Textbook for the "Programming Basics" course @ SoftUni (Java, Bulgarian)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit d75eb97 Sep 19, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets Cover border fixed Jul 25, 2018
resources minor fix Jul 8, 2018
styles Update website.css Dec 21, 2017
.bookignore Create .bookignore Jun 30, 2017
.gitignore Initial commit Jun 14, 2017
ISSUE_TEMPLATE.md Initial commit Jun 14, 2017
LICENSE.md Create LICENSE.md Jul 7, 2017
README.md Update README.md Sep 19, 2018
SUMMARY.md Changed the title of the chapters 6.1 (Nested Loops) and 6.2 (Nested … Sep 22, 2017
book.json Added Google site verification + PDF format Aug 1, 2017
chapter-00-preface.md Update chapter-00-preface.md Jul 9, 2018
chapter-01-first-steps-in-programming.md Update chapter-01-first-steps-in-programming.md Jan 8, 2018
chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md Update chapter-02-simple-calculations-exam-problems.md Jan 9, 2018
chapter-02-simple-calculations.md typo Oct 16, 2017
chapter-03-simple-conditions-exam-problems.md Fixed heading offsets Dec 5, 2017
chapter-03-simple-conditions.md Update chapter-03-simple-conditions.md Jan 9, 2018
chapter-04-complex-conditions-exam-problems.md fix Dec 5, 2017
chapter-04-complex-conditions.md fix Dec 6, 2017
chapter-05-loops-exam-problems.md bug fix Dec 5, 2017
chapter-05-loops.md Update chapter-05-loops.md Oct 9, 2017
chapter-06-nested-loops-exam-problems.md Fixed heading offsets Dec 5, 2017
chapter-06-nested-loops.md minor fix Oct 27, 2017
chapter-07-complex-loops-exam-problems.md Fixed heading offsets Dec 5, 2017
chapter-07-complex-loops.md Update chapter-07-complex-loops.md Nov 27, 2017
chapter-08-exam-preparation-part-2.md Fix Apr 25, 2018
chapter-08-exam-preparation.md fix Dec 5, 2017
chapter-09-problems-for-champions-part-2.md title fix Dec 5, 2017
chapter-09-problems-for-champions.md Problem 3 guidelines updated Apr 12, 2018
chapter-10-methods.md Fixed issue Jan 8, 2018
chapter-11-tricks-and-hacks.md Update chapter-11-tricks-and-hacks.md Jan 8, 2018
chapter-12-conclusion.md fixes Nov 7, 2017
cover.jpg Improved book cover images Jan 10, 2018

README.md

Книга "Основи на програмирането" (с Java)

Книгата "Основи на програмирането с Java" запознава читателите с писането на програмен код на начално ниво (работа с данни, проверки, цикли и методи) с езика Java.

Книга основи на програмирането със Java - корица

Настоящата книга е достъпна в няколко варианта с различни езици за програмиране:

Кратка информация за изданието:

  • Заглавие: Основи на програмирането с Java
  • Автори: Светлин Наков и колектив
  • ISBN: 978-619-00-0636-7
  • Издание: Faber Publishing, София, юли 2017 г.
  • Лиценз: CC-BY-NC-SA
  • Сорс код: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-Java-BG

Приятно четене и не забравяйте да се запишете на практическия безплатен курс "Основи на програмирането" към тази книга, защото програмирането се учи с практика, писане на код и решаване на много, много задачи, а не само с четене!