Klient Ruby do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
lib
.gitignore
LICENSE Create LICENSE May 28, 2018
README.md
serwersms.gemspec

README.md

SerwerSMS - Ruby

Klient Ruby do komunikacji zdalnej z API v2 SerwerSMS.pl

Instalacja

  gem install serwersms

Zalecane jest, aby komunikacja przez HTTPS API odbywała się z loginów utworzonych specjalnie do połączenia przez API. Konto użytkownika API można utworzyć w Panelu Klienta → Ustawienia interfejsów → HTTPS XML API → Użytkownicy.

Przykładowe wywołanie

    require('serwersms')

    begin
     s = Serwersms.new('username','passwd')
     
     params = { details: true, test: 1 }
     puts s.messages.sendSms('500600700','text','INFORMACJA',params)

    rescue Exception=>e
     puts e.message
    end

Wysyłka SMS

    begin
      s = Serwersms.new('username','passwd')
     
      params = { details: true }
     
      # SMS FULL
     
      puts s.messages.sendSms('500600700','text','INFORMACJA',params)
     
      # SMS ECO
     
      puts s.messages.sendSms('500600700','text',nil,params)
     	
      # VOICE from text  
     
      params['text'] = 'przykladowy tekst'
      puts s.messages.sendVoice('500600700',params)
      
      # MMS
      
      params['file_id'] = '1f9e980e87'
      puts s.messages.sendMms('500600700','tresc',params)
       
    rescue Exception=>e
     puts e.message
    end

Wysyłka spersonalizowanych SMS

  begin
     s = Serwersms.new('username','passwd')
     
     params = { details: true }
     messages = [
		  {
		   "phone"=>"500600700",
		   "text"=>"test"
		  },
		  {
		   "phone"=>"500600701",
		   "text"=>"test1"
		  },
		  {
		   "phone"=>"500600702",
		   "text"=>"test3"
		  }
		 ]

     puts s.messages.sendPersonalized(messages,nil,params)
     
  rescue Exception=>e
   puts e.message
  end
  

Pobieranie raportów doręczeń

  begin
    s = Serwersms.new('username','passwd')
    
    params = { 'id': '78f8bd0d55' }  
       
    puts s.messages.reports(params)
     
  rescue Exception=>e
   puts e.message
  end

Pobieranie wiadomości przychodzących

  begin
    s = Serwersms.new('username','passwd')
    
    params = { 'phone': '500000001' }     
    puts s.messages.recived('eco',params)

  rescue Exception=>e
   puts e.message
  end

Wymagania

Ruby ver. 1.9

Dokumentacja

http://dev.serwersms.pl