Skip to content

pepr/diveintopython3cz

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code
The diveintopython3cz repository is related to the Czech translation
of the "Dive Into Python 3" by Mark Pilgrim -- see
https://github.com/diveintomark/diveintopython3.git

Majority of the texts here are therefore written in Czech.

Český překlad je k dispozici v podobě Git úložiště
https://github.com/pepr/diveintopython3cz.git

Podadresář examples obsahuje příklady, které jsou součástí výsledných HTML.
V HTML souborech jsou na příslušných místech umístěny odkazy pro stažení
těchto příkladů.

Podadresář i obsahuje ostré obrázky.

Podadresář j obsahuje JavaScripty.

Soubor changelog.html není v git zachycen. Generuje se skriptem
util/buildchangelog.py

Dávka rebuildAll.bat volá níže popsané dávky a způsobí vygenerování a zabalení
všech možných forem do podoby zip souborů.

Dávka clean.bat odstraňuje vše, co může být vygenerované
(s výjimkou changelog.html).

Dávka ziphtml.bat balí nekorigovanou podobu HTML do PonormeSeDoPythonu3-html.zip.
Výsledek je poté ručně umísťován na web jak ve sbalené, tak v rozbalené podobě.

Dávka pack.bat balí vše vygenerované i nevygenerované do podoby zip souborů.

util/flatten2.py (Python 3) způsobí vygenerování podadresáře PonormeSeDoPythonu3
s korigovaným obsahem HTML. Poté je vygenerována zploštěná verze HTML do
nově vytvořeného buildPDF v podobě single.html. Ta je spolu s upraveným
css souborem použita programem Prince (free verze) pro vygenerování
PonormeSeDoPythonu3.pdf.

About

Dive Into Python 3 -- Czech translation

Resources

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published