Elektroniczna perkusja działającą przy użyciu kamerki internetowej
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
data
source
README.md

README.md

Drum Simulator

Elektroniczna perkusja działającą przy użyciu kamerki internetowej stworzona przy pomocy:

  • C++, OpenCV, IrrKlang

Aplikacja pozwala umieścić w przestrzeni wirtualne bębny i talerze, symulując pałki perkusyjne przy użyciu znaczników odpowiedniego koloru.

Krótkie wideo, niestety w słabej jakości, z działania programu: https://www.youtube.com/watch?v=p_lxNhVPU4c