Skip to content

alumae/et-pocketsphinx-tutorial

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

PocketSphinx tutorial for Estonian

This repository contains tools and models for Estonian speech recognition using PocketSphinx. Since this is mainly targetted to Estonian developers, the rest of the document is in Estonian.

Sissejuhatus

Siin kirjeldatakse, kuidas kasutada PocketSphninxi eestikeelseks kõnetuvastuseks.

Eeldused

  • Linux

PocketSphinx

Kompileeri ja installeeri sphinxbase ja pocketsphinx, soovitavalt nightly snapshot: http://cmusphinx.sourceforge.net/wiki/download/

Grammatika-põhine tuvastus

JSGF

Kõige lihtsam on kasutada kõnetuvastust grammatika-põhise keelemudeliga. Näiteks olgu meil robot, mis oskab sõita edasi ja tagasi, ning pöörata vasakule ja paremale. Me tahamegi, et kõnetuvastaja saaks aru käsklustest á la: "sõida edasi", "sõida viis meetrit tagasi", "pööra paremale" jms. Kõigepealt peame siis välja mõtlema grammatika, mis selliseid käske "aktsepteerib" (ja muid käske, näit. "pööra viis meetrit vaskule" soovitavalt mitte). PocketSphinxile tuleb grammatika ette anda JSGF formaadis. Näiteks ülalkirjeldatud käske aktsepteerib järgmine grammatika:

#JSGF V1.0;

grammar robot;

public <command> = <liigu> | <keera>;
<liigu> = (liigu | mine ) [ ( üks | kaks | kolm | neli | viis ) meetrit ] (edasi | tagasi);
<keera> = (keera | pööra ) ( paremale | vasakule );

Salvestame selle faili robot.jsgf.

Hääldussõnastik

Kõnetuvastuseks on vaja ka hääldusõnastikku, milles on grammatikas kasutatud sõna kohta selle hääldus, kasutades kõnetuvastuse häälikumudelite häälikuinventari.

Hääldussõnastiku koostamiseks on kataloogis scripts kaks skripti. Skript scripts/extract_jsgf_vocabulary.sh ekstahheerib JSGF failist kõik seal kasutatavad sõnad ja scripts/est-l2p.py genereerib igale sõnale häälduse. Seega, selleks et genereerida hääldussõnastik failile models/lm/robot.jsgf, tuleks käivitada:

./scripts/extract_jsgf_vocabulary.sh models/lm/robot.jsgf | ./scripts/est-l2p.py > robot.dict

Tulemus (robot.dict):

edasi e t a s i
kaks k a k s
keera k e e r a
kolm k o l m
liigu l i i k u
meetrit m e e tt r i tt
mine m i n e
neli n e l i
paremale p a r e m a l e
pööra p oe oe r a
tagasi t a k a s i
vasakule v a s a kk u l e
viis v i i s
üks ue k s

Käivitamine

Kõige lihtsam on kõnetuvastust testida käsurealt programmiga pocketsphinx_continuous. Käivitame:

pocketsphinx_continuous -hmm models/hmm/est16k.cd_ptm_1000-mapadapt -jsgf models/lm/robot.jsgf -dict robot.dict

Ja ütleme näiteks mikrofoni "sõida viis meetrit edasi". Ekraanile peaks ilmuma:

[..]
INFO: fsg_search.c(1456): End node <sil>.212:214:220 (-485)
INFO: fsg_search.c(1456): End node edasi.162:190:220 (-505)
INFO: fsg_search.c(1681): lattice start node <s>.0 end node </s>.221
INFO: ps_lattice.c(1365): Normalizer P(O) = alpha(</s>:221:221) = -184664
INFO: ps_lattice.c(1403): Joint P(O,S) = -184677 P(S|O) = -13
000000001: sõida viis meetrit edasi
READY....

Offline tuvastus

Kõnetuvastust on lihtne rakendada ka olemasolevatele helifailidele. Kataloogis test/audio on kolm wav-faili. Igasühes on üks näitegrammatikale vastav lause. Selleks, et tuvastada failis olevad laused, saab kasutada programmi pocketsphinx_batch. See programm tahab argumendina saada konfiguratioonifaili, kus on toodud mudelite asukohad, tuvastatavate helifailide asukoht, helifailide nimed ja väljundfaili nimi (vt. test/pocketsphinx.conf).

Käivitamiseks (kataloogis test):

pocketsphinx_batch pocketsphinx.conf

Tuvastatud laused kirjutatakse faili test.hyp, mille sisu peaks olema pärast käivitust selline:

mine kolm meetrit edasi (test1 -4627)
pööra paremale (test2 -3687)
liigu edasi (test3 -4212)

Igal real on kõigepealt tuvastatud lause, sulgudes faili ID ja ka tuvastatud lause skoor.

Integreerimine

PocketSphinxi on väga lihtne integreerida muusse tarkvarasse, sellest hiljem.

About

Tutorial of Estonian speech recognition using PocketSphinx

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages