atomo programming language
Haskell VimL Parrot JavaScript Io Python Other
Latest commit df22fcb Apr 11, 2012 @vito bump version to 0.4.0.2

README

The Atomo Programming Language.

Site: http://atomo-lang.org/
Documentation: http://atomo-lang.org/docs
IRC: irc://irc.freenode.net/atomo