Skrypt do zautomatyzowanej pracy z systemem minix 2.0.3 na laboratorium SOI
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
minix.sh

README.md

Skrypt wspierający pracę z systemem MINIX 2.0.3 w środowisku emulatora qemu uruchamianego pod systemem Linux.

 • Objaśnienia wstępne System MINIX 2.0.3 dostępny w postaci obrazu (.img) stanowi pełny, funkcjonujący system operacyjny, który można zainstalować na swoim komputerze. Jego obsługa jest jednak dość trudna, a funkcje ograniczone. Dodatkowo podczas modyfikacji jądra systemu istnieje możliwość sprowadzenia go do postaci niedziałającej, co zmuszałoby do ciągłych reinstalacji, utraty postępu i rozpoczynania od początku.

  Dlatego też system MINIX uruchamiany jest poprzez emulator qemu, który po podaniu nazwy wirtualnego dysku / obrazu emuluje działanie komputera. W przypadku unieruchomienia systemu MINIX - można rozpocząć od działającej kopii.

 • Cel skryptu Skrypt powstał w celu jeszcze większej automatyzacji i uproszczenia pracy z systemem MINIX. Skrypt umożliwia między innymi:

  • Automatyczne pobranie czystego obrazu MINIX 2.0.3 używanego w trakcie zajęć
  • Zamontowanie aktywnego obrazu w katalogu roboczym (można przeglądać i edytować pliki wewnątrz obrazu za pośrednictwem Linux'a)
  • Uruchomienie emulatora qemu i automatyczne stworzenie kopii zapasowej obrazu
  • Przywrócenie kopii zapasowej obrazu
  • Uruchomienie edytora gedit jako root
 • Instrukcja pracy ze skryptem (w środowisku systemu Ubuntu Linux 14.04)

  1. Skrypt należy pobrać i zapisać w dowolnym katalogu (na przykład nowym katalogu na pulpicie) pod wybraną nazwą. Przyjęte tu 'minix.sh'

  2. Uruchomić terminal i przejść do katalogu w którym znajduje się skrypt

  3. Upewnić się, że skrypt ma flagę umożliwiającą wykonanie, jeśli nie, nadać ją poleceniem 'chmod +x minix.sh'

  4. Skrypt musi być uruchamiany z prawami root'a (potrzebne polecenia mount / umount) - należy go uruchomić na przykład poprzez 'sudo ./minix.sh' Na tym etapie skrypt sprawdzi istnienie czystego obrazu minixa (minix203.img.ori) w swoim katalogu. Jeśli taki plik nie istnieje, zostanie automatycznie pobrany i zapisany pod tą nazwą. Skrypt utworzy katalog roboczy minix_usr, w którym widoczne będą pliki z obrazu. Skrypt sprawdzi istnienie obrazu roboczego (tego, nad którym aktualnie pracujemy), jeśli takowy nie istniał - stanie się nim czysty obraz. Aby nie doprowadzić do błędów - obraz musi zostać odmontowany kiedy uruchamiany jest emulator albo tworzona kopia zapasowa. Dzieję się to automatycznie, jednak w tym czasie żadne pliki znajdujące się w folderze minix_usr nie mogą być otwarte. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji - skrypt pokaże błąd.

  5. Kiedy wyświetli się menu - pliki minixa dostępne są w katalogu minix_usr i jesteśmy gotowi do pracy Możemy teraz rozpocząć edycję systemu. Należy zauważyć, że pliki zamontowane w katalogu minix_usr mają jako właściciela root'a - tylko root może je wyedytować. Dlatego też powstała funkcja uruchomienia edytora tekstu gedit jako root. Edytor uruchomiony jako root ma możliwość edycji plików w katalogu minix_usr

  6. Po zakończeniu wprowadzania pierwszej serii zmian - można przystąpić do uruchomienia systemu. Należy zamknąć wszystkie okna edytora, terminale otwarte wewnątrz minix_usr. Wybierając pozycję 'Uruchom minixa' - obraz zostanie odmontowany. Następnie zostanie stworzona jego kopia zapasowa (nazwa zawierająca datę utworzenia) i obraz zostanie uruchomiony w środowisku qemu. Po zamknięciu emulatora - obraz zostanie ponownie zamontowany w katalogu minix_usr - można powrócić do jego edycji.

  7. W przypadku gdy obecnie edytowany obraz stanie się martwy (na przykład skompilowane jądro nie uruchamia się) możliwe jest przywrócenie poprzedniej wersji. Po wybraniu odpowiedniej wersji - skrypt skopiuje ją jako roboczą. Możliwe jest też rozpoczęcie od czystej wersji systemu.

  8. Po zakończonej pracy istnieje możliwość:

   • Wyeksportowania zmian do archiwum. Skrypt porówna oryginalny i obecny obraz pod kątem zmian - wszystkie zmienione pliki zostaną spakowane do archiwum .zip, którego nazwa zostanie wyświetlona. Archiwum zostanie utworzone w tym katalogu, co skrypt. Przy tworzeniu archiwum pomijane są pliki wykonywalne i obiekty. Do uruchomienia tej funkcji - system macierzysty (Linux) potrzebuje dostępnego polecenia zip.
   • Przeniesienia obecnego obrazu na nośnik zewnętrzny (na przykład pendrive). Skrypt zakłada, że system automatycznie montuje pendrive'y w katalogu /media/?/?. W przypadku gdy system tego nie robi - konieczne jest zamontowanie ręczne.

FAQ:

Q: Błąd: Nie odnaleziono polecenia qemu-system-i386 (...) A: Na komputerze nie jest zainstalowany emulator qemu. Pod Ubuntu / Debianem należy wykonać: 'sudo apt-get update' (aktualizacja listy pakietów), następnie 'sudo apt-get install qemu'

Q: Błąd: Nie udało się odmontować katalogu (...) A: Katalog roboczy jest obecnie zajęty - któryś z plików znajdujących się w nim jest otwarty lub sam katalog znajduje się w którymś terminalu