Skip to content
Webview Project
Java
Branch: master
Clone or download
MrNtlu Güncellemeler yapıldı.
Hatalar giderildi.
Olası memory leakler çözüldü.
Latest commit 964dc0e Jan 21, 2020

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.idea
app
gradle/wrapper
.gitignore
LICENSE Create LICENSE Jul 14, 2018
README.md Update README.md Jan 21, 2020
_config.yml
build.gradle Güncellemeler yapıldı. Jan 21, 2020
gradle.properties Güncellemeler yapıldı. Jan 21, 2020
gradlew Initial commit Jul 1, 2018
gradlew.bat
settings.gradle

README.md

İçerik

Nasıl İndirilir ve Kurulum Yapılır

6

Resimdeki butona bastıp projeyi indirin. Daha sonrasında Android Studio açıp aşağıdaki resimde görülen butona basın.

7

Daha sonra indirdiğiniz dosyayı bulup onu seçmeniz yeterlidir.

Ana Sayfa Link Değiştirme

1

web_url="<WEBSITE LINKI> kısmına websitesi adresinizi yazınız.

Kategori Menüsü Değiştirme

navigation_menu.xml Dosyasından Kategori menüsündeki menüleri değiştirebilirsiniz. Örnek menü ekleme yöntemleri:

Menü arası ayıraç ile

<group
  android:id="@+id/first”> 
  <item
    android:title=“BURAYA BAŞLIK”
    android:id="@+id/ID BURAYA“
    android:icon="@drawable/RESIM”
    app:showAsAction="always"/>
</group>

Menü arası ayıraç olmadan

<item
    android:title=“BURAYA BAŞLIK”
    android:id="@+id/BURAYA ID“
    android:icon="@drawable/BURAYA RESIM”
    app:showAsAction="always"/>

BURAYA ID yazan kısıma başlığa uygun bir id yazın.

BURAYA BAŞLIK yazan kısıma istediğiniz başlığı yazın.

BURAYA RESIM yazan kısma drawable dosyasındaki iconun adını yazın.

2

navigation.menu.xml dosyasından eklemeleri yaptıktan sonra categories.java dosyasındaki resimdeki alanı menü itemlarınıza göre değiştirin. Örneğin:

<item
    android:title=“BAŞLIK”
    android:id="@+id/ID_BURAYA“
    android:icon="@drawable/RESIM”
    app:showAsAction="always"/>

Menü item için aşağıdaki eklemeyi yapabilirsinizi

case R.id.ID_BURAYA:
  webviewSetup(“<ISTEDIGINIZ LINK>“);
  break;

Kategori Arka Planı Değiştirme

fragment_categories.xml dosyasında resimde görülen alanı değiştirmeniz yeterlidir.

12

Alt Menüyü Değiştirme

bottomnavigation_menu.xml Dosyasından Alt Menüyü değiştirebiliriz.

 • Örnek Menü Ekleme:
<item
  android:title=“BAŞLIK BURAYA“
  android:id="@+id/ID BURAYA“
  android:icon="@drawable/RESIM BURAYA“
  app:showAsAction="always"/>

BURAYA ID yazan kısıma başlığa uygun bir id yazın.

BURAYA BAŞLIK yazan kısıma istediğiniz başlığı yazın.

BURAYA RESIM yazan kısma drawable dosyasındaki iconun adını yazın.

Daha sonrasında

3

MainActivity.java içerisindeki resimdeki alana menü itemlarınıza göre değiştirin. Örneğin:

<item
  android:title="@string/ana_sayfa"
  android:id="@+id/ana_sayfa”
  android:icon="@drawable/ic_home_black_24dp"
  app:showAsAction="always"/>

Itemı için aşağıdaki eklemeyi yapmanız gerekir.

case R.id.ana_sayfa:
  fragmentClass=MainPage.class;
  break;

Uygulama Yazılarını Değiştirme

strings.xml dosyası içinden istediğiniz şekilde değişiklik yapabilirsiniz.

Splash Screen Görüntüsünü Değiştirme/Kaldırma

Splash Screen Görüntüsünü Değiştirmek

Splash screen görüntüsünü değiştirmek için splash_screen.xml dosyasını açıp aşağıdaki resimdeki alana resmi eklemeniz yeterlidir.

10

Splash Screen Görüntüsünü Kaldırmak

MainActivity.java dosyası içindeki resimde görülen alanı silmeniz yeterlidir.

11

Uygulamaya Logo Eklemek

Bu linkteki videoyu izleyerek hızlı bir şekilde değişikliklerinizi yapabilirsiniz.

Ayarlar Menüsünü Değiştirmek

Bu linke tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Kullanımı çok basittir.

ADMOB Ekleme

fragment_mainpage_fragment.xml

fragment_categories.xml

Dosyalarında bulunan resimdeki yerleri Admob ID'niz ile değiştirin.

4

AndroidManifest.xml

AndroidManifest.xml içinde gösterilen alana da Admob Uygulama ID'nizi ekleyin.

image

Renkleri Değiştirme

Renkleri değiştirmek için colors.xml dosyasındaki renkleri değiştirmeniz yeterlidir.

5

One Signal Ayarlarını Yapma

15

Resimde gördüğünüz dosyayı açtıktan sonra aşağıdaki resimdeki işaretli alanları doldurmanız yeterlidir.

14

Toolbar Ayarları

MainActivity.java içerisindeki resimde görülen kod toolbar ayarlarının olduğu yerdir.

screenshot_1

toolbar.setLogo(<BURAYA LOGO>); BURAYA LOGO yazan yere resmi eklemeniz yeterlidir. Örneğin, toolbar.setLogo(R.drawable.logo);

toolbar.setTitleTextColor(getResources().getColor(R.color.<SENIN RENGIN>)); SENIN RENGIN yazan yere colors.xml dosyasından renk ekledikten sonra o rengin ismini yazmanız yeterlidir bu sayede Toolbar'daki Başlığın rengi değişecektir.

toolbar.setElevation(2); setElevation methodu Toolbar'ın altındaki gölgeyi bize verir. 0 yazarsanız gölge ortadan kalkacaktır. Sayı arttıkça gölge de artacaktır.

Toolbar Kaldırma

s2

Toolbarı kaldırmak için *MainActivity.java içerisinde yukarıdaki resimde görülen addToolbar(); silin. Daha sonrasında activity_main.xml içinde aşağıdaki resimde görülen alanı kaldırmanız yeterlidir.

s3

You can’t perform that action at this time.