Permalink
Browse files

Syncing _pages/kuinka-kauan-tietojani-sailytetaan.md from WordPress at

…https://handbook.dude.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Apr 25, 2018
1 parent 747a2b8 commit c6da40b06233228705884179a54e5a7faca47888
Showing with 22 additions and 0 deletions.
  1. +22 −0 _pages/kuinka-kauan-tietojani-sailytetaan.md
@@ -0,0 +1,22 @@
---
ID: 278
post_title: Kuinka kauan tietojani säilytetään?
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: >
http://handbook.dude.fi/tietosuojaseloste/kuinka-kauan-tietojani-sailytetaan
published: true
post_date: 2018-04-25 11:01:58
---
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja myyntiä koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida. Pyynnön jälkeen tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tiedoista lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
<ul>
<li>Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei</li>
<li>Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen sivuston asiakkaillemme</li>
<li>Riittävien varmuuskopioiden ottaminen sivuston tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi</li>
<li>Asiakkaan omasta pyynnöstä tai tarpeesta säilyttää esimerkiksi sivustoa ja sen sisältämiä tietoja Internetissä ylimääräisten vuosien ajan (esim. julkishallinnot, yhdistykset, valtio)</li>
</ul>

0 comments on commit c6da40b

Please sign in to comment.