Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή: Περιγραφή μαθήματος και περιοχή παράδοσης αναφορών της εργασίας
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 4ba26f3 Aug 11, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github Create CONTRIBUTING.md Jan 29, 2018
projects Merge pull request #528 from p13korb/2013053 Jan 31, 2018
README.md Update README.md Aug 11, 2018
_config.yml Set theme jekyll-theme-hacker Feb 12, 2017

README.md

Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή

Οι διαθέσιμες εργασίες είναι αυτές που έχουν τον κωδικό HCI δίπλα στον τίτλο τους

Οδηγίες και απαντήσεις σε συχνές απορίες για την παράδοση της εργασίας.

Ανακοινώσεις και πρόγραμμα συναντήσεων

Syllabus

Περιγραφή: Διάδραση: ορισμός και ιστορική εξέλιξη, βασικά στάδια σχεδίασης της διάδρασης, Τεχνολογίες προγραμματισμού της διάδρασης, Σύγχρονες εφαρμογές, πειράματα διάδρασης με χρήστες.

**Προαπαιτούμενα:**Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Στόχος: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της θεωρίας και η πρακτική εξάσκηση στην σχεδίαση και ανάπτυξη της διάδρασης. Η θεωρία και το project καλύπτουν πολλές διαφορετικές περιοχές εφαρμογών με έμφαση σε επίκαιρες εφαρμογές όπως οι εκπαιδευτικές εφαρμογές, οι ψηφιακές συλλογές, και οι ψυχαγωγικές εφαρμογές.

Μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις, demos, project.

Συντονιστής συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης: Μανούσος Καμηλάκης

Βιβλιογραφία:

Βαθμολογία: 50% project, 30% Τελική εξέταση, 20% Συμμετοχικό εκπαιδευτικό υλικό

Παρακαλώ μην πειράξετε το παρόν αρχείο, αλλά δημιουργήστε νέο στο φάκελο σας σύμφωνα με τις οδηγίες.