Skip to content
Internet Of Things với ESP8266
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
docs
readthedocshm
.editorconfig
.gitignore
.travis.yml
CNAME
README.md
a.md
mkdocs.yml

README.md

Internet Of Things (IoT) với ESP8266

Build image Donate

Với mong muốn tổng hợp các kiến thức một cách khoa học giúp những kỹ sư đi sau có thể tiếp cận tốt những kiến thức về Network & Connectivity để triển khai các sản phẩm IoT bài bản. Mình đã tổ chức bộ tài liệu này trực tuyến hoàn toàn mở và miễn phí.

Ngoài việc cung cấp những hướng dẫn sử dụng chip Wifi ESP8266, Website còn cung cấp kiến thức hữu ích về những vấn đề liên quan tới IoT cho các kỹ sư muốn làm sản phẩm thực sự chất lượng.

Bộ tài liệu khi hoàn thiện có thể sử dụng trong các chương trình đào tạo về IoT, các chương trình đào tạo nhân sự cho Công Ty, Trường học, trường Nghề và tài liệu tham khảo cá nhân ...

Để xây dựng được một bộ tài liệu hoàn chỉnh và đáp ứng tối đa cho người đọc cần rất nhiều nguồn lực để triển khai, mình khó lòng hoàn thiện nó một mình. Do vậy mình muốn kêu gọi sự đóng góp của tất cả các bạn có khả năng tham gia phát triển bộ tài liệu này, đặc biệt là những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy. Tất cả được tổ chức trên github, các bạn có thể dễ dàng contibute bằng pull-request.

Quyền lợi bạn nhận được khi tham gia contribute cho dự án này:

  • Bạn sẽ có tên trong danh sách Contributor của Website.
  • Nếu bạn là giảng viên và có tên trong danh sách Contributor, bạn toàn quyền sử dụng nội dung trên vào mục đích giảng dạy, giảng dạy thu phí - và được chứng thực.
  • Bạn sẽ được đào tạo làm sao để contribute một dự án mở chất lượng, và hỗ trợ đào tạo trực tuyến 1 tuần 1 buổi cho các vấn đề liên quan tới nội dung tài liệu.

Cài đặt công cụ cần thiết

Hướng dẫn Contribute

Nếu bạn chưa từng làm về git và github vui lòng xem qua mô hình git flow với github:

git remote add upstream https://github.com/esp8266vn/esp8266.vn.git
You can’t perform that action at this time.