Skip to content
RobDuino module for robotics with Arduino UNO
C++ HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Namestitev_programov
examples
.gitignore
README.md
RobDuino.cpp
RobDuino.h
RobDuino.png
template_exercize.html
test.test

README.md

RobDuino modul

RobDuino modul.

Opis modula

RobDuino je močnostini modul za krmilniško vezje Arduino Uno. Prilagojen je didaktični uporabi za poučevanje predmeta Robotika v tehniki v osnovnošolskem izobraževanju. Zasnovan je tako, da omogoča:

 • boljši vpogled v krmiljenje izhodnih in vhodnih naprav,
 • vijačne sponke za priključitev najrazličnejših, cenovno dostopnih elementov,
 • opremljen z indikatorji stanja na izhodnih priključkih,
 • dopolnjen z ločenim 5 V napajanjem z zaščito kratkostičnega toka.

Uporaba

Za uporabo tega modula potrebujete kmilniško vezje Arduino Uno in nameščeno programsko opremo (glej navodila).

Ko boste namestili knjižnico za enostavnejšo uporabo modula v razvojenm programskem okolju Arduino IDE, lahko preizkusite naslednje primere uporabe, ki jih najdete v:

 • File --> Exnamples --> RobDuino >

Primeri:

 • Blink
 • Blink_NOT
 • Digital_Output
 • Digital_Input
 • Digital_Input_PullUp
 • Digital_Input_Buttons
 • Analog_Input
 • Timer2_Interrupt
 • Digital_Output_PWM
 • Servo
 • LCD_4bit
 • I2C_scanner
 • LCD_i2c
 • LCD_i2c_and_BUTTONS
 • UltraSonic_HC-SR04

Prispevajte k razvoju vsebin...

Pri nadaljnjem razvoju modula in vsebin za uporabo vas vljudno vabimo k sodelovanju. Morda nam za zečetek zaupate, s čim imate največ težav in izpolnite naslednji vprašalnik(link do vprašalnika).

You can’t perform that action at this time.