This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Таймлайн, показващ по-значимите събития в историята на българските медии след 1989 г.
JavaScript CSS Ruby Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
config
db
lib
log
public
script
vendor
.gitignore
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
README.md
Rakefile
config.ru

README.md

Тimeline

Интерактивен Timeline на новата българска журналистика - от 1989 година до момента.

Demo: http://timeline.openmedia.bg/

Обща информация:

Добре информираното общество е основата на всяка демокрация. Медиите са основен фактор това да се случва. За да се случва качествено и прозрачно, е важно медиите да са с ясна собственост и да следват основни етични правила при отразяването и анализа на заобикалящата ни среда.

Цел на проекта:

Проектът Timeline на българските медии има за цел да сложи най-важните факти около българските печатни и електронни медии на един екран и да даде ясна представа за развитието на свободния българския медиен пазар след 1989 година. Датата на създаване, промяната на собственост, ключови репортажи и публикации, които са довели до важна обществена промяна, ключови фигури, които движат пазара, опити за манипулация, създаването и промяната на институции, свързани с медиите, важни дела и т.н. са само част от фактите, които проектът ще предостави.

Съдържание:

Автори

Първоначалната база от факти ще бъде събрана през доброволно включени в проекта журналисти с ресор медии и през самите медии, на които разчитаме за предоставяне на информацията.

Идеята е след пускането на първоначалната версия проектът да бъде crowd source-нат, за да се включат всички желаещи потребители в допринасянето с важни факти. Фактите ще подлежат на редакция преди да влязат официално в timeline-a.

Редакторите ще бъдат отговорни за проверката на достоверостта на фактите, които потребителите подават

Типове съдържание

 • Дати на създаване или закриване на медии.
 • Създаване на институции и решения на институции, свързани с медиите
 • Обществено значими публикации (последствия от публикации)
 • Промяна на собственост на медии
 • Промяна на ръководен екип на медии

Източници

Добавяне на съдържание

Редактиране на съдържание

Модерация на съдържанието

Milestones Съдържание:

 1. Основна база факти - събиране и добавяне към проекта

 2. База факти от големи български медии след комуникация

  1. Допълване с фактите, събрани на етап 2.0 и добавяне към проекта
 3. Свободно добавяне на съдържание (Wiki принцип) с предварителна модерация

 4. Свободно добавяне на съдържание (Wiki принцип) без предварителна модерация (заключване на статиите с тежест от 7 до 10 за редакция).

Как го реализираме (TBC)

Техническа реализация:

Milestones

1.0 - Demo + basic функционалности + дизайн

1.1 Създаване на база данни с личности, медии и институции

2.0 - Interactive timeline launch

2.1 Прехвърляне на съдържание от Wikipedia, което да захрани базата данни
2.2 Създаване на интерфейс за редакция на съдържание през front end

3.0 - Графично съдържание, визуализация на данни, възможност за допълване на съдържанието за конкретен факт с мултимедия.