Skip to content
Implementace algoritmu LoD terénu pomocí WebGL
JavaScript Python CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
skybox
.gitignore
AnaglyphEffect.js
ChunkedLOD.js
Detector.js
MyFirstPersonControls.js
NormalWorker.js
README.md
Stats.js
Three.js
dat.gui.min.js
index.html
jquery.min.js
server.py
style.css
webgl.js

README.md

Implementace algoritmu LoD terénu pomocí WebGL

  1. Seznamte se s možnostmi a schopnostmi webového standardu WebGL. Prostudujte a vyberte si některý z existujících algoritmů LoD terénu.
  2. Navrhněte jednoduchou ukázkovou aplikaci a knihovnu implementující vybraný algoritmus. Uvažujte možnost získávání mapových dat z ostatních webových serverů (OpenStreetMap, Google Maps, Nokia Maps).
  3. Navržený systém implementujte, dokumentujte a ve své práci diskutujte jaký vliv na výkonnost a použitelnost systému mají technické vlastnosti prostředí WebGL.
  4. Vytvořte plakát prezentující výsledky vaší práce.
You can’t perform that action at this time.