Skip to content
A Dedan preprocessor with C-like syntax
Branch: master
Clone or download
Latest commit a5f6e66 Jul 8, 2017
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
examples Support terminating processes Apr 11, 2017
src Minor refactor Jul 8, 2017
test Move stripContext to Err Jul 8, 2017
.boring initial May 14, 2016
.gitignore Add tags file to gitignore Jul 2, 2016
.travis.yml Add Travis CI May 24, 2016
LICENSE LICENSE: fix author names Apr 10, 2017
README.md Update README: add info about github issues May 23, 2017
Setup.hs initial May 14, 2016
package.yaml Use hpack Jul 8, 2017
rybu.cabal Use hpack Jul 8, 2017
stack.yaml Update to Stackage LTS 8.15 May 24, 2017

README.md

Build Status

rybu to prosty język kompilowany do modeli programu Dedan.

Dokumentacja

Istnieje możliwość użycia programu z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji: https://zyla.neutrino.re/rybu/.

Kompilacja i uruchamianie lokalnie

Program napisany jest w języku Haskell. Przy użyciu narzędzia stack kompilacja jest prosta:

stack build

Program przyjmuje plik wejściowy poprzez standardowe wejście i wypisuje wynikowy model na standardowy wyjście. Chcąc skompilować przykład kolos.txt należy wpisać:

stack exec rybu < examples/kolos.txt > kolos.dedan.txt

Po czym plik kolos.dedan.txt należy załadować do programu Dedan.

Kontakt

Pytania można zadawać przez otworzenie Issue na Githubie z tagiem question, a także na kanale #rybu na freenode

You can’t perform that action at this time.