Permalink
Browse files

Numeroinnin korjaus

  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 30, 2017
1 parent 2be84eb commit 7e5d9efbd9903f52b1180bd2925d323d979cd6d3
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _pages/lahtokohdat.md
@@ -17,5 +17,5 @@ Erityisesti <em>teknisessä</em> työssä, mutta myös kaikessa muussakin Du

3. <strong>Tarkoituksenmukaisuus</strong> – Tilatun tuotteen ja kaiken tekemisen on oltava tarkoituksenmukaista, sellaista mitä asiakas on tilannut, ei vähempää. Pyrimme kuitenkin ylittämään itsemme sekä asiakkaamme aina kun mahdollista.

3. <strong>Laatu</strong> – Duden pääpaino on tuottaa hyvää laatua ja sitä kautta lisäarvoa asiakkaalle, eli ei käytetä valmisteemoja, Bootstrapia tai muita lähtökohtaisesti muitakaan yleispäteviä frameworkeja. Valmiita lisäosia tai työkaluja voidaan käyttää, kunhan ne ovat yleisesti Duden hyväksymiä ja asiakkaan tarpeisiin hyviksi todettuja.
4. <strong>Laatu</strong> – Duden pääpaino on tuottaa hyvää laatua ja sitä kautta lisäarvoa asiakkaalle, eli ei käytetä valmisteemoja, Bootstrapia tai muita lähtökohtaisesti muitakaan yleispäteviä frameworkeja. Valmiita lisäosia tai työkaluja voidaan käyttää, kunhan ne ovat yleisesti Duden hyväksymiä ja asiakkaan tarpeisiin hyviksi todettuja.
<blockquote>"Jos voit tehdä asian viidessä minuutissa, tee se saman tien."</blockquote>

0 comments on commit 7e5d9ef

Please sign in to comment.