Klient NodeJS do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Latest commit f8fda1f May 28, 2018
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
module init Jan 22, 2016
.gitignore 🍭 Added .gitattributes & .gitignore files Jan 22, 2016
LICENSE Create LICENSE May 28, 2018
README.md readme Jul 1, 2016
index.js init Jan 22, 2016
package.json Add param system Sep 22, 2016
serwersms.js init Jan 22, 2016
sms.js Add param system Sep 22, 2016

README.md

SerwerSMS - nodeJS

Klient NodeJS do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Instalacja

npm

https://www.npmjs.com/package/serwersms.pl

github

    npm install git://github.com/SerwerSMSpl/serwersms-node-api.git
    npm install request

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Wysyłka SMS

    var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');

      var messages = object.oMessages;

      // SMS FULL

      var params = new Object();

      params.phone = ['500600700'];
      params.text  = 'test';
      params.sender = 'INFORMACJA'; 
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendSms(params,callback);

      // SMS ECO

      var params = new Object();

      params.phone = ['500600700'];
      params.text  = 'test';
      params.sender = null; 
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendSms(params,callback);

      // VOICE from text

      var params = new Object();

      params.phone = ['500600700'];
      params.text  = 'test voice';
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendVoice(params,callback);

      // MMS
      var files = object.oFiles;

      var callback = function(data){

        var list = JSON.parse(data);
        var params = new Object();
        //console.log(list);
        params.phone  = ['500600700'];
        params.title  = 'MMS Title';
        params.file_id = list.items[0].id;
        params.details = true;
        params.test  = false;
        messages.sendMms(params,function(response){
          console.log('Error: '+response);
        });

      }
      files.index('mms',callback);

    }catch(err) {
      console.log(err.message);
    }

Wysyłka spersonalizowanych SMS

	var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');
      var messages = object.oMessages;
      var params = new Object();

      params.messages = 
      [
        { phone:'500600700',text:'pierwszy' },
        { phone:'500600700',text:'drugi' }
      ];

      params.sender = 'INFORMACJA'; 
      params.details = true;
      params.test = true;

      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.sendPersonalized(params,callback);

    }catch(err ) {
      console.log(err.message);
    }

Pobieranie raportów doręczeń

	var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');

      var messages = object.oMessages;

      var params = new Object();

      params = {id:['c7d505d346','4fbf1cd942']};
      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.reports(params,callback);

    }catch(err ) {
      console.log(err.message);
    }

Pobieranie wiadomości przychodzących

	var module = require('serwersms');

    try{

      var object = module.serwerSMS('demo','demo');

      var messages = object.oMessages;

      var params = new Object();

      params.type = 'eco';
      var callback = function(data){

        var obj = JSON.parse(data);
        console.log(obj);
      }
      messages.recived(params,callback);

    }catch(err ) {
      console.log(err.message);
    }

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl