Skip to content
Engega un servidor fet amb django que ofereix un portal per fitxar en la jornada laboral.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
PortalAFitxar
marcatge
nginx-configuration
.gitignore
AUTHORS
COPYING
README.md
manage.py
setup.sh
setup_and_run.sh

README.md

aFitxar

Engega un servidor que ofereix un portal per fitxar en la jornada laboral tal i com estableix el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo i seguint els requeriments descrits en aquesta guía.

Funcionament

Cada cop que algú fitxa es guarda la hora del marcatge, el codi de treballador introduït i la direcció IP de on ha arribat el marcatge.

Hi ha 3 accións disponibles desde el portal de marcatge:

  • Entrada: per marcar es comença la jornada laboral.

  • Sortida: per marcar s'acaba la jornada laboral.

  • Consulta: per marcar consultar les hores treballades en el dia d'avui.

Portal d'administrador

Desde el portal d'administrador es poden consultar tots els treballadors donats d'alta i els seus marcatges.

Tambe permet modificar i donar d'alta nous treballadors.

You can’t perform that action at this time.