Skip to content
Generátor grafů z Pražských cyklosčítačů
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 21 commits ahead of PetrDlouhy:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
js
.gitignore
LICENSE
README.md
generate.sh
graf.plot
index.html
make_csv.sh
make_grafy.sh
prevod.awk
stahni.sh

README.md

sčítače

Generátor grafů z Pražských cyklosčítačů. Skript zajistí stažení dat z Unicamu a jejich zpracování do agregovaných grafů.

spouštění

Stažení dat a generování grafů (ve formátech PNG, SVG a HTML) se spustí pomocí: ./generate.sh

Týdenní generování grafů zajistíte pomocí cronu. Spustíte editaci pomocí crontab -e a přidáte řádek jako 42 4 * * 1 /home/username/scitace/generate.sh, ve kterém změníte čas na nějakou jinou náhodnou noční hodinu a upravíte cestu ke skriptu podle umístění ve vašem počítači.

You can’t perform that action at this time.