Permalink
Browse files

Syncing _pages/aloittaminen.md from WordPress at https://handbook.dud…

…e.fi/wp (Dude Handbook) - wpghs
  • Loading branch information...
ronilaukkarinen committed Oct 25, 2018
1 parent 40e820d commit f93f23783bb657140bf20d6bc15a4d93e481ec93
Showing with 37 additions and 0 deletions.
  1. +37 −0 _pages/aloittaminen.md
@@ -0,0 +1,37 @@
---
ID: 321
post_title: Aloittaminen
author: Roni
post_excerpt: ""
layout: page
permalink: http://handbook.dude.fi/aloittaminen
published: true
post_date: 2018-10-25 12:58:51
---
Tälle sivulle on koottu alusta asti asiat, joita pitää tehdä työnteon alkaessa ensimmäistä kertaa.

<h2>Front End koodarille</h2>

Kun olet saanut työkoneesi purettua paketista, sinulle luodaan

<ul>
<li><a href="https://gsuite.google.fi/intl/fi/">G Suite</a>-sähköpostiosoite</li>
<li><a href="https://trello.com">Trello</a>-tunnus projektinhallintaan</li>
<li><a href="https://todoist.com/">Todoist</a> tehtävänhallintaan</li>
<li><a href="https://teamweek.com">TeamWeek</a> aikataulutukseen</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a>-tunnus tiedostojen hallintaan</li>
<li><a href="https://slack.com/">Slack</a>-tunnus yrityksen sisäistä viestintää varten</li>
</ul>

<h3>Ohjelmat</h3>

Tärkeimmistä ohjelmista on avattu lisää osiossa <a href="https://handbook.dude.fi/tyoskenteleminen-dudella/tyokalut-workflow">Työkalut & Workflow</a>. Asenna kuitenkin seuraavat:

<ul>
<li><a href="https://slack.com/">Slack</a></li>
<li>Selaimet <a href="https://www.firefox.com">Firefox</a> ja <a href="https://www.google.com/chrome/">Google Chrome</a> devaukseen. Tarvittaessa tai halutessasi myös <a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefox/developer/">Firefox Developer Edition</a> ja <a href="https://www.google.com/chrome/canary/">Chrome Canary</a>, jos haluat kokeilla uudempaa tekniikkaa.</li>
<li>SFTP-ohjelma valintasi mukaan, esimerkiksi <a href="https://filezilla-project.org/">FileZilla</a> tai <a href="https://binarynights.com/">Forklift</a></li>
<li><a href="https://todoist.com/">Todoist</a> tehtävänhallintaan (voit käyttää myös selaimella)</li>
<li><a href="https://dropbox.com/">Dropbox</a></li>
<li><a href="https://www.sublimetext.com">Sublime Text</a></li>
</ul>

0 comments on commit f93f237

Please sign in to comment.