Klient Python do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
serwersms
.gitattributes
.gitignore
LICENSE
README.md
setup.py

README.md

SerwerSMS.pl Python Client API

Klient Python do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

import sys
import json
import serwersms

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'test': 'true',
    'details': 'true'
  }

  response = api.message.send_sms('500600700', 'Test message', '', params)

  result = json.loads(response)

  if 'items' not in result:
    raise Exception('Empty items')

  for item in result['items']:
    print(item['id'] + ' - ' + item['phone'] + ' - ' + item['status'])
    
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Wysyłka SMS

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'details': 'true'
  }

  response = api.message.send_sms('500600700', 'Test message', '', params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Wysyłka spersonalizowanych SMS

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  messages = []

  message1 = {
    'phone': '500600700',
    'text': 'First message'
  }
  
  messages.append(message1)

  message2 = {
    'phone': '600700800',
    'text': 'Second message'
  }
  
  messages.append(message2)

  params = {
    'details': 'true'
  }

  response = api.message.send_personalized(messages, 'INFORMACJA', params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Pobieranie raportów doręczeń

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'id': 'aca3944055'
  }
  
  response = api.message.reports(params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Pobieranie wiadomości przychodzących

api = serwersms.SerwerSMS('login', 'haslo')

try:

  params = {
    'phone': '500600700'
  }
  response = api.message.recived('eco',params)
  
  print(response)
  
except Exception:

  print('ERROR: ', sys.exc_info()[1])

Instalacja

Po ściągnięciu paczki należy uruchomić procedurę instalacyjną modułu poprzez komendę :

python setup.py install

Wymagania

Python 3.4.*

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl

Konsola API

http://apiconsole.serwersms.pl