Git Usage Guidelines

Truong Anh Tuan edited this page Jan 9, 2014 · 1 revision

Qui định về sử dụng Git trong dự án

Các kho git của Openroad hiện truy cập tại: https://github.com/organizations/Openroadvietnam

Trong quá trình làm phải commit thường xuyên lên nhánh develop rồi khi ok thì merge/rebase vào nhánh master. Đừng đến khi có kêt quả cuối cùng mới đưa lên.

Sử dụng git theo flow sau: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

GitFlow

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.