CTGB scanner
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
deploy
doc
pestileaks
.gitignore
LICENSE.md
README.md
fabfile.py
manage.py

README.md

pestileaks - machine leesbare toelatingen

Pestileaks digitaliseert en deelt de toelatingen van het CTGB, voor en door de sector.

Toelatingen

Telers moeten zich bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan de besluiten houden zoals die zijn vastgesteld door het CTGB. De besluiten worden electronisch gepubliceerd op www.ctgb.nl, maar helaas alleen als 'vrije tekst' en niet in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat. Hierdoor is het lastig telers electronisch of op een andere gestructureerde manier te helpen om zich aan deze regels te houden.

Er zijn zeker tien organisaties in Nederland die deze gegevens voor hun eigen doeleinden proberen te structureren. Voor al deze inspanningen geldt dat de informatie niet altijd precies en niet altijd actueel is. Ook worden de vruchten van deze inspanning niet met elkaar gedeeld: het is niet gemakkelijk om deze informatie op een eenduidige manier voor iedereen te structureren, en het geeft een concurrentievoordeel om deze gegevens beter in kaart te hebben dan een ander.

Er wordt al langer gepoogd dit probleem op te lossen. De regels zijn zeer complex geformuleerd, dus het is niet een gemakkelijke opgave. In 1989 werd al gepubliceerd over de plannen om deze informatie "via diskettes toegankelijk maken voor geintereseerden", en er zijn diverse projecten geweest om deze informatie te structureren, meestal met als uitkomst een nieuw adviesrapport.

Met pestileaks willen we het anders doen; dit is een open-source inspanning om kennis met de hele sector te delen. Iedereen kan en mag meedoen, en wie het beter weet wordt uitgenodigd zijn kennis en vaardigheden te delen. Daarom wordt de programmacode onder de GPL verspreid en de data onder CC-BY-SA.

Data en code

pestileaks/
├── docs/
  ├── Deze directory bevat bestanden die zijn verzameld uit verschillende externe bronnen.
  └── Deze bestanden worden voor het gemak meegeleverd om snel aan de slag te kunnen, dit project claimt hier geen copyright op.
└── pestileaks/ 
  ├── Dit is het Django project met de operationele website. Zie Django voor achtergrondinformatie.
  ├── management om de documenten te parsen
  └── migrations om de database op te zetten

Over het initiatief

Dit initiatief is ontstaan op de Polderhack Hackaton (25 en 26 october 2013) in de Dutch Designweek. In de hack-groep zaten de volgende leden:

 • Ivor Bosloper
 • André van der Heijden
 • Joske Houtkamp
 • Arjan de Jong
 • Rob Knapen
 • Marcel van Mackelenbergh
 • Johnny te Roller
 • Jeroen Verschoore
 • Anneloes Visser
 • Wouter Zunneberg

Zie www.pestileaks.nl