Skip to content
Andmejälgija / Personal Data Usage Monitor
Java HTML JavaScript Shell CSS Makefile
Branch: master
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.settings Moodulite rename degeetia -> ria, RIA testimise käigus avastatud vigade May 18, 2016
common Versioon 1.0.0 May 5, 2016
config/checkstyle Poolik mittetöötav filtri kood. Mar 14, 2016
doc Update pdu_extension.md Apr 9, 2019
filter Update dumonitor-filter.xml Mar 2, 2018
gradle/wrapper XML nimeruumi muudatus, moodulite nimede ühtlustamine, ühiskasutava Apr 7, 2016
img Delete AJ_2.PNG Jul 6, 2018
preliminary Lisatud EL logo Mar 21, 2017
query Merge pull request #16 from petkivim/20180609-fixes Jun 12, 2018
storage Versioon 1.0.0 May 5, 2016
test Versioon 1.0.0 May 5, 2016
xforms X-forms faili parandus May 8, 2016
.checkstyle Poolik mittetöötav filtri kood. Mar 14, 2016
.gitignore
.pmd Koodi valideerimise reeglid Jun 1, 2016
.project Moodulite rename degeetia -> ria, RIA testimise käigus avastatud vigade May 18, 2016
.ruleset Koodi valideerimise reeglid Jun 1, 2016
AJ.json Update AJ.json Dec 28, 2016
CONTRIBUTING.md Update CONTRIBUTING.md Apr 26, 2017
LICENSE.txt Filtri blacklist ja filtri lähtekoodile lisatud MIT litsents. Filtri deb May 2, 2016
README.md Update README.md Nov 27, 2018
build.gradle Moodulite rename degeetia -> ria, RIA testimise käigus avastatud vigade May 18, 2016
gradlew Lisatud gradle wrapper Mar 25, 2016
gradlew.bat Lisatud gradle wrapper Mar 25, 2016
index.html Create index.html Dec 7, 2015
settings.gradle Esitamise testrakenduse template Apr 25, 2016

README.md

EL Regionaalarengu Fond

Andmejälgija / Personal Data Usage Monitor

Ülevaade

Andmejälgija eesmärk on pakkuda kodanikule selget ülevaadet tema andmetega sooritatud toimingutest, kuvades tervikliku ülevaate portaalis eesti.ee.

RIA pakub andmekogu omanikule paindlikud standardkomponendid lahenduse tehniliseks teostuseks, võimaldades logida nii X-tee liiklust kui asutusesiseseid päringuid. Andmejälgija loob läbipaistvuse isikuandmete töötlemisel, parandades nii kodanike informeeritust kui abistades asutusi isikuandmete päringute selgitamisel.

Funktsionaalsus

Andmejälgija pakub järgmisi funktsionaalsusi, ning võimaldab neist ka ainult valitute kasutamist ja teiste ignoreerimist:

  • Isikuandmete edastamise ja kasutamise logimine andmejälgija oma andmebaasi: selleks kasutatakse eraldusfiltrit ja andmesalvestajat.
  • X-tee teenuse kaudu kodanike päringutele vastamine eesti.ee veebilehe kaudu: nn kodaniku vaatamisrakendus.
  • Asutuse sisekontrollija rakenduse REST liides ja veebiliides.

AJ_3

Põhjaliku info ning juhendid leiad dokumentatsioonist.

Teabekiri Soovitusi Andmejälgija rakendamiseks

Andmejälgija on MIT litsentsiga vabatarkvara.

EN

Personal Data Usage Monitor is a set of 4 microservice-style applications that, when combined with each other and attached to X-Road can offer citizens a comprehensive view of how their personal data has been used by the government.

A brief architectural overview.

AJ_3

Personal Data Usage Monitor software is licenced with an MIT licence.

You can’t perform that action at this time.