Permalink
Browse files

Sekoilusoittolistasta huomio

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2017
1 parent 7345f8b commit 03d2a95505d823f1e66e519f7804c2a5ed98ded1
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/toimistotila.md
@@ -32,7 +32,7 @@ Näitä soittolistoja tai vastaavia yleispäteviä olisi hyvä pyörittä

Musiikki ei saa missään nimessä häiritä asiakastapaamisia tai puheluita. Muissa tilanteissa musiikin kuuntelu on vapaata oman maun mukaan.


Sekoilusoittolistaa <a href="https://open.spotify.com/user/rolle-/playlist/2Uqu1MqUhYHipkDGUX1HTh">DUDE OFFICE MINDFUCK - Mielipuolista - Yli 10h yhtä hulluutta</a> ei saa soittaa muulloin kuin tilapäisen mielenhäiriön iskiessä. Listalle on lisättävä hullut biisit ja korvamadot, joista haluaa eroon.

Tähän poikkeuksena tilanne, jolloin tarjous on mennyt läpi, jolloin on soitettava Daft Punkin <i>Get Lucky</i>:

0 comments on commit 03d2a95

Please sign in to comment.