Skip to content
Autonoom varen op de bospont.
C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
AutonomePontV3_bb (1).png
Autopilot_Main_Override_Omgeving_Arming.ino
LICENSE
README.md

README.md

Autonoomvaren

Autonoom varen op de bospont, gestart op het Technasium op het Calandlyceum in Amsterdam door Mayta Rosenmöller, Nathan Diaby, Leon Bosch en Romme te Velde.

De opdrachtgever van dit project was Stichting de Landtong, gestationeerd vanuit de landtong in de Nieuwe Meer aan de rand van Amsterdam. Het doel van de stichting is om deze landtong nieuw leven in te blazen. Het uiteindelijke doel is om een interactieve recreatie omgeving te creëren met zwem- en horecagelegenheden en overige projecten zoals een klankfietspad.

Ook komt er een pont die vanaf de landtong naar het Amsterdamse bos vaart, waardoor het mogelijk is om een rondje om de Nieuwe Meer te fietsen. Deze pont wordt echter geen normale pont maar een bospont. Dat houdt in dat de pont net even iets anders oogt. De bospont ziet eruit als een stuk bos en verdwijnt in de omgeving wanneer hij is aangemeerd. Hierdoor kan ook de omliggende vegetatie de oversteek maken.

In deze repository zijn alle software en wiring diagrams te vinden. Voor meer informatie: http://vaarautonoom.nl/

You can’t perform that action at this time.