Skip to content
LaTeX paket za sestavljanje izpitnih pol
TeX
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.mdown
izpit.cls
vzorec.tex

README.mdown

Sestavljanje izpitnih pol

Da bi olajšal sestavljanje izpitnih pol, sem pripravil LaTeXovski paket, ki veliko večino dela postori sam. Vse, kar morate podati, so podatki o izpitu (ime, datum, navodila in učilnico) ter naloge.

Paket nato avtomatsko oblikuje glavo izpita, sedežni red, polja za ime, vpisno številko in točke ter podobno. Poleg tega vam omogoča, da za vsak izpit pripravite tako verzijo za reševanje na polo kot verzijo za objavo v arhivu.

You can’t perform that action at this time.