپس repository یا از طریق دستور زیر، افزونه وب سرویس را بصورت جم نصب کنید : را دانلود کنید

$ gem install melipayamak

نحوه استفاده

نمونه کد برای ارسال پیامک

require_relative "melipayamak/melipayamakapi"
username = 'username'
password = 'password'
api = Melipayamakapi.new(username,password)
sms = api.sms
to = '09123456789'
from = '5000...'
text = 'تست وب سرویس ملی پیامک'
response = sms.send(to,from,text)
puts response

از آنجا که وب سرویس ملی پیامک تنها محدود به ارسال پیامک نیست شما از طریق زیر میتوانید به وب سرویس ها دسترسی کامل داشته باشید:

// وب سرویس پیامک
sms_rest = api.sms
sms_soap = api.sms('soap')
// وب سرویس تیکت پشتیبانی
ticket = api.ticket
// وب سرویس برای مدیریت کامل  ارسال انبوه پیامک
branch = api.branch
//وب سرویس کاربران
users = api.users
//وب سرویس دفترچه تلفن
contacts = api.contacts
حالت آسنکرون

شما میتوانید از نسخه آسنکرون بصورت زیر استفاده کنید :

// وب سرویس پیامک
$smsRestAsync = $api->sms('rest', 'async');
$smsSoapAsync = $api->sms('soap', 'async');
// وب سرویس تیکت پشتیبانی
$ticket = $api->ticketAsync();
// وب سرویس برای مدیریت کامل  ارسال انبوه پیامک
$branch = $api->branchAsync();
//وب سرویس کاربران
$users = $api->usersAsync();
//وب سرویس دفترچه تلفن
$contacts = $api->contactsAsync();

تفاوت های وب سرویس پیامک rest و soap

از آنجا که ملی پیامک وب سرویس کاملی رو در اختیار توسعه دهندگان میگزارد برای راحتی کار با وب سرویس پیامک علاوه بر وب سرویس اصلی soap وب سرویس rest رو هم در اختیار توسعه دهندگان گزاشته شده تا راحتتر بتوانند با وب سرویس کار کنند. تفاوت اصلی این دو در تعداد متد هاییست که میتوانید با آن کار کنید. برای کار های پایه میتوان از وب سرویس rest استفاده کرد برای دسترسی بیشتر و استفاده پیشرفته تر نیز باید از وب سرویس باید از وب سرویس soap استفاده کرد. جهت مطالعه بیشتر وب سرویس ها به قسمت وب سرویس پنل خود مراجعه کنید.


اطلاعات بیشتر

برای مطالعه بیشتر و دریافت راهنمای وب سرویس ها و آشنایی با پارامتر های ورودی و خروجی وب سرویس به صفحه معرفی وب سرویس ملی پیامک مراجعه نمایید .


وب سرویس پیامک

متد های وب سرویس:

ارسال

sms_rest.send(to,from,text,is_flash)
sms_soap.send(to,from,text,is_flash)
  • در وب سرویس soap به جای ارسال یک شماره آرایه ای از شماره ها نیز قابل قبول است

ارسال از خط خدماتی اشتراکی

sms_rest.send_by_base_number(text, to, bodyId)
sms_soap.send_by_base_number(text, to, bodyId)

دریافت وضعیت ارسال

sms_rest.is_delivered(recId)
sms_soap.is_delivered(recId)
  • به در وب سرویس soap به جای تک آیدی میتوان آرایه نیز ارسال کرد.

لیست پیامک ها

sms_rest.get_messages(location,index,count,from)
sms_soap.get_messages(location,index,count,from)
sms_soap.get_messages_str(location,index,count,from)
// جهت دریافت به صورت رشته ای
sms_soap.get_messages_by_date(location,index,count,from,date_from,date_to)
//جهت دریافت بر اساس تاریخ
sms_soap.get_users_messages_by_date(location,index,count,from,date_from,date_to)
// جهت دریافت پیام های کاربران بر اساس تاریخ 

موجودی

sms_rest.get_credit
sms_soap.get_credit

تعرفه پایه / دریافت قیمت قبل از ارسال

sms_rest.get_base_price
sms_soap.get_price(irancell_count,mtn_count,from,text)

لیست شماره اختصاصی

sms_rest.get_numbers

بررسی تعداد پیامک های دریافتی

sms_soap.get_inbox_count(is_read)
//پیش فرض خوانده نشده 

ارسال پیامک پیشرفته

sms_soap.send2(to,from,text,is_flash,udh)

مشاهده مشخصات پیام

sms_soap.get_messages_receptions(msgId,from_rows)

حذف پیام دریافتی

sms_soap.remove(msgIds)

ارسال زماندار

sms_soap.send_schedule(to,from,text,is_flash,schedule_dateTime,period)

ارسال زماندار متناظر

sms_soap.send_multiple_schedule(to,from,text,is_flash,schedule_dateTime,period)

ارسال سررسید

sms_soap.add_usance(to,from,text,isflash,schedule_start_date_time,repeat_after_days,schedule_end_dateTime)

مشاهده وضعیت ارسال زماندار

sms_soap.get_schedule_status(schId)

حذف پیامک زماندار

sms_soap.remove_schedule(schId)

وب سرویس پیامک صوتی

ارسال پیامک همراه با تماس صوتی

sms_soap.send_with_speech(to,from,text,speech)

ارسال پیامک همراه با تماس صوتی به صورت زمانبندی

sms_soap.send_with_speech_schdule_date(to,from,text,speech,schedule_date)

دریافت وضعیت پیامک همراه با تماس صوتی

sms_soap.get_send_with_speech(rec_id)

تماس انبوه زماندار

sms_soap.send_bulk_speech_text(title, body, receivers, DateToSend, repeatCount)

تماس انبوه زماندار با انتخاب فایل

sms_soap.send_bulk_voice_sms(title, voiceFileId, receivers, DateToSend, repeatCount)

آپلود فایل صوتی

sms_soap.upload_voice_file(title, base64StringFile)

وب سرویس ارسال انبوه/منطقه ای

دریافت شناسه شاخه های بانک شماره

branch.get(owner)

اضافه کردن یک بانک شماره جدید

branch.add(branch_name,owner)

اضافه کردن شماره به بانک

branch.add_number(mobile_numbers,branch_id)

حذف یک بانک

branch.remove(branch_id)

ارسال انبوه از طریق بانک

branch.send_bulk(from,title,message,branch,Date_to_send,request_count,bulk_type,row_from,range_from,range_to)
branch.send_bulk2(from,title,message,branch,Date_to_send,request_count,bulk_type,row_from,range_from,range_to)

تعداد شماره های موجود

branch.get_bulk_count(branch,range_from,range_to)

گزارش گیری از ارسال انبوه

branch.get_bulk_receptions(bulk_id,from_rows)

تعیین وضعیت ارسال

branch.get_bulk_status(bulk_id)

تعداد ارسال های امروز

branch.get_today_sent

تعداد ارسال های کل

branch.get_total_sent

حذف ارسال منطقه ای

branch.remove_bulk(id)

ارسال متناظر

branch.send_multiple_sms(to,from,text,is_flash,udh)

نمایش دهنده وضعیت گزارش گیری

branch.update_bulk_delivery(bulk_id)

وب سرویس تیکت

ثبت تیکت جدید

ticket.add(title,content,alert_with_sms)

جستجو و دریافت تیکت ها

ticket.get_received(ticket_owner,ticket_type,keyword)

دریافت تعداد تیکت های کاربران

ticket.get_received_count(ticket_type)

دریافت تیکت های ارسال شده

ticket.get_sent(ticket_owner,ticket_type,keyword)

دریافت تعداد تیکت های ارسال شده

ticket.get_sent_count(ticket_type)

پاسخگویی به تیکت

ticket.response(ticket_id,type,content,alert_with_sms)

وب سرویس دفترچه تلفن

اضافه کردن گروه جدید

contacts.add_group(group_name,Descriptions,show_to_childs)

اضافه کردن کاربر جدید

contacts.add(options)

بررسی موجود بودن شماره در دفترچه تلفن

contacts.check_mobile_exist(mobile_number)

دریافت اطلاعات دفترچه تلفن

contacts.get(group_id,keyword,from,count)

دریافت گروه ها

contacts.get_groups

ویرایش مخاطب

contacts.change(options)

حذف مخاطب

contacts.remove(mobile_number)

دریافت اطلاعات مناسبت های فرد

contacts.get_events(contact_id)

وب سرویس کاربران

ثبت فیش واریزی

users.add_payment(options)

اضافه کردن کاربر جدید در سامانه

users.add(options)

اضافه کردن کاربر جدید در سامانه(کامل)

users.add_complete(options)

اضافه کردن کاربر جدید در سامانه(WithLocation)

users.add_with_location(options)

بدست آوردن ID کاربر

users.authenticate

تغییر اعتبار

users.change_credit(amount,description,target_username,Get_tax)

فراموشی رمز عبور

users.forgot_password(mobile_number,email_address,target_username)

دریافت تعرفه پایه کاربر

users.get_base_price(target_username)

دریافت اعتبار کاربر

users.get_credit(target_username)

دریافت مشخصات کاربر

users.get_details(target_username)

دریافت شماره های کاربر

users.get_numbers

دریافت تراکنش های کاربر

users.get_transactions(target_username,credit_type,date_from,date_to,keyword)

دریافت اطلاعات کاربران

users.get

دریافت اطلاعات فیلترینگ

users.has_filter(text)

حذف کاربر

users.remove(target_username)

مشاهده استان ها

users.get_provinces

مشاهده کد شهرستان

users.get_cities(province_id)

مشاهده تاریخ انقضای کاربر

users.get_expire_date

About

A Ruby wrapper for melipayamak's web services

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Languages