Skip to content
ARAKAT - Big Data Analysis and Business Intelligence Application Development Platform
Python TypeScript Java JavaScript Shell Dockerfile Other
Branch: master
Clone or download
obalcik Merge pull request #109 from arakat-community/dependabot/npm_and_yarn…
…/arakat-frontend/merge-1.2.1

Bump merge from 1.2.0 to 1.2.1 in /arakat-frontend
Latest commit a356fe9 Nov 11, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.github Spring versiyonu 2.0.4.RELEASE'e yukseltildi. Oct 21, 2018
arakat-backend Change save graph service methods Dec 5, 2018
arakat-cluster-configuration Update compose yamls Dec 5, 2018
arakat-core
arakat-frontend Merge pull request #109 from arakat-community/dependabot/npm_and_yarn… Nov 11, 2019
docs Debug lines removed. Dec 10, 2018
.gitignore Update .gitignore to ignore unnecessary venv folder Nov 21, 2018
LICENSE Initial commit Aug 7, 2018
README.md Fix typo Nov 10, 2018
_config.yml Update _config.yml Nov 7, 2018

README.md

ARAKAT

Hakkında

İş zekası uygulamaları temelinde eldeki verinin anlamlandırılarak bilgiye dönüştürülmesi faaliyetlerini içerir. Bu bağlamda iş zekası uygulamalarının temel bileşenleri veri işleme, veri analizi ve bilgi raporlama olarak belirlenebilir. ARAKAT'ın amacı, bu ana bileşenlerin her biri için temel teşkil edebilecek açık kaynak kodlu ve platform bağımsız alt yapılar geliştirilmesidir. Karar verme, öngörü analizi, gerçek zamanlı veri işleme, "mobile first" veri görselleştirme gibi konular projenin çekirdeğinde yer almaktadır.

ARAKAT kapsamında iş zekası ve büyük veri analizi uygulamalarına temel teşkil edebilecek açık kaynak kodlu bir platform geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu platform kullanılarak hem yapısal olmayan (ve büyük) verilerin üzerinde veri analiz işlemleri hem de yapısal verilerin üzerinde iş zekası uygulamaları geliştirilebilmesi ARAKAT'ın ana hedefidir.

ARAKAT temelde üç ana modülden oluşmaktadır. Birinci modül farklı veri kaynaklarından farklı hızlarda alınan verilerin işlenebilir hale getirilmesi (temizleme, maskeleme, vb...) işlerinin kapsandığı "Veri İçerme" modülüdür. İkinci modül, içerilen verilerin üzerinde istatistiksel modellerin ve veri yapılarının kurulabildiği "Veri Analiz" modülüdür. Üçüncü ve son modül ise yapılan analiz sonuçlarının kullanıcı dostu sunumlar halinde görüntülenmesini sağlayan "Veri Görselleştirme" modülüdür.

Proje Kurgusu ve Detaylar

Teknik özellikler ve proje kurgusu ile ilgileri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Açık Kaynak Kodlu ve Apache-2.0 Lisanslı Geliştirme: Proje kurgusu tamamı ile açık kaynak üzerine kurgulanmıştır. Buradaki temel amaç geliştirimi devam eden ve/veya yeni geliştirilecek uygulamaların jenerik kısımları için açık kaynak camiasının desteğini almak ve bu desteği alırken de projelere özgü içeriği ayırarak farklı paydaşların bu ortak alt yapıları kullanabilmesine olanak tanımaktır.

  • Linux tabanlı ve platform bağımsız dağıtım: Projenin geliştirme ve derleme ortamları tamamen Linux tabanlı (Debian türevleri) sistemlerdir. Bununla birlikte proje çıktısı çerçevelerin sınandığı referans uygulama bileşenleri de Docker imajları halinde yayınlanmıştır 🐳 ARAKAT Docker imajlarına bu bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz. Bu sayede ölçeklenebilir (buluta hazır) ve platform bağımsız yapıların geliştirildiği garanti altına alınmıştır. Docker imajlarından oluşan container'ları yönetmek için Docker Swarm kullanmıştır.

  • Eğitsel içerik ve Uygulama Programlama Arayüzü(API) dokümantasyonu: Geliştirilecek alt yapılara ilişkin API (Uygulama Programlama Arayüzü) dokümantasyonları Türkçe olarak sürekli entegrasyon sunucusundaki son adım olarak devamlı üretilecek ve dokümantasyonun güncel ve yeterli olduğu kullanıcı geri dönüşleri ile izlenecektir. Söz konusu içerikte Türkiye içinde bir ilk olacak bu materyal hem bu alana yeni giren bireyler/kurumlar için hem de bu alanda öğretim veren kurumlar için faydalanılabilir olacaktır.

  • Geliştiricilere açık ortak bir platform: Bu sayede yeni bir ekosistem kurularak ulusal fayda sağlanması hedeflenmektedir.

İçerik

ARAKAT tamamen dockerize edilmiş 3 ana servisten oluşmaktadır. Bunlar sırası ile:

ARAKAT Docker container'larının nasıl çalıştırılacağını incelemek için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz:

You can’t perform that action at this time.