Skip to content
Türkçe NLP'de bir marka (Parody)
JavaScript
Branch: master
Clone or download
Latest commit f03c9e2 Dec 1, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore init Dec 1, 2019
LICENSE init Dec 1, 2019
README.md Update README.md Dec 1, 2019
index.js
package.json dahijs Dec 1, 2019
test.js yanlış pozitivite Dec 1, 2019

README.md

🧠 dahi.js

Dahi de/-de farkını ayıran NLP projesidir.

⚠️ Bu proje şaka amaçlıdır, kullanmayın ⚠️

Yükleme

npm install dahijs
# ya da
yarn add dahijs

Kullanım

const dahi = require('dahijs')

dahi.fix('Bende sizinle geleceğim') # => 'Ben de sizinle geleceğim'

Katkı ve Test

Projeye katkı yaparken lütfen tüm testlerden geçtiğini test edin.

Testi çalıştırmak için:

npm test

komutunu çalşıtırın. Aşağıdaki şekilde çıktı alacaksınız.

"Bende geleceğim" değerinin "Ben de geleceğim" olması bekleniyor.
"Bende seni seviyorum" değerinin "Ben de seni seviyorum" olması bekleniyor.
"Sanada iyi geceler" değerinin "Sana da iyi geceler" olması bekleniyor.
"Gelipte gitti" değerinin "Gelip de gitti" olması bekleniyor.
"Raphael Benitez" değerinin "Raphael Benitez" olması bekleniyor.
"Memnuniyetin bizide çok mutlu etti." değerinin "Memnuniyetin bizi de çok mutlu etti." olması bekleniyor.
"Seninde yüreğin yansın" değerinin "Senin de yüreğin yansın" olması bekleniyor.
"Böyle yapıpta nereye varmak istiyorsun" değerinin "Böyle yapıp da nereye varmak istiyorsun" olması bekleniyor.

Yanlış Pozitivite Oranı

Program mevcut testler %20 oranında yanlış pozitivite çıktı üretir. Aşağıdaki örnekler buna dahildir.

"Bende toplandık" değerinin "Ben de toplandık" olması bekleniyor.
"Benim evde toplandık" değerinin "Benim ev de toplandık" olması bekleniyor.

Lisans

MIT

You can’t perform that action at this time.