M. Gągolewski, M. Bartoszuk, A. Cena, Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, PWN, 2016
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
erraty
skrypty
zbiory_danych
.gitignore
README.md
spis_tresci.pdf

README.md

Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (2016)

Materiały uzupełniające do książki

Marek Gągolewski, Maciej Bartoszuk, Anna Cena

Materiały uzupełniające do książki M. Gągolewski, B. Bartoszuk, A. Cena, Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

Pliki w niniejszym repozytorium udostępnione zostały zgodnie z zasadami otwartej licencji BSD-2-clause i stanowią materiał uzupełniający do książki.

Celem autorów książki jest przygotowanie Czytelnika do samodzielnego przeprowadzenia całego procesu analizy danych, od pobrania i załadowania zbioru, przez jego wstępne przetworzenie i wyczyszczenie, aż po samą analizę, wizualizację wyników i ich interpretację. Wiemy, że pewne rozwiązania, które stworzy Czytelnik, przeznaczone będą do wielokrotnego użytku i tym samym zasługiwać będą na wdrożenie w ramach większych projektów informatycznych. Z tego powodu omawiamy także zestaw dobrych praktyk inżynierii oprogramowania.

Publikacja zawiera szereg przykładów, od prostych do bardziej rozbudowanych, pozwalających zrozumieć nie tylko poszczególne etapy procesu analizy danych, ale również zasady funkcjonowania środowiska Python 3. Czytelna struktura książki umożliwia osobom mającym już pewną wiedzę łatwe wyszukanie tylko wybranych, interesujących ich zagadnień.

„Przetwarzanie i analiza danych w języku Python” jest podsumowaniem doświadczeń autorów wyniesionych z zajęć prowadzonych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (m.in. dla studentów matematyki i informatyki ze specjalności dotyczących statystyki matematycznej, analizy danych i data science), licznych szkoleń (np. dla Data Science Retreat w Berlinie), a także z pracy naukowo-badawczej w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w ramach International Ph.D. Studies Program (m.in. w dziedzinie analizy i agregacji danych).

Więcej informacji na stronie WWW książki.

Zobacz też: Programowanie w języku R.