Skip to content
Permalink
Browse files

Syncing _pages/stagingiin-vieminen.md from WordPress at https://handb…

…ook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Aug 7, 2019
1 parent a81de76 commit 1a3cb4c3a292b4b3700582670b009b22030c504b
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/stagingiin-vieminen.md
@@ -13,7 +13,7 @@ Kun sivuston saatu siihen pisteeseen, että sitä voi selata, se laitetaan testi

<h3>Ennakkoasetukset (tehdään vain kerran, jos ei ole aiemmin tehty)</h3>

Varmista että sinulla on oikea versio Capistranosta kirjoittamalla
Varmista että sinulla on oikea versio Capistranosta kirjoittamalla projektin juuressa:

<pre class="language-bash"><code>bundle install</code></pre>

0 comments on commit 1a3cb4c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.