Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Magic Accounting Generating Environment
Ruby JavaScript CSS HTML
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
app
config
db Fix Travis CI build
fonts
lib
public
script
solr/conf
spec
.gitignore
.hound.yml
.rspec
.rubocop.yml
.ruby-version
.travis.yml
API.txt
Gemfile
Gemfile.lock
README.markdown
Rakefile
config.ru
hogiaclean

README.markdown

Magic Accounting Generating Environment (MAGE)

This is a accounting app intended to decrease the work load on the people doing accounting for Datasektionen KTH.

Planned features:

  • Templates with support for formulas
  • Bank integration (connect vouchers to bank transaction)
  • API for adding voucher from other applications

Notis till utvecklare

Detta system hanterar bokföring och därmed är det ett krav att man har koll på bokföring och bokföringslagar när man hackar på det. Har man inte det bör man rådgöra med någon som kan INNAN man gör ändringar. En funktionalitet kan tyckas självklar att man ska ha, men inte finnas på grund av bokföringsregler (t ex)

Something went wrong with that request. Please try again.