Skip to content
HAVIT .NET Framework Extensions
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.nuget NuGet balíčky - nepublikování frameworkAssemblies Oct 23, 2018
AspNetCoreWebApplication
BusinessLayerTest Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
EFCoreTests Bug 44010: DataLoader: ClientSide Evaluation Apr 26, 2019
Havit.ApplicationInsights.DependencyCollector Application Insights: Podpora pro ignorování CORS requestů Apr 26, 2019
Havit.AspNet.Mvc.Tests Task 41722: Použít Directory.Build.targets/props namísto Common.targets Jan 4, 2019
Havit.AspNet.Mvc Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.AspNetCore.Mvc Missing XML comments in ExceptionMonitoringApplicationBuilderExtensions May 14, 2019
Havit.Business.BusinessLayerGenerator.NuGetPackage Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Business.BusinessLayerGenerator
Havit.Business.BusinessLayerToEntityFrameworkGenerator EFCore.BL + BL2EF generator: support for Ignored extended property on… May 3, 2019
Havit.Business.Tests
Havit.Business Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Core.Tests source code polishing, cleanup Mar 21, 2019
Havit.Core Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.Configuration.Git.Core Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.Configuration.Git.Tests
Havit.Data.Configuration.Git Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.Entity6.CodeGenerator.NuGetPackage Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.Entity6.CodeGenerator Remove #region directives in solution Mar 20, 2019
Havit.Data.Entity6.Glimpse Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.Entity6.Patterns.Tests #44101 ADOS Build pouští některé testy HFW 2x May 14, 2019
Havit.Data.Entity6.Patterns.Windsor.Tests Task 42245: LanguageService - implementovat zvlášť úložiště dat a zvl… Apr 16, 2019
Havit.Data.Entity6.Patterns.Windsor Havit.Data.Entity*.Patterns.Windsor - korekce registrace typed factories May 7, 2019
Havit.Data.Entity6.Patterns Task 42245: LanguageService - implementovat zvlášť úložiště dat a zvl… Apr 16, 2019
Havit.Data.Entity6.Tests
Havit.Data.Entity6 EF6: (I)DbContext.ExecuteWithDatabaseNullSemantics Apr 23, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.Abstractions Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.BusinessLayer.Abstractions Fixed warning May 7, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.BusinessLayer.Tests EFCore.BL: remove duplicate annotations for AlterColumnOperation Apr 26, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.BusinessLayer EFCore.BL: DB injections: fixed name of helper method for creating Vi… May 7, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.CodeGenerator.NuGetPackage Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.CodeGenerator Remove #region directives in solution Mar 20, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.Patterns.Tests #44100 Cachování - EntityCacheManager se s invalidací snaží uložit do… May 7, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.Patterns.Windsor.Tests EFCore: Registrace repositories nejen pod IRepository<T>, ale taky po… Feb 22, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.Patterns.Windsor Havit.Data.Entity*.Patterns.Windsor - korekce registrace typed factories May 7, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.Patterns #44100 Cachování - EntityCacheManager se s invalidací snaží uložit do… May 7, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore.Tests Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
Havit.Data.EntityFrameworkCore EFCore: IDbSet rozšířen o metody Add, Update, Remove, Attach (bez ...… Apr 9, 2019
Havit.Data.Glimpse Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Data.Patterns.Tests Task 42245: LanguageService - implementovat zvlášť úložiště dat a zvl… Apr 16, 2019
Havit.Data.Patterns Task 42245: LanguageService - implementovat zvlášť úložiště dat a zvl… Apr 16, 2019
Havit.Data.Tests source code polishing, cleanup Mar 21, 2019
Havit.Data Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
Havit.Documentation.Homepage Sandcastle: Odstranění odkazu do generované dokumentace z rozcestníku May 7, 2019
Havit.Drawing Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Enterprise.Web Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.ExceptionTracer.TestApplication Přejmenování Havit na Havit.Core, doplnění nuget balíčku pro zpětnou … Mar 20, 2019
Havit.Extensions.Configuration.ConnectionStrings.Git Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Extensions.DependencyInjection.Abstractions Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Extensions.DependencyInjection.CastleWindsor.AspNetCore Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Extensions.DependencyInjection.CastleWindsor
Havit.GoPay.Tests Task 41722: Použít Directory.Build.targets/props namísto Common.targets Jan 4, 2019
Havit.GoPay Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
Havit.Model.Tests Task 41722: Použít Directory.Build.targets/props namísto Common.targets Jan 4, 2019
Havit.Model Havit.Model - korekce dvojího importu NuGet.targets Mar 29, 2019
Havit.NuGetPackage Havit package nemá být ve veřejném feedu. Mar 29, 2019
Havit.PayMuzo
Havit.PayPal Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Services.Azure.Tests #44101 ADOS Build pouští některé testy HFW 2x - Havit.Services.TestHe… May 13, 2019
Havit.Services.Azure Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Services.Redis Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Services.TestHelpers #44101 ADOS Build pouští některé testy HFW 2x - Havit.Services.TestHe… May 13, 2019
Havit.Services.Tests #44101 ADOS Build pouští některé testy HFW 2x - Havit.Services.TestHe… May 13, 2019
Havit.Services CacheOptions - podpora pro Clone May 7, 2019
Havit.Web.Bootstrap.Tutorial Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
Havit.Web.Bootstrap Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Web.ClientContent Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
Havit.Web.Tests source code polishing, cleanup Mar 21, 2019
Havit.Web WebForms: Podpora perzistence ViewState pomocí IFileStorageService Apr 29, 2019
Scripts Introduce end-of-line normalization Oct 4, 2018
Styles Introduce end-of-line normalization Oct 4, 2018
TestConsoleApp Task 41722: Použít Directory.Build.targets/props namísto Common.targets Jan 4, 2019
WebApplicationTest WebForms: Podpora perzistence ViewState pomocí IFileStorageService Apr 29, 2019
.gitattributes Introduce end-of-line normalization Oct 4, 2018
.gitignore Kosmetika - ignororování kopírovaných sobuorů do WebApplicationTest (… Oct 16, 2018
BuildTestSettings.testsettings 9243 Money - udělat jako immutable class Oct 4, 2018
CommonAssemblyInfo.cs Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
Directory.Build.props Přesun z Directory.Build.targets na NuGet.targets a jeho použití v (z… Mar 29, 2019
HavitFramework.sln #44101 ADOS Build pouští některé testy HFW 2x - Havit.Services.TestHe… May 13, 2019
LICENSE MIT LICENSE May 7, 2019
NuGet.targets Encoding *.cs, *.targets -> UTF-8 with BOM Mar 29, 2019
You can’t perform that action at this time.