Skip to content
TÅGEKAMMERETs hjemmeside i Django. Både offentlig og intern
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
static-src Update style.min.css Oct 19, 2018
templates Fix typo Sep 24, 2018
tkweb Add PRIDE option to Constance config Apr 15, 2019
tools drinkskort: Allow setting amount to NULL Feb 17, 2019
.gitignore Use abolute paths in .gitignore Jun 15, 2016
.gitmodules Add bootstrap as submodule at v3.3.6 May 3, 2016
LICENSE Add license Apr 27, 2016
Pipfile New versions of Pillow and tktitler. Update pipfile.lock Oct 16, 2018
Pipfile.lock New versions of Pillow and tktitler. Update pipfile.lock Oct 16, 2018
cron.sh Don't use pipenv in cron script Aug 15, 2018
favicon.ico
manage.py
readme-prodekanus.md Update readme-prodekanus.md Aug 15, 2018
readme.md All changes resolved, minor model change so that sirup won't be showe… Nov 8, 2018

readme.md

TÅGEKAMMERETS webside

Websiden er skrevet i Django med Bootstrap 3 som frontend framework. Den meste funktionalitet kan findes i apps.

Under templates findes Django HTML-templates som er det der bliver vist til brugeren.

De 'statiske' sider (Om TK, Arrangementer, BEST/FU osv.) ligger i databasen som flatpages og kan nemt ændres fra admin-interfacet.

static-src indeholder statiske filer (grafik, css, js) samt Bootstrap 3 som et git submodule.

tkweb/settings indeholder konfigurationen. Den er delt op i flere moduler der nedarver fra hinanden. Se også under Udviklingsmiljø.

Udviklingsmiljø

Det er en forudsætning at maskinen har en fungerende python installation med pipenv, som kan installeres med pip.

En mysql installation er også påkrævet så mysql_client er tilgængelig, f.eks. skal man installere pakken libmysqlclient-dev på Ubuntu/Debian.

Brug nedenstående til at klone git-repoet, sættet et python [3.3, 3.7) virtualenv op, installere alle pakker og oprette en database.

git clone --recursive https://github.com/TK-IT/web.git
cd web
pipenv install --three
pipenv shell
./manage.py migrate --settings=tkweb.settings.dev
./manage.py createsuperuser --settings=tkweb.settings.dev

Konfigurationen er delt i flere moduler. manage.py bruger enten miljøvariabelen DJANGO_SETTINGS_MODULE eller en parameter til at bestemme hvilken konfiguration der skal bruges. Man skal explicit sætte en af disse. For at køre udviklingsserveren med udviklingskonfigurationen skriv:

./manage.py runserver --settings=tkweb.settings.dev

LESS og CSS

For ikke at have node.js som dependency på serveren er det nødvendigt at have en compilet CSS version af alle LESS filerne i git. Det er indeholdt i static-src/style.min.css og static-src/style.min.css.map.

For at compile dette kræver det LESS og node.js. Med en fungerende node.js installation kan LESS og en CSS-minifier installeres med

npm install -g less less-plugin-clean-css

For at genere nye CSS filer køres

cd static-src
lessc --clean-css --source-map style.less style.min.css

JavaScript i regnskab appen

I tkweb/apps/regnskab er der en fil, regnskab.es6x, der bruger ECMAScript 6 features og JSX. Denne oversættes vha. følgende kommando til en JavaScript-fil der kan køre i browseren:

tools/babel-compile.py tkweb/apps/regnskab/static/regnskab/regnskab.es6x

Det kræver at dukpy er installeret (vha. .venv/bin/pip install dukpy).

Desuden er der JavaScript tests i tkweb/apps/regnskab/tests.js som køres af manage.py test når dukpy er installeret.

Prodekanus

For informationer om siden på prodekanus se readme-prodekanus.md.

You can’t perform that action at this time.