Skip to content
Arduino knihovna pro časování pomocí intervalů
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples/BlinkWithoutDelay
src
.gitignore
LICENSE
README.md
keywords.txt
library.json
library.properties

README.md

Interval

Arduino knihovna pro časování pomocí intervalů Koncepce programové konstrukce aplikace pro Arduino spočívá ve dvou hlavních metodách – setup() a loop(), ve které program neustále běží. Pro pohodlnější práci s obsluhou periodických procesů jsem napsal jednoduchou knihovnu, která tyto úkoly umožňuje napsat velmi elegantním způsobem. Knihovna Interval vytváří časovací objekty a zpřístupňuje dvě metody – metodu set a metodu expired. Metoda set se používá k nastavení timeoutu a definici začátku časování, metoda expired pak slouží k ověření, zda nastavený interval již vypršel. Zajímavostí je, že knihovna korektně ošetřuje přetečení vnitřního milisekundového čítače, takže nehrozí nebezpečí špatného časování i při velmi dlouhé době chodu zařízení.

You can’t perform that action at this time.