Rakamı Yazıya Çevirir
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gitignore
LICENSE
README.md
yaziya.go
yaziya_bad_test.go
yaziya_good_test.go

README.md

Yaziya

Rakamı Yazıya Çevirir

Ne Yapabilir

desilyon birimine kadar çevirir.

Örnek

import (		
	"fmt"
	"github.com/c1982/yaziya"	
)

func main() {

	yazi, _ := yaziya.Cevir(1)
	fmt.Println(yazi)

	yazi, _ = yaziya.Cevir(28)
	fmt.Println(yazi)

	yazi, _ = yaziya.Cevir(152)
	fmt.Println(yazi)

	yazi, _ = yaziya.Cevir(1048)
	fmt.Println(yazi)

	yazi, _ = yaziya.Cevir(65870)
	fmt.Println(yazi)
}

//output:
//bir
//yirmisekiz
//yüzelliiki
//bin kırksekiz
//altmışbeş bin sekizyüzyetmiş

Yükleme (Installation)

go get -u github.com/c1982/yaziya

Bugs

Öneri veya İstekler için issue tracker kullanın.

İletişim

Oğuzhan aspsrc@gmail.com