Projekt inżynierski Konrada Gądka i Michała Konarskiego.
C++ Erlang Java Shell Protocol Buffer C Other
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
amber-java-clients @ a25ef18
apps
clients
log
pipes
rel
.gitconfig
.gitignore
.gitmodules
.travis.yml
CHANGELOG.md
LICENSE.md
Makefile
README.md
amber.sublime-project
le_compiler.sh
log.config
ninedof.conf
rebar
rebar.config
roboclaw.conf
stargazer.conf
start_amber
start_client

README.md

Build Status "Master branch"

Build Status "Develop branch"

                           bbbbbbbb                           
        AAA                  b::::::b      EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE          
       A:::A                  b::::::b      E::::::::::::::::::::E          
       A:::::A                 b::::::b      E::::::::::::::::::::E          
      A:::::::A                 b:::::b      EE::::::EEEEEEEEE::::E          
      A:::::::::A      mmmmmmm  mmmmmmm  b:::::bbbbbbbbb   E:::::E    EEEEEErrrrr  rrrrrrrrr  
     A:::::A:::::A     mm:::::::m m:::::::mm b::::::::::::::bb  E:::::E       r::::rrr:::::::::r 
     A:::::A A:::::A    m::::::::::mm::::::::::mb::::::::::::::::b  E::::::EEEEEEEEEE  r:::::::::::::::::r 
    A:::::A  A:::::A   m::::::::::::::::::::::mb:::::bbbbb:::::::b E:::::::::::::::E  rr::::::rrrrr::::::r
    A:::::A   A:::::A   m:::::mmm::::::mmm:::::mb:::::b  b::::::b E:::::::::::::::E  r:::::r   r:::::r
   A:::::AAAAAAAAA:::::A  m::::m  m::::m  m::::mb:::::b   b:::::b E::::::EEEEEEEEEE  r:::::r   rrrrrrr
   A:::::::::::::::::::::A  m::::m  m::::m  m::::mb:::::b   b:::::b E:::::E       r:::::r      
  A:::::AAAAAAAAAAAAA:::::A m::::m  m::::m  m::::mb:::::b   b:::::b E:::::E    EEEEEE r:::::r      
  A:::::A       A:::::A m::::m  m::::m  m::::mb:::::bbbbbb::::::bEE::::::EEEEEEEE:::::E r:::::r      
 A:::::A        A:::::Am::::m  m::::m  m::::mb::::::::::::::::b E::::::::::::::::::::E r:::::r      
 A:::::A         A:::::A::::m  m::::m  m::::mb:::::::::::::::b E::::::::::::::::::::E r:::::r      
AAAAAAA          AAAAAAAmmmm  mmmmmm  mmmmmmbbbbbbbbbbbbbbbb  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE rrrrrrr      

Projekt "Amber"

Projekt inżynierski Konrada Gądka i Michała Konarskiego. Składa się z

 • mediatora (Erlang)
 • sterowników urządzeń (C/C++)
 • aplikacji klienckich (Erlang, Java)

Projekt jest w stadium rozwojowym. Wszystkie flagi debugowania są włączone.

Dwa słowa o testach.

Wow. Istnieją.

Wymagania

Potrzebne są:

 • kompilator GCC. Clang być może sobie poradzi,
 • Erlang w wersji R15B lub R16B.

Uwagi: Erlang z paczek Ubuntu nie zawiera np. programu to_erl -- polecam zainstalować paczki ze strony Erlang Solutions.

Pierwsza kompilacja

 1. make all # ściąga zależności, kompiluje projekt i sterowniki
 2. make test # testy

Następne kompilacje

 • make # kompiluje zmiany wprowadzone do mediatora (amber) i klienta (amber_client)
 • make drivers # kompiluje wszystkie sterowniki
 • make roboclaw_drivers # kompiluje konkretny sterownik

Uruchamianie

W skrócie: serwer zwykle będzie działać wiecznie (w wypadku awarii sam się zrestartuje), klient jest /jednorazowy/.

Serwer

 1. Uruchom skrypt ./start_amber. Uruchomił się w tle. Logi uruchomieniowe są w katalogu log.
 2. By podłączyć się do konsoli erlanga, wywołaj polecenie to_erl pipes/ (slash na końcu jest potrzebny).
 3. By odłączyć się od konsoli: Ctrl-D.
 4. By zamknąć erlanga: a. Podłącz się do konsoli i wywołaj polecenie q(). (razem z kropką na końcu). b. killall heart.

Klient w Erlangu

./start_client

Klient w Javie

Znajduje się w subrepozytorium. By je pobrać, należy wydać polecenia:

 1. git submodule init -- zainicjowanie konfiguracji
 2. git submodule update -- ściągnięcie podrepozytoriów'

Można też zwyczajnie sklonować repozytorium mjkpl/amber-java-clients.

Git workflow

Warto przeglądnąć artykuł A successful Git branching model. Poniższy obrazek prezentuje koncept. Może wydawać się to skomplikowane, ale takim nie jest. Opcja --no-ff została domyślnie ustawiona na branche master oraz develop.

Workflow